Proces hydratacji cementów

Proces hydratacji cementów

Proces hydratacji cementów zawierających siarczany odbiega w zasadniczy sposób od procesu hydratacji zwykłego cementu portlandzkiego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Proces hydratacji badano na czystych minerałach klinkierowych oraz na klinkierach z zestawów wapień-kaolin-gips i kreda-krzemionka pokaolinowa-gips.
Siarczanoglinian i siarczanokrzemian wapnia otrzymano z chemicznie czystych związków CaC03, CaS04 bezu>.> A1203 i Si02 bezw (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Składniki, odważone w stosunkach stechiometrycznych, mieszano starannie w młynkach porcelanowych, a następnie brykietowano. Brykiety wypalano w temperaturze 1250-^ 1290°C. Stopień przemiany kontrolowano na podstawie zawartości wolnego wapna. Po każdym wypaleniu próbki rozdrabniano i ponownie formowano (uprawnienia budowlane).
Minerały zawierające siarczany badano w czystej postaci i w mieszaninach 1 : 3, 1 : 1, 3 : 1. Do badań stosowano próbki zaczynu cementowego o normalnej konsystencji. Wyniki badań podano w tabl. 6-8. Jak widać, siarczanokrzemian wapniowy w postaci czystej nie ma właściwości hydraulicznych.

Wytrzymałość mieszanin minerałów nie podlega prawu addytywności, największą wytrzymałość ma mieszanina zawierająca 25% 3(CA) • CaS04 i 75% 2(C2S) • CaS04. Skład klinkieru takiej mieszaniny jest zbliżony do składu klinkieru otrzymywanego z mieszaniny surowcowej zawierającej krzemionkę pokaolinową.
Przeprowadzono również metodami rentgenowskimi i termicznymi badania czystych minerałów w stanie nieuwodnionym i uwodnionym po 28-dniowym okresie twardnienia.
Na rentgenogramach minerałów niezhydratyzowanych i ich mieszanin występują tylko linie 3(CA) • CaS04 lub 2(C2S) • CaS04 (program egzamin ustny).

Na rentgenogramic próbki cementu twardniejącego przez 28 dni wykryto linie etryngitu (9,73, 5,60, 4,67, 3,86, 3,47 i 2,59 A) i linie tobermorytu (3,07 i 1,80 A). Linii wodorotlenku wapnia nie wykryto na rentgenogramie.

Produkcja cementów

Produkcja cementów zawierających siarczany i ich zastosowanie
Próby wytwarzania w skali przemysłowej cementu zawierającego siarczany prowadzili uzbeccy badacze w cementowni angreńskiej, w której stosuje się mokrą metodę produkcji.
Z fosfogipsu, gliny kaolinitowej i wapienia przygotowano 154 m3 szlamu. Płynność szlamu przy zawartości 50% wody wynosiła na tarczy Southarda 80 mm, a przy 40% wody 50 mm. Stopień zmielenia określony pozostałością na sicie nr 0081* wynosił 12%. Wypalanie prowadzono w piecu o wymiarach 3×80 m, w temperaturze 1250-300°C.

Wydajność pieca wzrosła o 25-^30%, a zużycie paliwa zmniejszyło się 30-35%. Spieczenie klinkieru było dobre, zdolność do rozmielania się 1,5 raza większa niż klinkieru białego cementu portlandzkiego. Badania wykazały, że otrzymany cement miał markę 40 (opinie o programie).
Autorzy wyprodukowali również próbną partię spoiwa zawierającego siarczany w cementowni jenakijewskiej, pracującej metodą suchą. Jako surowce stosowano kredę ze złoża sławiańskiego, kaolin głuchowiecki i gips artiemowski. Przy obliczaniu zestawu przyjęto moduł nasycenia równy 1,05 oraz stopień nasycenia gipsem równy 1,1. Obliczony zestaw miał następujący skład: kreda - 49,54%, kaolin 26,08 %> gips 24,38% (segregator aktów prawnych).

Surowiec ze składu podawano przenośnikiem taśmowym do zasobnika, a następnie do suszarni i do młyna. Kredę i kaolin dozowano w hali za pomocą koparki chwytakowej z uwzględnieniem wilgotności materiału, jego masy objętościowej i objętości koparki. Gips dozowano za pomocą przenośnika taśmowego.
Mieszaninę surowcową wypalano w piecu obrotowym o wymiarach 3,50 X 3,00 X X60 m, o wydajności 12 t/h. Klinkier chłodzono gwałtownie wodą.

W czasie produkcji próbnej partii spoiwa zawierającego siarczany dozowanie ulegało zakłóceniom, gdyż kamień gipsowy był różnej wielkości, a dużą część kaolinu porywały gazy piecowe. Dlatego skład mieszaniny surowcowej nie odpowiadał składowi obliczonemu (promocja 3 w 1).

Wypalanie prowadzono w temperaturze 1250-i- 1310°C, przy czym podczas tego procesu nie zaobserwowano wydzielania się dwutlenku siarki. W czasie wypalania pobrano trzykrotnie próbki klinkieru; otrzymywano go w postaci granulek o wymiarze do 1 cm, koloru jasnoszarego, o niskiej masie objętościowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !