Glina sproszkowana

Glina sproszkowana

Glina sproszkowana powinna być na budowie przechowywana w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed działaniami atmosferycznymi. Jak wykazały doświadczenia, glina sproszkowana przechowywana przez dłuższy czas w tych samych workach (worki otwarte) i w tych samych pomieszczeniach co cement nie skawala się w odróżnieniu od cementu, którego ziarnka ulegają zbryleniu (program uprawnienia budowlane na komputer). Tłumaczy się to tym, że zmagazynowana sproszkowana glina nie zmienia swojej wartości, gdy tymczasem w cemencie pod wpływem wilgoci z powietrza i dwutlenku węgla (C02) przebiegają procesy chemiczne, w wyniku których cement zbryla się i zmniejsza się jego wytrzymałość.

W celu otrzymania masy dobrej jakości o własnościach odpowiednich dla danej marki należy przygotowane surowce dozować w stałej proporcji wg przyjętej recepty. Niewłaściwe dozowanie surowców może w płynąć na zmianę jakości zaprawy i wyrobów lub na nieekonomiczne rozchodowanie cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dozowanie określa się objętościowym udziałem składników7 lub ich ciężarem na podstawie danych zestawionych w tablicach. Ilość składników na lm3 zaprawy podaje się w następujących jednostkach cement - w kg, zawiesina gliny o konsystencji 15 wg stożka Nowikowa - w m3 lub w 1, woda - w 1, kruszywo - w 1 lub w m3.

W razie braku tablic poszczególne ilości składników oblicza się na podstawie próbnego zarobu. Dozowanie objętościowe polega na tym, że surowce wchodzące w skład masy odmierza się ręcznie wg określonej objętości, a następnie miesza się w odpowiednich urządzeniach (uprawnienia budowlane).
Dozowanie wagowe natomiast sprowadza się do odważania poszczególnych składników zgodnie z wymaganiem procentowej ich zawartości w masie. W większych wytwórniach, a zwłaszcza w wytwórniach scentralizowanych, znane są liczne automatyczne urządzenia dozujące, oparte na wagach samoczynnych. W praktyce wygodnie jest na budowie dozować składniki objętościowo. Ilości składników podane są wg wzajemnych stosunków, np. proporcja 1:2:4 oznacza 1 część objętości cementu + 2 części objętości zawiesiny glinianej o konsystencji 15 wg stożka Nowikowa + + 4 części objętości piasku (program egzamin ustny). Dodatku wody w proporcji składników na ogół nie wskazujemy, gdyż ilość wody zależna jest od wymaganej konsystencji zaprawy i od uziarnienia kruszywa. Ilość wody w tablicach podana jest orientacyjnie. Kruszywo powinno być dozowane w stanie suchym, luźno usypanym. Praktycznie na budowie kruszywa nie suszymy i dlatego należy w przewidzianej ilości dodawanej wody uwzględnić wilgotność kruszywa (a więc wody należy dodać odpowiednio mniej).

Zawiesina gliny

Po ilościowym odmierzeniu za pomocą dozowania objętościowego różnych surowców należy je dokładnie wymieszać, aby otrzymać jednorodną mieszaninę. Na zawartość i jednorodność poszczególnych składników’ wpływają w znacznym stopniu: a) sposób przygotowania masy i b) typ urządzeń mieszających (opinie o programie).
Ze względu na to, że nie ma na razie możliwości korzystania w produkcji tworzyw cementowo-glinianych z gliny sproszkowanej, opis mieszania ograniczymy do przygotowania mas przy użyciu gliny w postaci zawiesiny (segregator aktów prawnych).

Głównym celem mieszania poszczególnych składników jest równomierne rozmieszczenie ich w materiale, zagęszczenie i jak najbardziej ścisłe wzajemne zetknięcie się składników’. Ważne jest, aby ziarna poszczególnych składników były równomiernie rozmieszczone w masie i aby nie Tworzyły odosobnionych skupień poszczególnych składników’. I dlatego mieszając masę należy dążyć do maksymalnego zetknięcia się cząstek poszczególnych składników i do ich ścisłego przylegania, by podczas dalszej przeróbki jedne składniki nie oddzielały się od drugich.

Aby uzyskać najbardziej zwarte i jednorodne połączenie cząstek mieszaniny, muszą być zachowane następujące warunki:
- zawiesina gliny powinna być bardzo dokładnie przerobiona:
- należy przestrzegać kolejności mieszania określonych składników; najpierw należy przemieszać cement z zawiesiną gliny, ew. z gliną sproszkowaną, a następnie z resztą składników;
- konieczne jest staranne i dokładne przemieszanie wszystkich składników, a przede wszystkim cementu z zawiesiną gliny (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !