Głowice ram

Głowice ram

Głowice ram połączono na długości ściągami, których zadaniem jest przejęcie podłużnych sił rozciągających powstających przy rozgrzewaniu bloku ceramicznego z tarcia między wydłużającym się blokiem a płytą dyszową i konstrukcją podporową. Znaczne zmniejszenie wpływu sił tarcia na konstrukcję podbudowy uzyskano również przez wykonanie na długości płyty dyszowej dwóch przerw dylatacyjnych. Stateczność konstrukcji podbudowy w kierunku poprzecznym jest zapewniona wskutek monolityczności ram, w kierunku podłużnym zaś poprzez wykonanie zastrzałów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Opisana konstrukcja podbudowy może być stosowana na terenach stałych dla baterii o większej, technologicznie uzasadnionej liczbie komór koksowniczych; nie została ona jednak dotychczas zrealizowana.
Specjalną uwagę przy projektowaniu baterii koksowniczych należy zwrócić na sposób obliczenia statycznego i wymiarowania trwale nagrzanych elementów konstrukcyjnych podbudowy. W żelbetowych statycznie niewyznaczalnych konstrukcjach trwale nagrzanych powstają bowiem siły termiczne, dla obliczenia których duże znaczenie ma poprawne określenie sztywności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obliczenie sił termicznych i odkształceń przy przyjęciu sztywności elementów konstrukcji jak dla materiałów sprężystych - stosownie do zaleceń PN/B-03260 „Konstrukcje żelbetowe”, prowadzi do znacznych nieścisłości. Pomija się tu bowiem wpływ zarysowania przekrojów na sztywność konstrukcji oraz zmienność sprężysto-plastycznych własności betonu i zbrojenia, będących funkcjami temperatury. Ponadto wytrzymałość betonu przy trwałym nagrzaniu konstrukcji do temperatury 200-T-250°C, co ma często miejsce w przypadku baterii koksowniczych, znacznie maleje.

Wymagana jest tu również znajomość rozstawu i rozwartości rys w poszczególnych przekrojach dla ochrony zbrojenia przed korozją, jak również dla stosowania zabezpieczeń przed przenikaniem gazów do betonu (uprawnienia budowlane). Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, wszystkie trwale nagrzane elementy konstrukcyjne żelbetowej podbudowy należy obliczać z uwzględnieniem wpływu zarysowania przekrojów i zmienności cech sprężysto-plastycznych betonu w zależności od wysokości wpływów termicznych. Należy również dla poszczególnych przekrojów obliczać rozwartość i rozstaw rys.

Obliczenia momentów i sił

Obliczenia momentów i sił w ustroju należy dokonywać dla krzywoliniowego rozkładu temperatur w przekrojach w stadium rozruchu oraz dla liniowego rozkładu temperatur w stadium eksploatacyjnym (program egzamin ustny).
Budowlą ściśle związaną z budową baterii koksowniczej jest cieplak. Stanowi on osłonę bloku ceramicznego w okresie budowy przed opadami atmosferycznymi i zmianami temperatury. Stosowane dawniej cieplaki miały konstrukcję drewnianą. Obecnie są one wykonywane wyłącznie w konstrukcji stalowej (opinie o programie).

Z uwagi na okresowy charakter cieplaka, konstrukcja jego powinna być z jednej strony w całości dostosowana do łatwego kilkakrotnego montażu i demontażu, z drugiej strony powinna mieć odpowiednią sztywność przestrzenną, niezbędną do przenoszenia znacznych obciążeń materiałami ceramicznymi składowanymi na pomostach bocznych cieplaka. Bardziej nowoczesnym rozwiązaniem są cieplaki z suwnicami, usprawniającymi w dużym stopniu transport materiałów budowlanych (segregator aktów prawnych).

Najtrudniejszym okresem pracy dla konstrukcji podbudowy i bloku ceramicznego baterii koksowniczej jest okres rozgrzewania baterii. Można tu wyszczególnić okres suszenia przy wzroście temperatur do ok. 100°C, okres rozgrzewania przy wzroście temperatur do 750-800°C, okres normalnego opalania do 1150°C oraz okres końcowego (roboczego) opalania przy temperaturach 1150-f-1200°C.

Okres rozgrzewania według ściśle przygotowanego programu technologicznego trwa 60-P70 dni (promocja 3 w 1). Z punktu widzenia największych rozszerzalności poszczególnych elementów konstrukcyjnych baterii najniebezpieczniejszym okresem jest zakres wzrostu temperatur w granicach 100-300°C, gdyż na ten okres przypada 70-^75% całkowitej rozszerzalności bloku ceramicznego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami