Blog

01.04.2019

Etapy nadawania uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Etapy nadawania uprawnień budowlanych

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga wieloletniego wysiłku. Nadawanie uprawnień dzieli się na kilka etapów, z których pierwszym jest oczywiście zdobycie odpowiedniego wykształcenia (program na komputer). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak fundamentalne ma to znaczenie dla przyszłej kariery zawodowej. Wybierając kierunek studiów warto zwrócić uwagę na to, jakie kierunki są odpowiednie, a jakie pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych. Kolejny etapem jest odbycie praktyki zawodowej. Praktyka musi odbywać się pod kierunkiem osoby, która posiada uprawnienia bez ograniczeń w wybranej przez kandydata specjalności. Praktykę należy w odpowiedni sposób udokumentować (program na telefon).

Kandydat ubiegający się o uprawnienia

Etapy nadawania uprawnień budowlanych

Po spełnieniu powyższych warunków można przejść do etapu trzeciego, którym jest złożenie wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (program na egzamin ustny). Wniosek ten składa się do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata. Przynależność do izby zawsze wynika z miejsca zamieszkania, a nie miejsca zameldowania stałego. W momencie, gdy wniosek zostanie przyjęty, zaczyna się etap czwarty, czyli postępowanie kwalifikacyjne. W tym czasie kandydat może otrzymać drogą pocztową wezwanie do uzupełnienia wniosku. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia wezwania. Kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane otrzymuje informację o wyniku weryfikacji wniosku za pośrednictwem listu poleconego – izba ma obowiązek wysłać takie powiadomienia najpóźniej miesiąc przed terminem egzaminem (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy informacja o zakwalifikowaniu wniosku dotrze do kandydata, musi on wnieść drugą część opłaty, wynikając z przeprowadzenia egzaminu. Następnym etapem prowadzącym do zdobycia uprawnień budowlany jest egzamin pisemny, który jest testem jednokrotnego wyboru (segregator). Po jego zaliczeniu kandydat przystępuje do egzaminu ustnego (opinie). Po upływie ok. 2 miesięcy od zdania egzaminu organizowane jest uroczyste nadanie uprawnień. Po ich otrzymaniu konieczne jest zapisanie się do PIIB i wniesienie opłaty członkowskiej.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami