Głębsze wklęsłości

Głębsze wklęsłości

Ten zapis wzoru pochodzi stąd, że obwodowym naprężeniom Nr odpowiada moduł sprężystości E, zaś momentom zginającym Mx odpowiada moduł E’, który wyznaczamy z wykresu naprężenia-wydłużenia. W przypadku niesymetrycznego wyboczenia sposób działania jest bardzo złożony, i nie została opracowana żadna zadowalająca teoria mogąca znaleźć zastosowanie do tego przypadku (program uprawnienia budowlane na komputer). Teoria taka nie przedstawiałaby jednak wielkiej wartości, gdyż lepszą podstawę do ustalenia praktycznych zasad uzyskuje się przez doświadczenia.

W końcu należy zaznaczyć, że w wielu przypadkach stosunkowo niskie naprężenie krytyczne uzyskane w doświadczeniach wynika prawdopodobnie ze zjawiska zwanego przeskokiem (niem. ,,Durchschlag”). Hipoteza oparta jest na założeniu istnienia stanów o mniejszej potencjalnej energii nawet w przypadku stałych podstawowych warunków naprężenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Hipotezę tę można przedstawić w sposób następujący: wyobraźmy sobie ciężką kulę, której pozwolono toczyć się po powierzchni o pewnym kształcie, aby wreszcie umieścić ją we wgłębieniu o eliptycznym zarysie. Tu kula pozostaje w stanie równowagi statecznej w najniższym punkcie wgłębienia, lecz z drugiej strony wzdłuż grzbietów otaczających wgłębienie mogą być również głębsze wklęsłości i w pewnych przypadkach wymagana jest stosunkowo mała energia, aby przeprowadzić kulę poprzez najniższe przejście do położenia o mniejszej energii potencjalnej (uprawnienia budowlane).

Zjawisko przeskoku znane jest z płaskich łuków i Von Kdrmdn i inni wykazali prawdopodobieństwo podobnych stanów, zachodzących w przypadku powłok walcowych, a poza tym dowiedli, że przejście energii do niższych poziomów może być bardzo ułatwione przez początkowe ugięcie, będące wynikiem nieregularności kształtu elementu (program egzamin ustny). Następnie fakt, że kształt fal wyboczenia różni się całkowicie od teoretycznego kształtu, tłumaczy się na podstawie analogii ze słupami. Zjawisko przeskoku potraktowane zostało w sposób matematyczny jest ono bardzo złożone, gdyż założenie nieskończenie małych ugięć nie może być stosowane, jak to ma miejsce w przypadku zwykłej teorii wyboczenia (opinie o programie).

Wzory empiryczne

Ponieważ wszystkie doświadczenia wykazują, że granica wyboczenia jest w praktyce niezależna od długości rury, możliwe jest porównanie wyników doświadczeń z wzorem teoretycznym (segregator aktów prawnych).

Badanie prowadzono przy zastosowaniu walców o bardzo rozmaitych stosunkach promienia i grubości. Z rysunku widoczne jest, że:

  • Wyniki doświadczeń są bardzo zróżnicowane i na ogół nie odpowiadają wynikom teoretycznym.
  • Doświadczenia z duraluminium dawały znacznie wyższe naprężenia krytyczne niż przy próbach ze stalą i miedzią.

Empiryczne wzory nie mogą likwidować rozrzutu zanotowanego podczas serii prawie jednakowych prób, lecz mogą one przewidywać podobne warunki dla wszystkich materiałów i wymiarów i powinny wobec tego dążyć do zlikwidowania różnic wymienionych w pkt. a, b, c.

Teoretyczne naprężenie ulega redukcji za pomocą mnożenia przez ułamek; licznik tego ułamka różni się zasadniczo od jedności jedynie w przypadku rur cienkościennych, i został ujęty w ten sposób, że uwzględnia pkt c. Mianownik zawiera Qr, gdyż zakłada się, że pkt b. jest wynikiem wysokiej granicy plastyczności dla duraluminium, w porównaniu ze współczynnikiem sprężystości, podczas gdy stal i miedź mają stosunkowo niskie granice plastyczności (promocja 3 w 1).

Należy tu nadmienić, że Donnell wyprowadził wzory teoretyczne w oparciu o hipotezę odchylenia od idealnego kształtu. Ponieważ wyprowadzenie wzorów wymaga długiej serii założeń, jest sprawą wielkiej wagi, aby wzór pozostawał w możliwie jak największej zgodności z wynikami doświadczalnymi. Że ma to miejsce (w danym przypadku), widoczne, który przedstawia wzajemne stosunki odpowiadające doświadczeniom. Przekonamy się, że:

a) większość wartości leży w obszarze bliskim jedności,

b) nie zachodzi różnica między różnymi materiałami,

c) tendencja spadku dla wzrastających wielkości r została wyeliminowana.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami