Blog

23.05.2019

Funkcje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

W artykule znajdziesz:

Funkcje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna to jeden z głównych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zasady działania komisji określone są w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z 15 grudnia 2000 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Funkcje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

W komisji zasiada przewodniczący i pozostali członkowie, których może być od 8 do 16. Kadencja komisji zawsze trwa 4 lata. Jednym z najbardziej istotnych zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest prowadzenie postępowania odwoławczego oraz wydawanie decyzji w drugiej instancji (program na komputer). Decyzyjność dotyczy spraw, związanych z koniecznością wyjaśnienia decyzji treści uprawnień budowlanych oraz decyzji o nadawaniu tychże uprawnień przez komisje okręgowe (program na telefon).

Do zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zalicza się również opracowywanie zestawów pytań egzaminacyjnych na egzamin na uprawnienia budowlane. Komisja jest również zobowiązana do wydawania decyzji w sprawach dotyczących nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego (opinie o programie). Przynajmniej raz w roku komisja musi analizować przeprowadzane postępowania kwalifikacyjne w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych i uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto w komisji sporządzane są opinie w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa oraz izb architektów na potrzeby Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (segregator aktów prawnych).

Jakie funkcje?

Krajowa Komisja Kwalifikacyjne nadzoruje też działalność komisji okręgowych i składa sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby (promocja 3 w 1). Ma ona uprawnienia do uchylania uchwał okręgowych komisji kwalifikacyjnych, jeśli są one sprzeczne z prawem bądź z regulaminami i uchwałami wydawanymi na podstawie ustawy. Co więcej, decyzje, które KKK wydaje w sprawie uprawnień budowlanych w II instancji, są ostateczne. Można się od nich odwołać w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Decyzje dotyczące nadawania i pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, są również decyzjami ostatecznymi w postępowaniach prowadzonych przez organy samorządu zawodowego (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami