Główny księgowy

Główny księgowy

Zakres działania kierownictwa przedsiębiorstwa przedstawia się następująco.
Dyrektor zarządza przedsiębiorstwem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy współudziale organów samorządu robotniczego. Podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych dyrektorowi i jest odpowiedzialny służbowo przed dyrektorem zjednoczenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zastępca dyrektora do spraw technicznych jest obciążony odpowiedzialnością za wykonanie zadań planowych, ich jakość i bezpieczeństwo.
Zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych odpowiedzialny jest za „wyposażenie przedsiębiorstwa w prawidłowy plan działalności”, za wyniki ekonomiczne, za stan opieki socjalno-bytowej załogi oraz za zaopatrzenie przedsiębiorstwa w kadrę o właściwych kwalifikacjach.
Zastępca dyrektora do spraw zaplecza odpowiedzialny jest za zaopatrzenie budów w środki produkcji i gospodarkę tymi środkami oraz za funkcjonowanie całego zaplecza techniczno-produkcyjnego przedsiębiorstwa.

Główny księgowy (podporządkowany dyrektorowi przedsiębiorstwa) współdziała ściśle z kierownictwem przedsiębiorstwa, odpowiedzialny jest za terminową informację o stanic majątkowym przedsiębiorstwa i wynikach jego działalności oraz za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przedsiębiorstwa budowlane i budowlano-montażowe działają zazwyczaj na ograniczonym terenie (czasami na jednym placu budowy), a przedsiębiorstwa montażowe : instalacyjne na większych terenach.
Wielkość przedsiębiorstw budowlano-montażowych, jak i przedsiębiorstw w ogóle może być mierzona różnymi miarami: wielkością produkcji realizowanej w określonym czasie, najczęściej w okresie roku, wielkością załogi oraz ilością maszyn i urządzeń itd. Wiele pracy poświęcono u nas na temat optymalnej wielkości przedsiębiorstw budowlano-montażowych, wydaje się jednak, że jest to zadanie mało nadające się do jednoznacznego rozwiązania (uprawnienia budowlane).

Kierownictwa budowy

Natomiast lepiej jest poświęcić te wysiłki ogólnym tendencjom tych wielkości, ale przede wszystkim poszukiwaniom optymalnej organizacji tych przedsiębiorstw przy określonej ich wielkości i w określonych warunkach.
Charakterystyczną cechą struktury przedsiębiorstw budowlanych w ustroju kapitalistycznym jest ich rozdrobnienie, w wyniku rozproszenia budownictwa w ogóle. Przykładem tego może być struktura przedsiębiorstw budowlanych na terenie, w wyniku której w roku 1961 przeciętne zatrudnienie wynosiło 24 robotników (program egzamin ustny). W tym samym czasie przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych Ministerstwu Budownictwa w Polsce wynosiło średnio 600-750 robotników.

Budowy stanowią wydzielone strukturalnie jednostki wykonawcze przedsiębiorstw budowlanych, działające na wewnętrznym rozrachunku. Kierownictwa budowy i robót stoją na czele załóg roboczych, które wykorzystując przydzielone im przez zarządy macierzystych przedsiębiorstw środki wykonawcze i finansowe, realizują roboty związane ze wzniesieniem obiektu lub ich zespołów (opinie o programie). Budowa w znaczeniu organizacyjnym jest pojęciem miejsca budowania (placu budowy, przy czym może obejmować jeden lub więcej obiektów). Budowa ma w ramach przedsiębiorstwa budowlanego określone zadania rzeczowe do wykonania przekazywane jej w formie tzw. zleceń produkcyjnych (stanowiących jeden z podstawowych dokumentów źródłowych budowy).

Budowy mogą mieć jako zadanie wznoszenie obiektów, wykonanie różnego rodzaju robót, wreszcie przy budowach przemysłowych również montaż wyposażenia technologicznego (segregator aktów prawnych).
Rzadko się zdarza w budownictwie typu miejskiego, aby całość robót związana z wykonaniem obiektu, a tym bardziej ich zespołów, mogła być wykonana wyłącznie przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe lub przedsiębiorstwo typu specjalizowanego. Niemal z reguły zachodzi potrzeba współpracy przedsiębiorstwa budowlano-montażowego z przedsiębiorstwami specjalizowanymi lub odwrotnie przedsiębiorstwa specjalizowanego (w przypadku budowli specjalnej) z przedsiębiorstwem typu ogólnobudowlanego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !