Główne elementy systematyki

Główne elementy systematyki
Główne elementy systematyki

Materiałami wyjściowymi do opracowania ogólnego projektu technologii i organizacji budowy są głównie:

 • wstępny projekt organizacji i wykonania budowy, uzupełniony dodatkowymi danymi o warunkach realizacji budowy,
 • projekt techniczny podstawowy,
 • kosztorys szczegółowy,
 • kompleksy rozruchowe (użytkowe) oraz minima rozruchowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Główne elementy systematyki ogólnego projektu organizacji i wykonania budowy są następujące:

 • charakterystyka techniczna budowy i warunki jej realizacji,
 • wykaz ilości zasadniczych elementów budowy (lub robót) dla poszczególnych obiektów wraz z zestawieniem zbiorczym,
 • metody wykonania budowy obejmujące: a) metody wykonania wszystkich robót zasadniczych, b) wybór maszyn budowlanych, urządzeń montażowych oraz środków transportowych, c) rysunki deskowań, rusztowań i urządzeń specjalnych, d) metody wykonania robót w okresie zimowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
 • planowanie budowy i środki realizacji,
 • ogólne harmonogramy budowy (poszczególnych obiektów),
 • harmonogramy zatrudnienia poszczególnych specjalności roboczych i zatrudnienia ogólnego,
 • harmonogramy pracy zasadniczych maszyn,
 • harmonogramy dostawy, zużycia i zapasu zasadniczych materiałów budowlanych, półfabrykatów i prefabrykatów,
 • harmonogramy kosztów budowy (uprawnienia budowlane),
 • ogólne zapotrzebowanie niezbędnej siły roboczej, maszyn, materiałów, półfabrykatów, prefabrykatów, środków transportowych, finansów,
 • ustalenie programu produkcji pomocniczej i usług,
 • lokalizacja i plan bazy produkcyjno-usługowej,
 • plan zagospodarowania placu budowy,
 • drogi i urządzenia dla transportu wewnętrznego poziomego, wybór i obliczenie środków transportu poziomego,
 • wybór i obliczenie środków transportu pionowego (program egzamin ustny),
 • składy materiałów masowych, elementów budowlanych i konstrukcji,
 • wytwórnie półfabrykatów (betonów i zapraw), prefabrykatów, warsztaty,
 • budynki pomocnicze na placu budowy dla: a) produkcji i usług pomocniczych, b) magazynowania materiałów drobnicowych, drobnego sprzętu i narzędzi (magazyny ogólne), c) dla celów socjalno-bytowych, d) dla celów administracyjnych (opinie o programie),
 • urządzenia ogólne na placu budowy: zaopatrzenie budowy w wodę, zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, urządzenia porozumiewawcze, sygnalizacyjne oraz dla celów łączności, urządzenia techn. dla dyspozytora,
 • struktura organizacyjna kierownictwa budowy i obliczenie ilości personelu administracyjno-technicznego.

Szczegółowy projekt technologii i organizacji poszczególnych robót opracowywany jest w oparciu o rysunki robocze techniczne i stanowi materiał nadający się do bezpośredniego wykorzystania przez brygady lub zespoły robocze. Materiał ten dotyczy tylko wybranych określonych części obiektów lub rodzajów robót, np. montażowych, instalacyjnych, niektórych budowlanych (np. ziemnych), wyposażenia technologicznego (w budownictwie przemysłowym) itp.

Szczegółowe projekty technologii

Szczegółowe projekty technologii i organizacji robót na poszczególnych obiektach opracowują w miarę postępu robót wyłącznie przedsiębiorstwa budowlane, jako najbardziej zorientowane w konkretnych warunkach i potrzebach (segregator aktów prawnych). Danymi wyjściowymi do opracowania szczegółowych projektów organizacji i wykonania robót są głównie:

 • ogólny projekt technologii i organizacji budowy,
 • roczny program robót sporządzony wg obiektów i rodzajów robót,
 • zestawienie rozporządzałnych sił roboczych,
 • zestawienie maszyn budowlanych i sprzętu,
 • kompleksy rozruchowe lub użytkowe oraz minima rozruchowe,
 • program dostaw środków produkcji.

Główne elementy systematyki szczegółowego projektu technologii i organizacji robót są następujące:

 • szczegółowy plan niezbędnej siły roboczej,
 • szczegółowy plan zapotrzebowania środków produkcji (maszyn, materiałów itp.),
 • szczegółowe metody wykonania poszczególnych rodzajów robót (schematy pracy poszczególnych brygad roboczych, schemat pracy maszyn, organizacja wewnętrzna brygad roboczych, organizacja miejsc roboczych, rysunki robocze rusztowań i deskowań),
 • szczegółowe harmonogramy robót (zagospodarowania placu budowy, robót budowlanych, robót instalacyjnych),
 • szczegółowy harmonogram zatrudnienia poszczególnych specjalności,
 • szczegółowy harmonogram pracy maszyn,
 • szczegółowy harmonogram dostaw, zużycia i zapasu materiałów, półfabrykatów i prefabrykatów,
 • szczegółowy plan zagospodarowania przyobiektowych placów budowy:
 • organizacja personalna kierownictwa robót,
 • karty technologiczne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !