Gospodarka dokumentacją projektowo-kosztorysową

Gospodarka dokumentacją projektowo-kosztorysową

Jeżeli w terminie przewidywanym na sprawdzenie dokumentacji wykonawca nie zgłosi zastrzeżenia do projektów lub kosztorysów, uważa się, że akceptuje do realizacji otrzymaną dokumentację (program uprawnienia budowlane na komputer).

O ewentualnych wadach projektu zauważonych podczas sprawdzania oraz o swoich zastrzeżeniach wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić inwestora i projektanta. Szczegółowe przepisy odnośnie zawierania umów, trybu dostarczania i przyjmowania dokumentacji zawiera Monitor Polski nr 7 z dnia 6 marca 1970 r. Przedsiębiorstwo otrzymuje od inwestora dokumentację projektowo-kosztorysową w trzech egzemplarzach (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Po jej sprawdzeniu dokumentację rozdziela się pomiędzy budowę (dwa egzemplarze) i dział przygotowania produkcji, który ze swojego egzemplarza udostępnia kosztorys działowi kalkulacji.

Dokumentacja techniczna znajduje się w komórkach bezpośrednio zaangażowanych w procesie produkcyjnym, który składa się z trzech faz:
- przygotowania produkcji,
- realizacji,
- rozliczeń (uprawnienia budowlane).
W fazie przygotowania produkcji dokumentacja jest podstawą rozeznania zadania inwestycyjnego i warunków jego realizacji. Pozwala ona na wybór właściwych metod wykonania i dobór niezbędnych środków realizacji powierzonego zadania. W fazie realizacji produkcji dokumentacja stanowi podstawę wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych, w wyniku których powstają gotowe i całkowicie zakończone budowle (program egzamin ustny).
W fazie rozliczania produkcji - ułatwia rozliczenie zewnętrzne, tzn. z inwestorem zrealizowanej budowy, oraz rozliczenie wewnętrzne kosztów własnych budowy i zużytych środków produkcji.

Rozdzielanie dokumentacji kompleksowej podwykonawcom

Ostatnio wprowadzono system generalnego realizatora inwestycji (GRI), którym może być inwestor, biuro projektowe lub wykonawca. Generalny realizator inwestycji wykonuje wszystkie czynności związane z procesem inwestycyjnym od opracowania założeń techniczno-ekonomicznych do uruchomienia obiektu. W wykonawstwie stosuje się od dawna system generalnego wykonawcy.

Funkcję generalnego wykonawcy pełni przeważnie przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego (opinie o programie). Rzadko się zdarza, aby całość robót związanych z wykonaniem obiektu, a tym bardziej ich zespołu mogła być wykonana wyłącznie przez to przedsiębiorstwo. Niemal zawsze zachodzi potrzeba współpracy z przedsiębiorstwami specjalistycznymi. Przedsiębiorstwa specjalizowane wykonują tylko niektóre roboty budowlane, np. elewacyjne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne itp. Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za pracę wszystkich współpracujących przedsiębiorstw (podwykonawców), przede wszystkim w zakresie racjonalnego przebiegu robót oraz właściwej ich jakości (segregator aktów prawnych).

Przedsiębiorstwo będące generalnym wykonawcą po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozdziela ją pomiędzy zainteresowane, specjalizowane przedsiębiorstwa i zawiera z nimi umowy na wykonanie robót.
Dokumentacja dostarczana podwykonawcy obejmuje projekty \techniczne i kosztorysy robót, które ma on wykonać.

Rozdzielona część dokumentacji może objąć zarówno cały projekt specjalistyczny, np. instalacji, jak również tylko poszczególne pozycje kosztorysowe. Dotyczy to szczególnie robót wykończeniowych. Na przykład rozdziela się pozycje: wbudowania, oszklenia i pomalowania stolarki. Przeważnie stolarkę wbudowuje generalny wykonawca, natomiast malują i szklą podwykonawcy. W kosztorysie jest cena wspólna za wykonanie wszystkich wyżej wymienionych czynności i dlatego zachodzi konieczność rozbicia pozycji kosztorysowej między poszczególnych wykonawców.

Kontrola dokumentacji przez podwykonawców Podwykonawcy, po otrzymaniu dokumentacji projektowo- -kosztorysowej, przed przystąpieniem do wykonywania prac zleconych dokonują jej sprawdzenia. Dostrzeżone wady oraz swoje zastrzeżenia mają obowiązek przekazać w terminie do 7 dni generalnemu wykonawcy (promocja 3 w 1). Jeżeli podwykonawca w umówionym terminie nie zgłosi zastrzeżeń do projektów lub kosztorysów, oznacza to, że akceptuje do realizacji otrzymaną dokumentację

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !