Fizyczne właściwości cementów

Fizyczne właściwości cementów

Pomimo zawartości S03 w klinkierze w ilości wystarczającej do całkowitego związania alkaliów, wchodzą one nie tylko w skład siarczanów, ale i w skład wszystkich podstawowych faz klinkierowych(program uprawnienia budowlane na komputer).
Wyniki badań cementów wg GO ST 310-601> podano tu (z wyjątkiem wartości wytrzymałości).

Badane cementy mają obniżoną wodożądność; zawartość wody, zapewniająca normalną konsystencję zaczynu
cementowego wynosi 19-21% zależnie od wartości modułu nasycenia, podczas gdy normalna konsystencja zwykłych cementów portlandzkich wynosi 24-28%. Czasy wiązania, odpowiadające wymaganiom GOST 10178-62, uzyskuje się po wprowadzeniu do zaczynu gipsu w ilości 5-7% masy klinkieru (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na próbkach w kształcie placków z zaczynu cementowego o normalnej konsystencji, badanych po czterogodzinnym gotowaniu w wodzie i poddanych obróbce hydrotermicznej w autoklawie pod ciśnieniem 2 MPa w ciągu 3h, nie stwierdzono pęknięć i zniekształceń. Wszystkie próbki wytrzymały badania na równomierność zmiany objętości.

Właściwości procesu hydratacji cementów. Wytrzymałość na zginanie i ściskanie oznaczano na beleczkach o wymiarach 4x4x16 cm, wykonanych z zaprawy 1 : 3 o konsystencji plastycznej. Przygotowanie i badanie próbek przeprowadzano metodą znormalizowaną (uprawnienia budowlane).

Z analizy uzyskanych danych wynika, że wytrzymałość zależy od składu mineralnego badanego klinkieru. Tak więc, wytrzymałość na zginanie, jak i na ściskanie próbek cementów o dużym module nasycenia i odpowiednio dużej zawartości alitu ma we wszystkich okresach twardnienia większą wartość niż próbek cementów o małym module nasycenia. Prawidłowość ta jest słuszna dla wszystkich badanych zestawów cementów i czasów twardnienia, z wyjątkiem zestawu cementu 4 o module nasycenia 0,75. W początkowych okresach twardnienia (3 dni) próbki tego cementu mają wytrzymałość na ściskanie przewyższającą odpowiednie wartości dla wszystkich pozostałych cementów. Przyczyną szybszego wzrostu wytrzymałości cementu z zestawu 4 jest dość znaczna zawartość glinianu trójwapniowego (powyżej 5% wag.) o dużej prędkości hydratacji (program egzamin ustny).

Efekt endotermiczny

Pozostałe cementy odznaczają się opóźnioną hydratacją. Wytrzymałość próbek po 3 dniach osiąga zaledwie 38^-43% wytrzymałości 28-dniowej przy badaniu na zginanie i 23-31% przy badaniu na ściskanie. Dla zestawu 4 wartości te wynoszą odpowiednio 56 i 82%. Pomimo opóźnionego twardnienia marka badanych cementów jest dość wysoka i zależy od wartości modułu nasycenia Mn. Cementy o modułach Mn = 0,97 i 0,92 mają markę 60, o module Mn = 0,82 - markę 50, a o module Mn  0,75 - markę 40. Po dłuższym okresie twardnienia wytrzymałość cementów zwiększa się (opinie o programie).

Na ogół, opóźnione narastanie wytrzymałości w toku twardnienia może być spowodowane albo zmianami jakościowymi w procesach przebiegających przy hydratacji, albo zmniejszeniem prędkości tych procesów, a więc zmianami ilościowymi. W związku z powyższym zbadano szczegółowo proces twardnienia tych cementów (segregator aktów prawnych).
Badano próbki cementów o modułach nasycenia 0,92, 0,82 i 0,75 (zestawy 2-4, seria I). Próbki porównawcze stanowiły cementy o analogicznych właściwościach, uzyskane z klasycznych surowców. Próbki, przygotowane z zaczynu cementowego o w/c = 0,4, poddawano hydratacji przez 24 h w atmosferze o wilgotności względnej 100% oraz przez 3, 7 i 28 dni w środowisku wodnym w warunkach normalnych. Po upływie każdego z wymienionych okresów próbki zalewano acetonem w celu przerwania procesu hydratacji i rozdrabniano do całkowitego przejścia przez sito nr 0085ł>. Przygotowane próbki poddawano badaniom termicznym i rentgenograficznym (promocja 3 w 1).

Efekt endotermiczny z maksimum w temperaturze 215°C odpowiada usunięciu wody z uwodnionego monosiarczanoglinianu CJACSH12 i z żelu. Powstawanie żeli wodorotlenków glinu i żelaza jest możliwe w wyniku hydratacji fazy glinożelazianowej lub w wyniku hydrolizy etryngitu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !