Fundamenty płytowe

Fundamenty płytowe

Dla rygli dolnych, opartych na podłożu sprężystym, obowiązują wyprowadzone wzory transformacyjne. W analogiczny sposób można uzyskać wyniki dla drugiego kierunku przez wycięcie odpowiednich płaskich układów. W rezultacie otrzymuje się dostateczne wskazówki dla rozmieszczenia zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przedstawiony sposób obliczeń jest o tyle nieekonomiczny, że nie uwzględnia współpracy układów obu kierunków, a zbliżenie wyników obliczeń do rzeczywistej pracy układu uzyskuje się jedynie przez odpowiednie rozdzielenie obciążeń zewnętrznych na poszczególne kierunki.
W Polsce fundament skrzyniowy zrealizowany został pod Pałacem Kultury i Nauki. Konstrukcja ta została omówiona wyczerpująco w szeregu publikacji technicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przykłady rozwiązań innych zrealizowanych fundamentów wysokościowych. Podano tam obok przykładów fundamentów skrzyniowych również fundamenty płytowe, a także dla porównania przykłady często występujących przy posadowieniu wieżowców fundamentów na palach oraz fundamentów specjalnych pod wieżowce fundamenty płytkie, masywne, betonowe lub żelbetowe, kładzione albo wprost na wyrównanym dnie akwatorium, albo na przygotowanych uprzednio podsypkach kamiennych.
b. Fundamenty sprężyste, złożone najczęściej z bloków betonowych lub kamienia (uprawnienia budowlane).

Bardzo ważną rzeczą, o której należy pamiętać projektując fundamenty na wodzie otwartej, jest konieczność zabezpieczenia ich przed podmyciem. W tym celu, jako środek zapobiegawczy, stosuje się odpowiednio głębsze posadowienia lub fundament otacza się ściankami szczelnymi, albo wreszcie ochrania się dno narażone na podmycie w otoczeniu fundamentu za pomocą materaców pokrytych narzutem kamiennym.
Wzmacnianie podłoża za pomocą zastrzyków cementowych (program egzamin ustny).

Istnieją następujące sposoby wzmacniania podłoża:
1) zagęszczanie gruntów sypkich przez:
a) wykonanie pali gruntowych,
b) wibrowanie,
2) wzmocnienie istniejącego podłoża za pomocą:
c) zastrzyków cementowych (w skałach spękanych i gruntach sypkich gruboziarnistych),
d) zastrzyków bitumicznych (w skałach spękanych i gruntach sypkich),
e) sylikatyzacji w gruntach sypkich drobnoziarnistych i spoistych,
3) wymiana słabego gruntu (opinie o programie).

Wartość zastrzyków cementowych

W pracy niniejszej będzie omówiony w dużym skrócie jedynie sposób wzmacniania podłoża za pomocą zastrzyków cementowych, jako problem wiążący się tematycznie z treścią książki.
Wartość zastrzyków cementowych jest ściśle związana z własnościami wody i cementu.
Do zastrzyków powinna być używana woda czysta i nie działająca agresywnie na cement.

Rodzaje agresywności wody omówione są szczegółowo w pracy Bukowskiego oraz Iwanowa (segregator aktów prawnych).
Zazwyczaj stosuje się cementy sylikatowe (portlandzkie) o marce od 300 do 600. Cementy marki poniżej 300 nie są stosowane do tego celu. Drobno mielone cementy mają 70-F90% ziaren o wymiarach mniejszych od 0,09 mm. Ważne jest, aby cement składał się z ziaren o wymiarach mniej więcej jednakowych. Gdy cement ma ziarna bardzo różniące się wielkością, to w mieszaninie z wodą ziarna większe układają się na dnie i zachodzi rozwarstwienie cementu, co sprzyja zaklinowaniu drobnych kanalików w gruncie. Wymiary porów w gruncie muszą być 4-5 razy większe od wymiaru ziaren cementu.

Czas wiązania cementu nie może być krótszy od czasu potrzebnego na przygotowanie mieszaniny z wodą i wtłoczenie jej do otworu. Zbyt krótki czas wiązania nie pozwala mieszaninie rozejść się na projektowaną odległość. Tylko w przypadkach, gdy należy wytworzyć jak najszybciej wodoszczelną przegrodę lub gdy prędkość przepływu wody gruntowej jest duża, należy używać cementu szybko wiążącego (promocja 3 w 1).

Początek wiązania w ośrodku gruntowym następuje później o 25% niż w normalnych warunkach. Jednak okres procesu wiązania trwa ok. 35% krócej. W rezultacie więc czas procesu wiązania jest taki sam jak w warunkach normalnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !