Blog

Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 10
28.10.2022

Fundusz majsterski

W artykule znajdziesz:

Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 11
Fundusz majsterski

Funduszem majsterskim dysponuje majster na uznaniowe premiowanie podległych robotników:

 1. za wykonanie konkretnych, z góry określonych zadań, zwłaszcza za:
 2. wykonanie robót o wysokiej jakości,
 3. wykonanie robót trudnych lub uciążliwych,
 4. za osiągnięcie dobrych wyników pracy, zwłaszcza za:
 5. terminowe wykonanie robót,
 6. wysoką wydajność i jakość pracy,
 7. prawidłową konserwację sprzętu,
 8. samodzielne usuwanie drobnych awarii,
 9. oszczędne gospodarowanie materiałami (program uprawnienia budowlane na komputer).

Majster obowiązany jest prowadzić rejestr zadań, za które przyznaje premie. Premie z funduszu majsterskiego ustala i przydziela majster dla wyróżniających się według jego oceny robotników. Decyzje o przyznaniu premii majster wydaje na piśmie w granicach przydzielonych mu kwot. Wskazane jest, by majstrowie w bezpośredniej formie informowali podległych robotników, którym robotnikom przyznali premie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najniższa jednorazowa premia z funduszu majsterskiego dla jednego robotnika powinna w zasadzie wynosić co najmniej 100 zł; suma przyznanych premii w stosunku rocznym dla jednego robotnika nie powinna przekroczyć 2000 zł.

W przypadku, jeżeli organizacja pracy brygad roboczych jest tego rodzaju, że kierownik robót bezpośrednio kieruje pracą robotników, określa ich zadania, instruuje wykonanie i odbiera wykonane roboty - przepisy o funduszu majsterskim mogą być również zastosowane do tych kierowników robót (uprawnienia budowlane).

Wynagrodzenie robotników za roboty budowlano-montażowe wykonywane w akordzie oblicza się na podstawie:

 1. katalogów powszechnie obowiązujących (jednolitych),
 2. katalogów branżowych resortowych,
 3. katalogów branżowych - zarządów lub zjednoczeń (dla robót występujących masowo tylko w określonej grupie przedsiębiorstw danego zarządu łub zjednoczenia) (program egzamin ustny).

Zakładowe katalogi norm

W celu obliczenia zarobków za wykonanie systemem akordowym, występujących w przedsiębiorstwie robót budowlano-montażowych, które nie są objęte katalogami jednolitymi lub branżowymi, opracowuje się w przedsiębiorstwie zakładowe katalogi norm i cen akordowych, które zatwierdza dyrektor przedsiębiorstwa (opinie o programie).

Zakładowe katalogi norm i cen akordowych ustala się na podstawie czasu niezbędnego do wykonania jednostki danej roboty, kwalifikacji potrzebnych robotników do jej wykonania oraz akordowej stawki obowiązującej zgodnie z protokółem dodatkowym z dnia 16 września 1966 r. do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie.

Projekty zakładowych KNiCA przygotowuje służba normowania przedsiębiorstw na podstawie obserwacji procesów roboczych i pomiarów czasu. Przy wykonywaniu pomiarów czasu trwania roboty uwzględnia się zarówno prace zasadnicze, jak i przygotowawcze i zakończeniowe oraz nieuniknione przerwy (segregator aktów prawnych).

Normy pracy powinny być ustalone na takim poziomie, aby przy prawidłowej wydajności pracy zapewnić ich wykonanie przez robotników posiadających odpowiednie kwalifikacje ustalone w taryfikatorze kwalifikacyjnym przy założeniu warunków uwzględniających prawidłową organizację pracy oraz stosowanie ekonomicznie i technicznie właściwych metod i narzędzi pracy. Do obowiązków służby normowania przedsiębiorstw należy nie tylko przygotowanie technicznie uzasadnionych nowych zakładowych katalogów norm i cen akordowych, lecz również opracowanie projektów zmian cenników oraz przygotowanie wniosków o ich zatwierdzenie.

Wprowadzenie w życie wszelkich katalogów norm i cen akordowych (nowych i zmienionych) powinno się odbywać po przeprowadzeniu odpowiedniej akcji wyjaśniającej, zawsze z początkiem okresu obrachunkowego i w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie od chwili podania zmian do wiadomości robotników (promocja 3 w 1). Stosowanie zakładowych katalogów norm i cen akordowych do innego rodzaju pracy niż ten, dla którego zostały zatwierdzone, jest niedopuszczalne. W przypadku zmian spowodowanych wprowadzeniem nowych metod pracy, zmechanizowaniem robót itp., należy opracować nowe katalogi. Fundusz płac stanowi poważną pozycję w kosztach budowy i wynosi 15-20% tych kosztów.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 16 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 17 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 18
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 19
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 20 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 21 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 22
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 32 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 33 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 34
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 35
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 36 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 37 Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 38
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Instalacje gazowe - to warto wiedzieć zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami