Jak złożyć skargę do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego?


Powszechna jest opinia, że większość kontroli przeprowadzanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika z donosów – zwłaszcza w obszarze produktów budowlanych (program na komputer). Takie podejście nie powinno szokować ani dziwić, zwłaszcza w przypadku policji budowlanej (program na telefon). Co więcej, dużo skarg oraz donosów dotyczy pracy inspektorów – wiele z nich to posądzenia o tzw. układy oraz łapówki (program na egzamin ustny). Skargi do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można składać na różne sposoby:
• poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, czyli ePUAP,
• faksem na numer 22 661 81 42,
• mailem na adres Skargi.Wnioski@gunb.gov.pl,
• listownie na adres Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. ul. Krucz 38/42, 00-926 Warszawa,
• osobiście poprzez zgłoszenie uwag do protokołu w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w pokoju nr 13P. Interesanci przyjmowani są we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.15-16.15 oraz w poniedziałki w godzinach 8.15-18.00 (promocja 3 w 1).

Przewlekłe załatwianie spraw

Skargi mogą dotyczyć kwestii związanych z nienależytym wykonywaniem zadań przez pracowników lub organy nadzoru budowlanego, naruszenie interesów skarżących lub praworządności, a także biurokratyczne lub nadmiernie przewlekłe załatwianie spraw (segregator). Ponadto istnieje możliwość przekazywania wniosków związanych z usprawnieniem pracy i zapobieganiu nadużyciom, ulepszeniu organizacji pracy nadzoru budowlanego czy lepszego zaspokajania potrzeb ludności i ochrony własności.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma 1 miesiąc od daty wpłynięcia skargi na załatwienie sprawy. W przypadku, gdy rozpatrzenie danej skargi nie leży w gestii GINB, konieczne jest przekazanie jej do właściwych merytorycznie organów. Anonimowe skargi i wnioski nie są rozpatrywane – zawsze należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zgłaszającego (opinie). Z danych z roku 2015 wynika, że w tym roku zarejestrowano 2123 wnioski obywatelskie i skargi. Z tego w zakresie GUNB zostało załatwionych 1140 spraw, a 747 przesłano do innych organów. Aż 122 sprawy wymagały uzupełnienia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !