Gmachy rządowe

Gmachy rządowe

Po przeciwnej stronie wielkiego podziału sił społecznych - lewe skrzydło polskiego ruchu wyzwoleńczego nawiązuje kontakty z dekabrystami rosyjskimi zapoczątkowując coraz ściślejszy sojusz rewolucyjnych sił obu narodów. Przypomnienie tych znanych powszechnie faktów może dopomóc do właściwej oceny znaczenia ideowego i aktualności architektury warszawskiej lat 1815-1830, a częściowo i najbliższych lat następnych. Świetne gmachy rządowe i społeczne wznoszone wówczas w Warszawie w wielu wypadkach przeznaczone były dla instytucji rządowych Królestwa - związanych z caratem i rodzimą magnaterią. Stąd też niektórzy działacze ruchu wyzwoleńczego (np. Mochnacki) nienawistnie wyrażali się o działalności budowlanej rządu poddając w wątpliwość jakość techniczną i architektoniczną nowych budowli (program uprawnienia budowlane na komputer).

W latach późniejszych nieraz jeszcze nienawiść do ciemięzców przenosiła się na dzieła architektoniczno-urbanistyczne wznoszone pod ich władzą, co prowadziło często do wyrzekania się arcliitektury lat 1815-1830 i lat późniejszych jako „obcej“. We wszystkich tych poglądach pomijano całą złożoność i wewnętrzne sprzeczności kultury polskiej tego okresu. Wydaje się, że w architekturze warszawskiej lat 1815-1830 choć wznoszonej na zamówienie reakcji magnackiej szukać należy przede wszystkim odzwierciedlenia tych przodujących idei i nastrojów, którymi żyły szerokie rzesze ludności stolicy i które musiały się udzielić twórcom dzieł architektonicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Demokratyzacja bytu i kultury miejskiej postępująca za przeobrażeniami burżuazyjnymi i powołująca do życia nowe typy przestrzenne budowli splotła się z ideami ruchu demokratyczno-wyzwoleńczego i znalazła pośredni wyraz w monumentalnym budownictwie warszawskim Królestwa Kongresowego. W dynamice brył corazziańskich, w piętrzących się patetycznie portykach i rytmach kolumnad obramiających długie pierzeje placowe odczytać dziś możemy ideały społeczno-moralne tych lat (uprawnienia budowlane).

Zabudowa historycznej magistrali

W dobie Królestwa Polskiego zabudowa Warszawy realizowana jest pod jednolitym kierownictwem: sprawuje je Rada Budowlana zorganizowana przy Komisji Spraw Wewnętrznych w składzie 8 czołowych architektów i inżynierów kraju. W latach 1815-1830 powstaje ukształtowanie architektoniczne wszystkich niemal zachowanych do dziś placów historycznych Warszawy, jak również przebudowanych później placów Broni i Gwardii (program egzamin ustny). Dopełnia się i monumentalizuje zabudowa historycznej magistrali południkowej ; na południowym jej krańcu, u wylotu Alei Ujazdowskich powstaje wzniesiony przez Kubickiego pałac Belwederski łączący się z parkiem 1 rezydencją królewską w Łazienkach (opinie o programie).

Poza przebudową i rozbudową historycznej magistrali Zamek - Belweder omawiany okres przynosi nowe wielkie założenie uliczne: powstałe w r. 1823-1824 Aleje Jerozolimskie, przełożone od razu przez cały teren miasta na długości 3 km i wyposażone już wówczas w 40-metrowy profil. Nowa ta magistrala oraz prostopadła do niej Marszałkowska tworzą nowy kościec sieci ulicznej miasta rozwijającego się na południe i na zachód (segregator aktów prawnych). Znaczenie Alei Jerozolimskich spotęguje się w przyszłości po zbudowaniu w r. 1912 nowego mostu przez Wisłę - dzisiejszego mostu Poniatowskiego.

Trzecim wreszcie, szczególnie ważnym faktem urbanistycznym zaszłym w okresie 1815-1830 jest powstanie wieńca monumentalnych placów otaczającego Oś Saską. Są to: plac Teatralny, plac Bankowy (dziś plac Dzierżyńskiego), plac Żelaznej Bramy, plac. Ewangelicki (dziś plac Małachowskiego). Do układu tego ciążącego ku Osi Saskiej wchodzą i starsze place, a więc plac Grzybowski, plac Dąbrowskiego (dawny rynek Bielina), plac Warecki. Powstanie listopadowa i jego klęska zamknęły okres autonomicznej egzystencji Królestwa Polskiego. Kraj włączony został do systemu administracyjnego cesarstwa, spotęgował się ucisk narodowy (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami