Blog

29.09.2022

Gotowe do użytku farby

W artykule znajdziesz:

Gotowe do użytku farby

Inna strona schematu świadczy o tym, że niektóre materiały surowcowe, półfabrykaty i materiały gotowe do zastosowania są w równym stopniu materiałami budowlanymi i są powszechnie stosowane w innych gałęziach gospodarki narodowej; np. te same pigmenty, rozpuszczalnik i gotowe do użytku farby są z powodzeniem również stosowane w budownictwie, w przemyśle meblowym i w wykończaniu produkcji przemysłu maszynowego; sztywny arkusz polichlorowinylowy jest materiałem-półfabrykatem do produkcji formowanych próżniowo wykończeniowych płyt budowlanych, osłon samochodowych itp. (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielobranżowe zastosowanie mają również takie powszechnie użytkowane w budownictwie materiały, jak: drewno, aluminium miedź, stal (arkusze i kształtowniki), płyty termoizolacyjne i masy zalewowe, syntetyczne hydroizolacyjne i wykończeniowe produkty błonotwórcze, kleje i lepiki. Niektóre materiały stanowiące surowiec do produkcji innych materiałów i wyrobów (np. piasek do zapraw budowlanych, wyrobów betonowych i żelbetowych) mogą być jednocześnie stosowane w konstrukcjach budowlanych (zasypki piaskowe) (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego nie można jednego i tego samego materiału zaliczyć do jakiej bądź podgrupy, a między podgrupami trudno jest określić ścisłe granice (uprawnienia budowlane).

Wszystko to komplikuje klasyfikację materiałów i wyrobów budowlanych oraz przyjęcie ścisłej terminologii. Wielostopniowy i wielobranżowy charakter zapotrzebowania na materiały i wyroby budowlane. Tutaj zaś określono już wyżej wspomnianą propozycję podziału wszystkich materiałów i wyrobów budowlanych według ich roli w konstrukcjach budowlanych na trzy podstawowe grupy: konstrukcyjne, konstrukcyjno-wykończeniowe i wykończeniowe (program egzamin ustny).

Cechy klasyfikacyjne

Prawie wszystkie klasyczne monografie, poradniki i podręczniki z zakresu materiałów budowlanych oraz Klasyfikacja w budownictwie i architekturze proponują, z reguły, klasyfikację materiałów i wyrobów budowlanych w zależności od rodzaju podstawowego surowca, z którego wyprodukowano materiały i wyroby. Jednakże dokładność tej klasyfikacji na takie grupy, jak: materiały leśne, naturalne materiały kamienne, materiały i wyroby ceramiczne, metale, betony, wyroby żelbetowe, polimerowe materiały budowlane, szkło itd. zostaje zakłócona przez wprowadzenie grup zbudowanych według zupełnie innej cechy klasyfikacyjnej: zaprawy budowlane, materiały termoizolacyjne, materiały akustyczne, materiały lakiernicze i in (opinie o programie). A tymczasem nieobecną prawie wszędzie jedyną cechą klasyfikacyjną jest określenie głównego wymagania w stosunku do jakiegokolwiek systemu klasyfikacyjnego, ustalającego regularne związki między poszczególnymi kategoriami (grupami) obiektów (materiałów i wyrobów) w celu określenia miejsca obiektu w u- kładzie, które wskazuje na jego ważniejsze właściwości i cechy.

Tej jedynej cechy klasyfikacyjnej nie ma również w klasyfikacji materiałów i wyrobów budowlanych przytoczonej w radzieckich Budowlanych normach i przepisach oraz w rozdziale Budownictwo w Encyklopedii współczesnej techniki, tj. w oficjalnych dokumentach normatywnych i informacyjnych (segregator aktów prawnych).

Liczni autorzy klasyfikacji, zbudowanych w zależności od cech technologicznych, włączają do ogólnej klasyfikacji materiałów i wyrobów budowlanych spoiwa i wypełniacze do zapraw budowlanych, wyrobów betonowych i żelbetowych (również zakłócając tym jednolitość cechy klasyfikacyjnej), ale nie czynią tego np. w odniesieniu do spoiw i wypełniaczy dla polimerowych materiałów i wyrobów budowlanych. Do wad klasyfikacji technologicznej (surowcowej) należy zaliczyć również jej zbyt duże rozmiary, obfitość grup i podgrup, które w ostatnich czasach szczególnie szybko uzupełniają się w związku z rozwojem nowej bazy surowcowej (polimery, fosforany, silikony, stopy itp.). Klasyfikacja komplikuje się na skutek szerokiego rozwoju produkcji dwu- i wieloskładnikowych materiałów, których nie sposób wyraźnie zaliczyć do określonej grupy surowcowej, jak np. metaloplasty, masy polimerocementowe, polimerobetony, wyroby z wełny mineralnej na spoiwie syntetycznym, płyty pilśniowe i wiórowe, różne rodzaje wielowarstwowych materiałów i wyrobów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami