Fazowy skład produktów syntezy

Fazowy skład produktów syntezy

Wpływ tlenku chromowego na syntezę i właściwości krzemianu dwuwapniowego (program uprawnienia budowlane na komputer).
W cementach dekoracyjnych krzemian dwuwapniowy występuje z reguły w znacznych ilościach (do 30% i więcej). W procesie wypalania klinkierowych mieszanin surowcowych dodatki tlenków barwiących, w tym przypadku dodatek tlenku chromowego, wywierają wpływ na strukturę krzemianu dwuwapniowego, wywołując jego modyfikację, co wpływa na fizyczne właściwości tego związku i cementu kolorowego. Dlatego zbadano wpływ tlenku chromowego na syntezę krzemianu dwuwapniowego.

Przygotowanie mieszanin surowcowych polegało na wspólnym przemiale składników wyjściowych, pobranych w obliczonej proporcji: 63,9% tlenku wapniowego i 36,1% bezwodnego kwasu metakrzemowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Mieszaninę surowcową obliczono tak, aby odpowiadała krzemianowi dwuwapniowemu, a nieznaczna zawartość domieszek doprowadziła do powstania 0,09% C4AF i 0,41% C5A3. Tlenek chromowy wprowadzano do mieszanin surowcowych w ilości 1,0, 1,5, 1,75, 2,0, 2,25, 2,5 i 2,75% w stosunku do ich masy, co odpowiadało obliczeniowej zawartości tlenku chromowego w badanych cementach.
Syntezę krzemianu dwuwapniowego przeprowadzano przez wypalanie mieszanin surowcowych w piecach elektrycznych z elementami grzejnymi z dwukrzemku molibdenu, w temperaturze 1400°C, z przetrzymywaniem w piecu przez 1 h (uprawnienia budowlane).

W tych warunkach spiek nie rozsypywał się, pomimo minimalnej zawartości wolnego wapna (0,06^-0,2%), na podstawie której określano przebieg reakcji powstawania C2S. Utrzymywano środowisko gazowe, słabo utleniające. Próbki chłodzono szybko na powietrzu. Dla porównania syntetyzowano krzemian dwuwapniowy z zastosowaniem - jako stabilizatora fazy fiC2S - 1% B203.
Fazowy skład produktów syntezy badano za pomocą analizy’rentgenowskiej i petrograficznej oraz spektroskopii w podczerwieni (program egzamin ustny).

Wyniki analizy rentgenowskiej

Wyniki analizy rentgenowskiej świadczą o powstawaniu fazy fi C2S. Faza ta, otrzymana przy dodatku Cr203, różni się nieznacznie od fazy fi krzemianu dwuwapniowego, stabilizowanego B203. Na przykład linie 2,746 i 2,779 A w przypadku C2S, stabilizowanego B203, przesuwają się nieco w stronę większych wartości i wynoszą odpowiednio 2,763 i 2,813 A. To samo’zjawisko występuje także dla linii 3,254 i 2,445 A, które w wyniku modyfikacji struktury mają odpowiednio 3,273 i 2,468 A.

Wprowadzenie do mieszanin surowcowych Cr203 wywołuje pojawienie się dubletu z wartościami 1,917 i 1,902 A, których intensywność przy wzroście stężenia Cr203 do 2,75% zmniejsza się w mniejszym stopniu dla linii 1,902 A. Zaznacza się przesunięcie głównego maksimum dubletu z 1,631 A do 1,642 A (opinie o programie).
Podwójna linia z d 1,642 i 1,615 A w miarę zwiększania dodatku tlenku chromowego osiąga jednakową wartość maksimum. Szeroka linia z d 1,810 A, zmieniając profil, przekształca się w niewielki ostry pik (segregator aktów prawnych).

Tak więc, w obecności tlenku chromowego następuje stabilizacja fazy fi C2S, do której sieci wchodzi tlenek chromowy, z utworzeniem roztworu stałego. Ponieważ nie wykryto w badanym materiale nie związanego tlenku chromowego, prawdopodobnie z powodu malej dokładności stosowanej aparatury, dlatego przeprowadzono jego analizę widmową w podczerwieni. Uzyskane wyniki potwierdziły brak wolnego tlenku chromowego i powstawanie fazy fi C2S, która daje pasma dotyczące drgań walencyjnych tetraedrów Si04 z maksymalnymi wartościami przy 860, 925 i 1010 cm-1, nie zmieniającymi się w miarę zwiększania dodatku Cr203 do 2,75%.

Zatem, wyniki obu analiz wskazują na uzyskanie fazy fi krzemianu dwuwapniowego przy dodatku Cr203 od 1 do 2,75%.
Za pomocą analizy mikroskopowej ustalono wpływ tlenku chromowego na formę krzemianu dwuwapniowego (promocja 3 w 1). Stwierdzono, że spiek jest porowaty, a kryształy C2S mają kształt przeważnie okrągły, a niekiedy nieprawidłowy. Zwiększenie zawartości Cr203 zmienia nieco teksturę krzemianu dwuwapniowego. Zmiana ta polega na 1,5 4- -f-2-krotnym zwiększeniu wymiarów kryształów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !