Estymator nieobciążony

 

Estymator nieobciążony

Estymator nieobciążony - estymator, którego wartość oczekiwana jest równa wartości szacowanego parametru; jeśli wartości te są różne, estymator nazywa się obciążonym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Estymator zgodny - w statystyce estymator zależny od liczności próbki, którego wartości wraz ze wzrostem liczności próbki zbiegają wg prawdopodobieństwa do wartości szacowanego parametru.

Estywacja - obniżenie intensywności procesów życiowych zachodzące u niektórych zwierząt podczas lata jako wyraz adaptacji do warunków życia w tym okresie, zwłaszcza do przetrwania suszy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Etalon - wzorzec miary o wysokiej dokładności przeznaczony do określenia, zachowania, względnie odtwarzania jednostki miary określonej wielkości (względnie jej wielokrotności lub podwielokrotności) w celu przekazywania tej jednostki innym narzędziom pomiarowym.

Etalon odniesienia - etalon wtórny, z którym porównuje się etalony o dokładności niższego rzędu.

Etalon podstawowy - etalon o najniższej dokładności, odnoszący się do określonej wielkości fizycznej; e.p. używa się tylko do porównywania go z etalonami-świadkami i etalonami odniesienia.

Etalon roboczy - etalon wywzorcowany przez porównywanie z etalonem odniesienia i przeznaczony do sprawdzania narzędzi pomiarowych użytkowych o mniejszej dokładności.

Etalon-świadek - etalon przeznaczony do kontrolowania niezmienności etalonu podstawowego lub do zastępowania go w razie jego uszkodzenia lub zaginięcia (uprawnienia budowlane).

Etalon wtórny - etalon, którego wartość ustalona jest przez porównanie (bezpośrednie lub pośrednie) z etalonem podstawowym.

Etan, CHi ■ CH3 - alifatyczny węglowodór nasycony, gaz palny, bezwonny i bezbarwny; występuje w ropie naftowej i gazach otrzymywanych podczas przeróbki termicznej ropy i węgla kamiennego; e. stosuje się do otrzymywania alkoholi, estrów, benzyny, kauczuków syntetycznych i tworzyw syntetycznych (program egzamin ustny).

Etanol - alkohol etylowy.

Etanoloamina, HO - CH2 • CH2 • NH2 - aminoal- kohol alifatyczny, bezbarwna ciecz rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, higroskopijna, o zapachu amoniaku; silna zasada, otrzymywana z tlenku etylenu i amoniaku, stosowana jako absorbent C02 i H2S, niejonowy detergent, jako półprodukt w przemyśle organicznym i farmaceutycznym, do wyrobu farb emulsyjnych, jako inhibitor korozji.

Etat cięć - etat rębny przypadający na rok.

Etat rębny - ilość pobieranego drewna z drzewostanów dojrzałych do wyrębu w danym obrębie leśnym, wynikająca z planu gospodarstwa leśnego.

Etażerka do rdzeni - stojak z blach i prętów stalowych wprowadzany do suszami regałowej z ułożonymi na nim rdzeniami.

Etażerka hodowlana

Etażerka hodowlana - regał, najczęściej z drewna, składający się z kilku półek umieszczonych jedna nad drugą (co ok. 40 cm), służących za legowisko dla gąsienic jedwabnika (opinie o programie).

Eten - etylen.

Etenoidy - żywice winylowe, grupa tworzyw sztucznych, głównie termoplastycznych, będących produktami polimeryzacji monomerów zawierających jedno wiązanie podwójne; do najcenniejszych e. należą m.in. polichlorek winylu, polistyren.

Eter etylowy, eter siarkowy, eter, C2H5OC2H5 - bezbarwna ciecz, ruchliwa i lotna, o przyjemnym zapachu; palny, z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe; e.e. otrzymuje się z alkoholu etylowego przez działanie kwasem siarkowym w temp. 140“C; e.e. jest stosowany w lecznictwie (silny narkotyk i środek znieczulający) i jako rozpuszczalnik.

Eter naftowy - mieszanina lekkich węglowodorów parafinowych otrzymywana z ropy naftowej, wrząca w granicach 25 -60‘C;e.n. stosowany jest do celów laboratoryjnych i w przemyśle.

Eternit - materiał prasowany z masy cementowej z dodatkiem włókien azbestowych; stosowany w postaci płyt płaskich lub falistych do krycia dachów oraz do wyrobu rur.

Eetery - związki organiczne o ogólnym wzorze R • O R; rozróżniamy e. proste - gdy obydwa rodniki są jednakowe i e. m i e s z a n e, gdy są one różne; e. powstają w procesie eteryfikacji; są to lotne ciecze, łatwo palne, nierozpuszczalne w wodzie, trwałe i mało podatne do reakcji; dobre rozpuszczalniki.

Eteryfikacja - reakcja tworzenia eterów z alkoholanów lub fenolanów i odpowiednich pochodnych chlorowcoalkilowych; najczęściej do e. stosuje się jodek metylu i etylu lub siarczany dwumetylowy i dwuetylowy.

Etiologia - nauka o przyczynach powstawania chorób (segregator aktów prawnych).

ETO - elektroniczna technika obliczeniowa.

Etoksyl, • OC2H5 - jednowartościowy rodnik organiczny, występujący w eterach, alkoholanach i estrach.

Etoksylowanie - reakcja polegająca na wprowadzeniu do związku organicznego rodnika etoksylowego OC2Hs.

Eto logia - nauka o zachowaniu się zwierząt; dział zoopsychologii.

Etykieciarka - maszyna do etykietowania opakowanych wyrobów.

Etykieta1 - nalepka umieszczona na opakowaniu produktu, podająca niezbędne informacje o zawartości.

Etykieta’’ -  symbol identyfikujący jakąś grupę danych, zapis informacji lub rozkaz (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !