Generalny plan

Generalny plan

Generalny plan ujmuje zagospodarowanie placu budowy pod kątem widzenia całości robót przewidzianych do zrealizowania z uwzględnieniem podziału na etapy i obejmuje następujące elementy:rozmieszczenie maszyn i urządzeń transportu pionowego i częściowo bliskiego zasięgu poziomego, najbardziej przydatnego dla przyjętej technologii robót (program uprawnienia budowlane na komputer). Takimi maszynami i urządzeniami mogą być np. suwnice bramowe, żurawie wieżowe, żurawie masztowe typu Derrick, dźwigi linowo-torowe, estakady itd.,
a) zaprojektowanie dojazdów i dróg transportu masowego zewnętrznego i wewnętrznego,
b) wyznaczenie miejsc składowania i magazynów materiałów podstawowych, przeznaczonych dla całej budowy lub też dla poszczególnych obiektów,
c) rozplanowanie niezbędnych wytwórni, warsztatów, garaży i wszelkich urządzeń przeładunkowych wraz z ewentualnymi składowiskami,
d) zaprojektowanie i usytuowanie transformatorów i sieci energetycznej, rurociągów dla wody, sprężonego powietrza oraz instalacji ogrzewczej dla celów produkcyjnych,
e) rozplanowanie budynków administracyjno-gospodarczych, socjalno-bytowych, mieszkalnych lub też zaprojektowanie całych osiedli mieszkaniowych, łącznie z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi. W tym ostatnim przypadku osiedle lokalizuje się na terenach o dogodnych warunkach mikroklimatycznych, położonych poza właściwym placem budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jeśli budowa jest zlokalizowana w terenie atrakcyjnym pod względem turystycznym (np. przy budowie zapór w obszarach górzystych), to czasami opłaca się zaprojektować osiedle robotnicze jako inwestycję typu trwałego, użytkowaną po ukończeniu budowy dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Jego szczegółową lokalizację a także wyposażenie w instalacje i urządzenia typu usługowego należy w takim przypadku dostosować nie tylko do wymogów samego placu budowy, lecz również uwzględnić w jak najszerszym zakresie interesy przyszłych użytkowników. Przy takim założeniu koszt inwestycji wprawdzie wzrasta, lecz zwiększenie nakładu może okazać się całkowicie uzasadnione, co zresztą każdorazowo należy sprawdzić za pomocą rachunku efektywności inwestycji (uprawnienia budowlane).

Lokalizacja budowli wodnych

Lokalizacja budowli wodnych jest z natury rzeczy związana z zasobami wód i zależy od wymogów stawianych przez gospodarkę wodną, energetykę, żeglugę, ochronę powodziową i od potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu i rolnictwa. Tego rodzaju warunki sprawiają, że w większości przypadków planowanie obiektów wodnych musi być w znacznie większym stopniu dostosowane do istniejących warunków naturalnych niż np. w budownictwie lądowym (program egzamin ustny).
Wpływ lokalizacji na przebieg realizacji budowy. Inwestycje wodne z natury rzeczy lokalizowane są w większości przypadków z dala od większych miast, przemysłu i węzłów komunikacyjnych, nierzadko w bardzo niekorzystnych warunkach topograficznych i klimatycznych (np. w wysokich górach); wynikające stąd trudności w zaopatrzeniu budowy w sprzęt, materiały i silę roboczą sprawiają, że problemy rozplanowania i organizacji budowy nastręczają w budownictwie wodnym znacznie więcej trudności niż w innych działach budownictwa (opinie o programie).

Ponadto zagadnienia związane z koniecznością przepuszczania wody w czasie budowy narzucają swoiste warunki, których charakter sprawia, że projekt budowli wodnej nie (segregator aktów prawnych). może być prawidłowo opracowany bez jednoczesnego opracowania schematu jego realizacji, który z kolei łączy się bardzo blisko zarówno z problemem szczegółowego rozplanowania obiektów, wchodzących w skład danej inwestycji, jak i z właściwym rozplanowaniem placu budowy i zaopatrzeniem go w sprzęt, umożliwiający realizację budowy w sposób najbardziej ekonomiczny.

Związek, jaki w tym ujęciu zachodzi między samym projektem i warunkami jego realizacji, rysuje się najwyraźniej w dziale budowli piętrzących, gdzie wywiera dominujący wpływ na sytuacyjne rozwiązanie zespołu budowli stopni piętrzących, zwłaszcza jeśli przegradzają one większe rzeki (promocja 3 w 1).

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !