Elementy zagospodarowania działki

Elementy zagospodarowania działki

Strefę produkcyjną umieszcza się od strony zawietrznej w stosunku do innych elementów zagospodarowania działki, ponieważ emituje zanieczyszczenia, pyły i dymy oraz powstają w niej odpady produkcyjne. W strefie tej znajdują się obiekty, w których odbywa się produkcja oraz budynki usługowe, np. kotłownie (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu ograniczenia strat ciepła i energii obiekty, w których się je wytwarza, powinny być usytuowane w pobliżu wydziałów o największym zapotrzebowaniu na energię. Strefa produkcyjna musi mieć korzystne połączenie ze strefami transportu i składowania. Strefa magazynowo-składowa obejmuje magazyny surowców, paliw, składy półfabrykatów i gotowych wyrobów zakładu.

Składy umieszcza się w najbliższym sąsiedztwie odpowiednich działów produkcji i zapewnia połączenie ze strefą transportu w celu dogodnej dostawy materiałów potrzebnych do produkcji, jak i ekspedycji gotowych wyrobów do odbiorcy. Strefa transportu bywa wyodrębniana w zakładach o dużej przelotowości ładunku i obejmuje: bocznice kolejowe, place kontenerowe z suwnicami, place postój środków transportu itp. Strefa pomocnicza skupia warsztaty remontowe, garaże itp. Obiekty te sytuuje się w bezpośrednio sąsiedztwie poszczególnych działów produkcyjnych. Blokowanie zabudowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyżej omówiono dążenie d łączenia obiektów w grupy, w obrębie poszczególnych stref. Krańcowym przykładem łączenia różnych funkcji zakładu przemysłowego jest powstanie jednego obiektu mieszczącego pod wspólnym dachem podstawowe i pomocnicze funkcje występujące w zakładzie (uprawnienia budowlane). Przykład zakładu przemysłowego zabudowie rozproszonej i po zblokowaniu, zaś widok zakładu o zabudowie zblokowanej.

Ekonomiczne korzyści blokowania zabudowy

Ograniczenie liczby budynków daje poważne korzyści zmniejsza powierzchnię terenu zajętego przez zakład przemysłowy, powoduje zmniejszenie powierzchni ścian zewnętrznych, co umożliwia oszczędność materiałów budowlanych i zmniejsza koszty budowy oraz strat’ ciepła w czasie eksploatacji budynku (program egzamin ustny),
- przyczynia się do skrócenia sieci przewodów technologicznych, co pociąga za sobą zmniejszenie strat ciepła i energii, a nawet może eliminować konieczność instalowania dodatkowych stacji pomp, kompresorowni, transformatorowni itp.,
- skraca ciągi komunikacyjne i transportowe, co zmniejsza koszty ich budowy i eksploatacji oraz ogranicza możliwość wypadków i awarii na trasach,
- powoduje scalenie powierzchni produkcyjnej, co umożliwia lepsze jej wykorzystanie, ułatwia organizację pracy i kooperację wewnątrz zakładu,
- umożliwia sprawniejsze wykorzystanie maszyn i aparatury oraz eliminuje powierzchnie na składowanie międzyoperacyjne,
- ułatwia zaprojektowanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla wszystkich pracowników w tym samym budynku, w którym znajdują się ich stanowiska pracy,
- ułatwia uzyskanie ładu przestrzennego na terenie działki,
- ułatwia automatyzację produkcji, stwarza warunki zastosowania komputeryzacji w sterowaniu produkcją i nadzorze technicznym.

Liczne analizy potwierdzają bezspornie ekonomiczne korzyści blokowania zabudowy (opinie o programie). Scalanie wydziałów produkcyjnych, a często także administracyjnych i socjalnych, pod wspólnym dachem jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zastosowania osiągnięć postępu naukowo-technicznego, umożliwiających poprawne rozwiązania konstrukcji, oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania wnętrz budynku zblokowanego. Następnym czynnikiem sprzyjającym blokowaniu zabudowy jest automatyzacja procesów produkcyjnych (segregator aktów prawnych).

Możliwość blokowania zabudowy zależy jednak od stopnia złożoności procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu, a także od cech produkcji, np. ilości wydzielanych szkodliwych substancji, przykrych zapachów, hałasu, wstrząsów i stopnia zagrożenia pożarem lub wybuchem. Niektóre wydziały produkcyjne wymagają ze względów technologicznych specjalnych konstrukcji budowlanych i nie nadają się do blokowania.

Nie należy też łączyć pomieszczeń o różnych obciążeniach i znacznych różnicach wysokości. Izolacji wymagają niekiedy pomieszczenia laboratoryjne i administracji ogólnozakładowej. Ze zblokowanej zabudowy należy wyłączać też budynki służące straży przemysłowej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami