Elementy zagospodarowania działki

Elementy zagospodarowania działki

Strefę produkcyjną umieszcza się od strony zawietrznej w stosunku do innych elementów zagospodarowania działki, ponieważ emituje zanieczyszczenia, pyły i dymy oraz powstają w niej odpady produkcyjne. W strefie tej znajdują się obiekty, w których odbywa się produkcja oraz budynki usługowe, np. kotłownie (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu ograniczenia strat ciepła i energii obiekty, w których się je wytwarza, powinny być usytuowane w pobliżu wydziałów o największym zapotrzebowaniu na energię. Strefa produkcyjna musi mieć korzystne połączenie ze strefami transportu i składowania. Strefa magazynowo-składowa obejmuje magazyny surowców, paliw, składy półfabrykatów i gotowych wyrobów zakładu.

Składy umieszcza się w najbliższym sąsiedztwie odpowiednich działów produkcji i zapewnia połączenie ze strefą transportu w celu dogodnej dostawy materiałów potrzebnych do produkcji, jak i ekspedycji gotowych wyrobów do odbiorcy. Strefa transportu bywa wyodrębniana w zakładach o dużej przelotowości ładunku i obejmuje: bocznice kolejowe, place kontenerowe z suwnicami, place postój środków transportu itp. Strefa pomocnicza skupia warsztaty remontowe, garaże itp. Obiekty te sytuuje się w bezpośrednio sąsiedztwie poszczególnych działów produkcyjnych. Blokowanie zabudowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyżej omówiono dążenie d łączenia obiektów w grupy, w obrębie poszczególnych stref. Krańcowym przykładem łączenia różnych funkcji zakładu przemysłowego jest powstanie jednego obiektu mieszczącego pod wspólnym dachem podstawowe i pomocnicze funkcje występujące w zakładzie (uprawnienia budowlane). Przykład zakładu przemysłowego zabudowie rozproszonej i po zblokowaniu, zaś widok zakładu o zabudowie zblokowanej.

Ekonomiczne korzyści blokowania zabudowy

Ograniczenie liczby budynków daje poważne korzyści zmniejsza powierzchnię terenu zajętego przez zakład przemysłowy, powoduje zmniejszenie powierzchni ścian zewnętrznych, co umożliwia oszczędność materiałów budowlanych i zmniejsza koszty budowy oraz strat’ ciepła w czasie eksploatacji budynku (program egzamin ustny),
- przyczynia się do skrócenia sieci przewodów technologicznych, co pociąga za sobą zmniejszenie strat ciepła i energii, a nawet może eliminować konieczność instalowania dodatkowych stacji pomp, kompresorowni, transformatorowni itp.,
- skraca ciągi komunikacyjne i transportowe, co zmniejsza koszty ich budowy i eksploatacji oraz ogranicza możliwość wypadków i awarii na trasach,
- powoduje scalenie powierzchni produkcyjnej, co umożliwia lepsze jej wykorzystanie, ułatwia organizację pracy i kooperację wewnątrz zakładu,
- umożliwia sprawniejsze wykorzystanie maszyn i aparatury oraz eliminuje powierzchnie na składowanie międzyoperacyjne,
- ułatwia zaprojektowanie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla wszystkich pracowników w tym samym budynku, w którym znajdują się ich stanowiska pracy,
- ułatwia uzyskanie ładu przestrzennego na terenie działki,
- ułatwia automatyzację produkcji, stwarza warunki zastosowania komputeryzacji w sterowaniu produkcją i nadzorze technicznym.

Liczne analizy potwierdzają bezspornie ekonomiczne korzyści blokowania zabudowy (opinie o programie). Scalanie wydziałów produkcyjnych, a często także administracyjnych i socjalnych, pod wspólnym dachem jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zastosowania osiągnięć postępu naukowo-technicznego, umożliwiających poprawne rozwiązania konstrukcji, oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania wnętrz budynku zblokowanego. Następnym czynnikiem sprzyjającym blokowaniu zabudowy jest automatyzacja procesów produkcyjnych (segregator aktów prawnych).

Możliwość blokowania zabudowy zależy jednak od stopnia złożoności procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu, a także od cech produkcji, np. ilości wydzielanych szkodliwych substancji, przykrych zapachów, hałasu, wstrząsów i stopnia zagrożenia pożarem lub wybuchem. Niektóre wydziały produkcyjne wymagają ze względów technologicznych specjalnych konstrukcji budowlanych i nie nadają się do blokowania.

Nie należy też łączyć pomieszczeń o różnych obciążeniach i znacznych różnicach wysokości. Izolacji wymagają niekiedy pomieszczenia laboratoryjne i administracji ogólnozakładowej. Ze zblokowanej zabudowy należy wyłączać też budynki służące straży przemysłowej (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !