Gotowe do użytku farby

Gotowe do użytku farby

Inna strona schematu świadczy o tym, że niektóre materiały surowcowe, półfabrykaty i materiały gotowe do zastosowania są w równym stopniu materiałami budowlanymi i są powszechnie stosowane w innych gałęziach gospodarki narodowej; np. te same pigmenty, rozpuszczalnik i gotowe do użytku farby są z powodzeniem również stosowane w budownictwie, w przemyśle meblowym i w wykończaniu produkcji przemysłu maszynowego; sztywny arkusz polichlorowinylowy jest materiałem-półfabrykatem do produkcji formowanych próżniowo wykończeniowych płyt budowlanych, osłon samochodowych itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielobranżowe zastosowanie mają również takie powszechnie użytkowane w budownictwie materiały, jak: drewno, aluminium miedź, stal (arkusze i kształtowniki), płyty termoizolacyjne i masy zalewowe, syntetyczne hydroizolacyjne i wykończeniowe produkty błonotwórcze, kleje i lepiki. Niektóre materiały stanowiące surowiec do produkcji innych materiałów i wyrobów (np. piasek do zapraw budowlanych, wyrobów betonowych i żelbetowych) mogą być jednocześnie stosowane w konstrukcjach budowlanych (zasypki piaskowe) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego nie można jednego i tego samego materiału zaliczyć do jakiej bądź podgrupy, a między podgrupami trudno jest określić ścisłe granice (uprawnienia budowlane).

Wszystko to komplikuje klasyfikację materiałów i wyrobów budowlanych oraz przyjęcie ścisłej terminologii. Wielostopniowy i wielobranżowy charakter zapotrzebowania na materiały i wyroby budowlane. Tutaj zaś określono już wyżej wspomnianą propozycję podziału wszystkich materiałów i wyrobów budowlanych według ich roli w konstrukcjach budowlanych na trzy podstawowe grupy: konstrukcyjne, konstrukcyjno-wykończeniowe i wykończeniowe (program egzamin ustny).

Cechy klasyfikacyjne

Prawie wszystkie klasyczne monografie, poradniki i podręczniki z zakresu materiałów budowlanych oraz Klasyfikacja w budownictwie i architekturze proponują, z reguły, klasyfikację materiałów i wyrobów budowlanych w zależności od rodzaju podstawowego surowca, z którego wyprodukowano materiały i wyroby. Jednakże dokładność tej klasyfikacji na takie grupy, jak: materiały leśne, naturalne materiały kamienne, materiały i wyroby ceramiczne, metale, betony, wyroby żelbetowe, polimerowe materiały budowlane, szkło itd. zostaje zakłócona przez wprowadzenie grup zbudowanych według zupełnie innej cechy klasyfikacyjnej: zaprawy budowlane, materiały termoizolacyjne, materiały akustyczne, materiały lakiernicze i in (opinie o programie). A tymczasem nieobecną prawie wszędzie jedyną cechą klasyfikacyjną jest określenie głównego wymagania w stosunku do jakiegokolwiek systemu klasyfikacyjnego, ustalającego regularne związki między poszczególnymi kategoriami (grupami) obiektów (materiałów i wyrobów) w celu określenia miejsca obiektu w u- kładzie, które wskazuje na jego ważniejsze właściwości i cechy.

Tej jedynej cechy klasyfikacyjnej nie ma również w klasyfikacji materiałów i wyrobów budowlanych przytoczonej w radzieckich Budowlanych normach i przepisach oraz w rozdziale Budownictwo w Encyklopedii współczesnej techniki, tj. w oficjalnych dokumentach normatywnych i informacyjnych (segregator aktów prawnych).

Liczni autorzy klasyfikacji, zbudowanych w zależności od cech technologicznych, włączają do ogólnej klasyfikacji materiałów i wyrobów budowlanych spoiwa i wypełniacze do zapraw budowlanych, wyrobów betonowych i żelbetowych (również zakłócając tym jednolitość cechy klasyfikacyjnej), ale nie czynią tego np. w odniesieniu do spoiw i wypełniaczy dla polimerowych materiałów i wyrobów budowlanych. Do wad klasyfikacji technologicznej (surowcowej) należy zaliczyć również jej zbyt duże rozmiary, obfitość grup i podgrup, które w ostatnich czasach szczególnie szybko uzupełniają się w związku z rozwojem nowej bazy surowcowej (polimery, fosforany, silikony, stopy itp.). Klasyfikacja komplikuje się na skutek szerokiego rozwoju produkcji dwu- i wieloskładnikowych materiałów, których nie sposób wyraźnie zaliczyć do określonej grupy surowcowej, jak np. metaloplasty, masy polimerocementowe, polimerobetony, wyroby z wełny mineralnej na spoiwie syntetycznym, płyty pilśniowe i wiórowe, różne rodzaje wielowarstwowych materiałów i wyrobów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !