Blog

16.11.2021

Granica plastyczności materiału

W artykule znajdziesz:

Granica plastyczności materiału

Granica plastyczności materiału

Niezależnie od kontroli przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo’ istnieją odbiory komisyjne. Obowiązek odbiorów komisyjnych ustalają przepisy dla niektórych rodzajów konstrukcji, zwykle dla tych, które podlegają nadzorowi urzędów również i w okresie eksploatacji konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast dla innych konstrukcji mogą być ustalone indywidualne warunki odbiorów komisyjnych, opracowane przez biuro wykonujące dokumentację techniczną. W takich przypadkach powinien być określony tryb powoływania Komisji i zakres jej pracy.

Najczęściej odbiory komisyjne są potrzebne w przypadku wykonywania konstrukcji przez kilka współpracujących przedsiębiorstw lub dla sprawdzenia wykonania szczególnie ważnych elementów. Konieczność odbiorów komisyjnych powinna być zaznaczona w umowach zawieranych przez inwestora z przedsiębiorstwem wykonawczym.
Stale niskowęglowe i o podwyższonej wytrzymałości, stosowane zwykle na konstrukcje spawane, są dostarczane zgodnie z wymaganiami norm hutniczych. Normy przewidują możliwość odstępstwa od niektórych postanowień pod warunkiem uzgodnienia ich z wytwórcą. Konieczność dodatkowych uzgodnień powinna być zaznaczona w wykazach materiałów •do dokumentacji projektowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Granica plastyczności materiału obniża się w wyrobach o dużej grubości wskutek zmniejszonej przeróbki plastycznej w czasie walcowania, dlatego podane w normach wartości dotyczą granicznej grubości materiału. W zakresie własności wytrzymałościowych stali, dodatkowych uzgodnień wymagają materiały grubości powyżej 40 mm i pręty grubości powyżej 100 mm. Uzgadnianie dotyczące własności wytrzymałościowych jest celowe tylko w przypadkach stosowania grubych materiałów na elementy nośne o pełnym wykorzystaniu wytrzymałości obliczeniowej.
Badania udarności materiału grubości do 25 mm są wykonywane tylko ma specjalne życzenie zamawiającego (uprawnienia budowlane).

Próbę udarności przeprowadza się na próbkach z karbem cylindrycznym (Mesnager) lub karbem klinowym (ISO Charpy V). Próbka do badań udarności ma przekrój kwadratowy o boku 10 mm po obróbce mechanicznej. Z tych względów blachy grubości mniejszej od 12 mm nie mogą być badane na udarność na znormalizowanych próbkach udarnościowych (program egzamin ustny).

Obniżenie zawartości węgla

W normach hutniczych dla niektórych odmian stali przewiduje się badania udarności na próbkach z karbem cylindrycznym o promieniu r = 1,0 mm (Mesnager). Badanie materiału w takim zakresie jest tylko formalnym spełnieniem wymagań przepisów, gdyż wszystkie stale półuspokojone i uspokojone spełniają ten warunek.
Bardziej zróżnicowane wyniki udarności otrzymuje się na próbkach z karbem ostrym klinowym o promieniu r = 0,25 mm (ISO Charpy V). Jeszcze bardziej ostrą próbą materiału jest badanie udarności po sztucznym starzeniu. Badania materiału w takim zakresie przeprowadzają na ogół tylko instytuty badawcze na zlecenie zamawiającego (opinie o programie).
Ustalając wymagania dotyczące dodatkowych badań udarności materiału należy określić rodzaj karbu i warunki przeprowadzenia badań, co wymaga wstępnego uzgodnienia z dostawcą materiału. Zakres takich badań powinien umożliwiać określenie temperatury przejścia materiału w stan kruchości.

Podawany w normach skład chemiczny stali jest określony dla analizy wytopowej na próbkach pobranych z kadzi (segregator aktów prawnych). Zawartość węgla w wyrobach walcowanych może różnić się od wartości normowych o ± 0,02%. Ograniczenie wartości niektórych składników stopowych w wyrobach walcowanych, korzystne ze względów spawalniczych, wymaga odpowiedniej zmiany składu chemicznego wytopu stali.

Jednocześnie obniżenie zawartości węgla wiąże się z obniżeniem granicy plastyczności stali lub koniecznością zwiększenia zawartości innych składników, zapewniających własności mechaniczne. Dodatkowe wymagania w zakresie składu chemicznego mogą być stosowane tylko w przypadkach wymagania atestów jakościowych hutniczych, z określeniem składu chemicznego w wyrobie walcowanym (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami