Gotowość budowli

Gotowość budowli

Gotowość budowli do użytku bezpośrednio po jej wy konaniu. Budowlę całkowicie prefabrykowaną można natychmiast po ukończeniu budowy oddać do użytku, co nie jest możliwe w przypadku budowl murowanych lub szkieletowych (żelbetowych), wymagających naturalnego lu sztucznego wysuszenia ścian i stropów (program uprawnienia budowlane na komputer). W budownictwie tradycyjnym budów domu mieszkalnego prowadzono często z tego względu przez dwa sezony budowlane: w jednym sezonie wykonywano budynek w stanie surowym w drugim - przeprowadzano roboty wykończeniowe.

W budynku prefabrykowanym nie ma potrzeby suszenia w sposób naturalny czy sztuczny ścian i stropów, gdyż prefabrykaty zostają wysuszone podczas składowania w wytwórni i budynek nadaje się po ukończeniu budowy natychmiast do zamieszkania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Oszczędności w robociźnie. W budownictwie prefabrykowanym nakłady robocizny na wykonanie obiektu są znacznie niższe niż w budownictwie tradycyjnym. Wynika to głównie z zastąpienia robocizny ręcznej pracą maszyn oraz zastosowania uprzemysłowionych metod wytwarzania elementów budowlanych.

O tym, w jakim stopniu nakłady te są niższe, decyduj takie czynniki, jak zastosowany system prefabrykacji i wielkość prefabrykatów, wielkość wytwórni i technologia produkcji, wielkość obiektu, organizacja budowy i montażu itp. Dane zawarte w tablic obrazują całkowitą pracochłonność obejmującą zarówno nakłady pracy n budowie, jak i przy produkcji prefabrykatów i materiałów wraz z ich tran sportem (uprawnienia budowlane). Jak wynika z tych danych, oszczędności w robociźnie osiągane w budownictwie mieszkaniowym prefabrykowanym w stosunku do budownictwa tradycyjnego kształtują się w granicach od 39 do 68% przy stosowaniu wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych. Nakłady robocizny przy stosowaniu prefabrykatów średnio- i drobnowymiarowych są znacznie większe.

Zależność robocizny od wielkości prefabrykatów w budynkach prefabrykowanych (program egzamin ustny). Oszczędności w zużyciu materiałów. W obiektach prefabrykowanych zużycie materiałów jest mniejsze niż w obiektach wznoszonych metodami tradycyjnymi. Wynika to z następujących przyczyn:
- stosowania lepszej jakości materiałów, a w konstrukcjach nośnych - betonu i stali o wyższych wytrzymałościach (zastosowanie betonu o wysokich markach może zmniejszyć zużycie betonu w konstrukcjach żelbetowych nawet o jedną trzecią),
- wprowadzenia elementów prefabrykowanych o efektywniejszych pod względem zużycia materiałów kształtach i przekrojach w porównaniu z przekrojem prostokątnym używanym powszechnie w konstrukcjach monolitycznych (np. przez zastosowanie przekroju dwuteowego w konstrukcjach prefabrykowanych osiągnąć można zmniejszenie zużycia betonu dochodzące do 50%),
- wprowadzenia nowych, efektywniejszych materiałów i zmniejszenia ciężaru objętościowego prefabrykatów.

Konstrukcje z betonu

W konstrukcjach z betonu sprężonego osiąga się oszczędności w zużyciu stali od 60 do 70%.
Oszczędności w transporcie materiałów. Oszczędności w przewozie materiałów budowlanych zwłaszcza transportem kolejowym pochodzą z poważnego zmniejszenia zużycia materiałów w budowlach prefabrykowanych (opinie o programie). Wynika stąd dla gospodarki narodowej korzyść o bardzo wielkim znaczeniu, gdyż możliwe staje się przewiezienie przy zużyciu tej samej liczby wagonów znacznie większych ilości materiałów budowlanych i elementów gotowych. Ogólne zmniejszenie liczby wagonów kolejowych do przewozu materiałów budowlanych określić można w granicach od 20% (przy prefabrykacji częściowej, np. tylko konstrukcji nośnej) do co najmniej 50% (przy całkowitej prefabrykacji) (segregator aktów prawnych).

Oszczędności w ogólnych kosztach budowy. Wysokość oszczędności w ogólnych kosztach budowy z tytułu realizacji budowy metodą prefabrykacji zależy od szeregu czynników, a przede wszystkim od:
- stopnia uprzemysłowienia wszystkich procesów związanych z budową prefabrykowaną,
- wielkości prefabrykatów, stopnia ich wykończenia w wytwórni i liczby ich typów,
- wielkości wytwórni prefabrykatów, metody produkcji, organizacji budowy i cyklu budowy,
- wielkości serii typów prefabrykatów i wielkości serii obiektów (powtarzalnych).

Ogólnie biorąc, oszczędności te mieszczą się w granicach od 10 do 35%, I tak np. w Związku Radzieckim budownictwo prefabrykowane jest tańsze od budownictwa tradycyjnego o 16,3%, we Włoszech zaś o około 20% [43]. W Anglii oszczędności w kosztach ogólnych budowy, uzyskiwane w wyniku stosowania konstrukcji prefabrykowanych z betonu sprężonego zamiast konstrukcji żelbetowych monolitycznych, określa się na 15% (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !