Fazy wykonania szczeliny

Fazy wykonania szczeliny

Fazy wykonania szczeliny są takie same, jak wyżej opisane, a różnica polega tylko na ostrokrawędziowym kształcie górnej części szczeliny. W czasie twardnienia betonu nad deską powstaje zazwyczaj pęknięcie, które wskazuje kierunek nacinania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Istnieje cały szereg sposobów wykonania szczelin opracowanych przez inżynierów praktyków, każdy z nich przedstawia pewne zalety i wady; opisów wykonania ze względu na szczupłość miejsca oraz historyczny charakter wielu z nich nie podaje się, a czytelnik może je znaleźć w różnych pracach monograficznych, czasopismach i książkach. Najpowszechniej stosowany sposób tak u nas, jak i w wielu krajach polega na stosowaniu wkładek próżniowych Wielanda. Wkładki te są wykonane ze stali i mają zarys lekko zbieżny ku dołowi.

Wewnątrz wkładek jest kanał z ujściem zamykanym śrubami w końcach wkładki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na końcach wkładek są wcięcia do zakładania uchwytów, potrzebnych do wyciągania wkładek z betonu. W części dolnej wkładka ma wydrążenie, umożliwiające założenie jej na deski wypełniające szczelinę w części dolnej. Przy wykonywaniu szczelin za pomocą wkładek Wielanda deski w warstwie dolnej ustawia się w sposób poprzednio opisany. Wysokość desek powinna być tak dobrana, aby po nasadzeniu na nie wkładki łączna wysokość wynosiła około 1 cm mniej niż grubość nawierzchni.

Wkładkę przed nasadzeniem na deskę powleka się na całej powierzchni gorącym miękkim asfaltem (uprawnienia budowlane). Po ustawieniu deski wraz z wkładką w miejscu przeznaczenia oraz zabezpieczenia jej przed wychyleniem lub nawet wywrotem układa się masę betonową oraz zagęszcza ją. Po upływie 20 do 40 minut od zagęszczenia usuwa się masę betonową znad wkładek, a następnie wykańcza się krawędzie szczelin packą profilową.
Po upływie 2 do 3 dni od stwardnienia masy betonowej wyjmuje się wkładki. W tym celu przez otwór wkładki wprowadza się do niej z przewoźnego kotła parę wodną, która nagrzewając wkładkę powoduje rozmiękczenie powłoki asfaltowej. Po dostatecznym nagrzaniu zakłada się na wcięcia kleszcze i wyjmuje się wkładki.

Zalety wykonywania szczelin sposobem Wielanda są następujące:
- regularność szczelin,
- prostota roboty,
- dobre zagęszczenie masy betonowej w sąsiedztwie szczelin,
- powleczenie szczeliny asfaltem spływającym z wkładki (program egzamin ustny).

Proces nacinania

Do wad tego sposobu wykonywania szczelin należy zaliczyć:
a) kosztowne urządzenia jak kocioł parowy oraz dużą liczbę wkładek, które muszą wystarczać na co najmniej czterodniowy postęp robót,
b) dodatkowe zużycie opału i asfaltu.

Położenie wkładek (desek) powinno być dokładnie zaznaczone każdorazowo na prowadnicach (opinie o programie).
Jedna z metod wykonania szczeliny w jej górnej części polega na wykonywaniu odpowiedniego rowka w świeżo zagęszczonej masie betonowej za pomocą nacinarki wyposażonej w nóż wibracyjny o przekroju odpowiadającym przekrojowi szczeliny.
Proces nacinania powinien następować możliwie najpóźniej (aby beton nie wykazywał tendencji spływu do szczeliny), ale koniecznie przed rozpoczęciem procesu wiązania cementu.
Pewna odmiana tego sposobu wykonania polega na wwibrowaniu przekładek lub odpowiednich profili plastykowych w świeżo zagęszczony beton (segregator aktów prawnych).

Nacięcie rowka w górnej części płyt nawierzchni betonowej, jak już wspomniano, można wykonać również częściowo w stwardniałym betonie za pomocą odpowiednich urządzeń zaopatrzonych w tarcze cierne.
Sposób ten jest już dość dawno stosowany w Stanach Zjednoczonych, a obecnie coraz częściej i w Europie. W porównaniu z innymi sposobami wykonania szczelin metoda wycinania jest niewątpliwie najlepsza.

Należy jednak zwrócić uwagę na dwie trudności występujące przy wycinaniu szczelin, mianowicie trudność ustalenia właściwego momentu, w którym należy przystąpić do wycinania szczelin (na ogół uważa się, że wycięcie szczelin powinno być wykonane w odstępie czasowym pomiędzy 6 a 24 godziną po zakończeniu betonowania), oraz małą wydajność wycinania i co za tym idzie - znaczny jego koszt (promocja 3 w 1). Dla zapewnienia zatem postępu robót w wycinaniu szczelin odpowiadającego postępowi w zagęszczaniu nawierzchni zachodzi konieczność użycia 3-5 nacinarek.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !