Elementy konstrukcji stalowych

Elementy konstrukcji stalowych

Zanikającymi nazywamy roboty, których ilości po ukończeniu nie można ani stwierdzić, ani obmierzyć. Należą do nich roboty przy odgruzowaniu i wyrównaniu terenu, rozbiórkowe itp. Obmiaru tego rodzaju robót należy dokonać przed ich rozpoczęciem. Należy przy tym wykonać rysunki odzwierciedlające stan faktyczny i projektowany i na ich podstawie obliczyć ilości wykonanych robót. Zarówno rysunki (szkice), jak i obliczenia powinny być wniesione do księgi obmiarów (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przypadku wykonywania robót zanikających na dniówkę lub za wynagrodzeniem godzinowym czas pracy powinien być odnotowany w księdze obmiarów w czasie trwania roboty (np. wypompowywanie wody z dołów fundamentowych).

Oddzielną, poważną pozycję w księdze obmiarów stanowią roboty ulegające zakryciu. Rozumiemy przez to roboty, w wyniku których powstają elementy zakrywane następnie w toku dalszych robót. Późniejsze sprawdzenie i ustalenie ilości tych robót jest niemożliwe albo nastręcza trudności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do robót ulegających zakryciu należą np. izolacje poziome i pionowe, niewidoczne po zasypaniu części obiektu lub jego ukończeniu, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, elementy konstrukcji stalowych później obmurowywane lub obetonowane, rurociągi instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., pale do fundamentowania obiektów itp.

Obmiarów, odbiorów i zapisów do księgi obmiarów robót ulegających zakryciu należy dokonać przed ich zakryciem, jednak w terminie nie późniejszym niż w 3 dni po ich ukończeniu i dokonać w dzienniku budowy wpisu stwierdzającego gotowość do odbioru wykonanych robót (uprawnienia budowlane).

Obmiar tych robót przeprowadza kierownik budowy, jego zastępca wzgl. pracownik przez niego upoważniony, sprawdza zaś inspektor nadzoru bezpośrednio po ich wykonaniu. Jednocześnie muszą być wprowadzone wszystkie potrzebne poprawki i uzupełnienia do rysunków roboczych lub sporządzone, w razie potrzeby, rysunki wykonawcze.

W odniesieniu do elementów robót, których wymiary oraz ilość nie ulega zmianie w stosunku do przedmiaru, można w księdze obmiaru podawać ogólną ilość robót z powołaniem się na podstawę takiego zapisu (program egzamin ustny).

Prowadzenie zapisów i szkiców

W odniesieniu do robót rozliczanych według ryczałtu zapisy w księdze (kartach) obmiaru można ograniczyć do odnotowania różnic między projektem a faktycznym wykonaniem. W przypadku wykonania na budowie robót nie przewidzianych w kosztorysie i umowie, tj. robót dodatkowych, konieczne jest bardzo skrupulatne prowadzenie zapisów i szkiców obmiaru oraz obliczenia tych robót w księdze obmiarów (opinie o programie). Stwierdzić należy na podstawie dotychczasowej praktyki, że o ile przy rozliczeniu się z inwestorem za wykonanie robót zasadniczych uwzględnia się na ogół wszystkie faktycznie wykonane roboty ujęte w projekcie technicznym, rysunkach roboczych i kosztorysie, o tyle znaczna część robót dodatkowych często nie jest uwzględniana w fakturach, co powoduje duże straty dla przedsiębiorstwa.

Zasadniczą przyczyną tego stanu rzeczy jest nieprowadzenie księgi obmiarów na bieżąco, brak rysunków i szkiców, nieprowadzenie ich ewidencji i pomijanie ich w zapisach do księgi obmiarów.

Zmiany na stanowisku kierownika budowy w okresie prowadzenia budowy pogarszają jeszcze ten stan rzeczy, gdyż nowo zaangażowany kierownik budowy, nie mając rysunków ani szkiców robót dodatkowych, ani też odpowiednich zapisów w księdze obmiarów, nie jest w stanie odtworzyć, jakie i ile robót zostało wykonanych, mimo że w dzienniku budowy jest umieszczone polecenie inspektora nadzoru wykonania tych robót (segregator aktów prawnych).

Obmiary i obliczenia robót dodatkowych należy prowadzić na oddzielnych stronach księgi obmiarów jednocześnie z robotami zasadniczymi, z rozbiciem według elementów rozliczeniowych obiektu, stanowiących jednostki odbiorów częściowych i rozliczeń.

Księgę obmiarów powinno się prowadzić nie tylko dla robót zasadniczych i dodatkowych, lecz również dla robót pomocniczych opłacanych przez inwestora w generaliach oraz dla robót, których fakturować nie można i które stanowią stratę przedsiębiorstwa. Roboty pomocnicze należy rejestrować na oddzielnie zarezerwowanych stronach księgi obmiarów (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami