Blog

02.06.2021

Głębokość chodników

W artykule znajdziesz:

Głębokość chodników

Głębokość chodników

Głębokość chodników można oceniać na przekroju poprzecznym surowca przy pomocy zaciosu siekierą lub drogą oznaczenia rodzaju względnie gatunku szkodnika (program uprawnienia budowlane na komputer). Głębokość przenikania chodnika w drewno zależy nie tylko od gatunku owada, lecz także od gatunku drewna (np. drewno twardzielowe lub beztwardzielowe, iglaste lub liściaste) oraz od jego stanu, a więc od zdrowotności drewna, stopnia przeschnięcia itp.
Celem ograniczenia szkód powodowanych przez owady stosować można środki o charakterze mechanicznym i chemicznym.

Mechaniczne środki zapobiegawcze obejmują:
- Korowanie surowca iglastego opadniętego przez korniki oraz kózki żerujące początkowo pod korą, później zaś w drewnie. W ten sposób niszczy się larwy żerujące bezpośrednio pod korą.
- Przecieranie opadniętego przez owady surowca w okresie zimowym. W ten sposób nie dopuszcza się do zaatakowania wewnętrznych części drewna przez larwy żerujące w chwili przetarcia w strefie zewnętrznej, jak np. paśnik na drewnie dębowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
- Utrzymanie higieny składowiska. W tym celu należy składowiska żwirować lub pokryć warstwą żużlu, impregnowane legary układać na podstawach betonowych, uprzątać składowiska z kory i odpadów drzewnych.

Drewno okrągłe powinno być składowane w zwartych stosach. Poza tym należy ograniczyć do minimum wprowadzanie na składowiska drewna opadniętego przez owady.
Wśród naszych pospolitych gatunków nie ma drewna całkowicie odpornego, nie ulegającego zaatakowaniu przez owady.
Poza tym na składach drewna liściastego (zwłaszcza dębu i jesionu) należy skrupulatnie usuwać drewno opadnięte przez owady powodujące występowanie małych otworów; drewno wysortowane należy natychmiast przerobić na opał i usunąć ze składu.

W razie opadnięcia materiału suchego przez szkodniki techniczne, należy materiał poddać parzeniu (uprawnienia budowlane). Zasadą tego zabiegu jest stworzenie w suszarni lub w parzelni takich warunków, które niszczą żerujące larwy lub jaja, a nie wpływają ujemnie na jakość drewna.

Spryskiwanie surowca okrągłego

Przy parzeniu drewna powietrznosuchego stosuje się powietrze o wilgotności względnej ok. 80%, przy temperaturze około 60 C. Wilgotne powietrze zabija znajdujące się wewnątrz drewna żywe organizmy, przy temperaturach niższych niż powietrze suche.
Metody chemiczne polegają na opylaniu, spryskiwaniu i impregnowaniu drewna (program egzamin ustny).

Spryskiwanie surowca okrągłego jest drogie. Z tego względu stosuje się je w odniesieniu do cenniejszych sortymentów, jak np. dębowe kłody okleinowe lub dla zabezpieczenia surowca przed opadnięciem przez owady powodujące występowanie małych otworów (np. wyrynnik dębowiec na drewnie dębowym). Do spryskiwania używa się najczęściej karbolineum i kreozotu (emulsja 50% na 50’/o), które odstraszają owady swą wonią.
W celu zniszczenia owadów żerujących w drewnianych przedmiotach użytkowych, jak np. w meblach, rzeźbach i dziełach sztuki wykonanych z litego drewna, stosuje się wstrzykiwanie do drewna dwusiarczku węgla (CS.,) (opinie o programie). Stosowanie dwusiarczku węgla wymaga zachowania ostrożności, gdyż jego pary stanowią w połączeniu z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Z tego względu otwory po wykonaniu zastrzyków należy szczelnie zatkać. Bardziej bezpiecznym zabiegiem jest pasycenie drewna alkoholowym roztworem arsenu oraz mieszaniny minii i szelaku.
Chodniki owadzie powierzchowne (segregator aktów prawnych). Powierzchowne chodniki owadzie sięgają w drewno na głębokość do 2 mm (kolebki poczwarkowe sięgają na głębokość do 7 mm). Są one wynikiem działalności korników, które żerują w łyku i miazdze, a więc w strefie granicznej między korą a drewnem.

Chodniki drążone przez korniki tworzą charakterystyczny dla danego gatunku kornika rysunek, tzw. obraz żerowania, którego połowa umiejscowiona jest na wewnętrznej, stykającej się z drewnem powierzchni kory, druga część (rys. 199) wyryta jest w stykającym się z korą drewnie (promocja 3 w 1). Stąd uszkodzenia w drewnie są płytkie (do 2 mm), mają charakter powierzchowny i nie penetrują nigdy w głąb drewna.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami