Graniczne naprężenia w betonie

Graniczne naprężenia w betonie

Każda podpora składa się z 4 ramownic, w kształcie litery H ustawionych na płytach fundamentowych wystających na 3 m nad poziom wody. Słupy ramownic H są połączone parami stężeniem poziomym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Długości górnych odcinków słupów są jednakowe we wszystkich podporach, a dolnych - zmienne, dostosowane do wysokości podpór.
W podporach przybrzeżnych dolne słupy ramownic znikają i pozostają tylko górne. Belka wspornikowa nad ramownicą jest ukształtowana na stałą wytrzymałość i ma wysokość zmienną: 3,00 m nad słupami, 2,60 m w połowie rozpiętości i 2,00 m przy łożyskach. Każda z ramownic podpory niesie 1 belkę główną przęsła.
Graniczne naprężenia w betonie wynoszą 100 kG/cm*, w stali miękkiej 3600 kG/cm2, w stali sprężającej 9000 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Grubość sprowadzona betonu wynosi 0,55 m3/m2, ciężar uzbrojenia miękkiego 0,044 T/m3, uzbrojenia sprężającego 0,028 T/m3.
Belki są sprężone 17 kablami 18 0 7 mm. Uzbrojenie miękkie ma średnicę od 10 do 22 m.
Filary przęseł o rozpiętości 235 m mają jako elementy zasadnicze dwie pary slupów tworzących trójkąty o rozstawieniu u podstawy 30,0 m w osiach i zbieżne w wierzchołku. Wysokość ich nad płytą fundamentu wynosi 87,5 m. a nad poziomem wody 92,5 m (uprawnienia budowlane).

Płyta fundamentowa o grubości 4,70 m i wymiarach w planie 34,60 X 39,00 m jest ustawiona na słupach betonowych średnicy zewnętrznej 1,35 m i długości do 60 m. Dolna krawędź pomostu leży na 45 m nad poziomem wody.
Słupy zbieżne w wierzchołkach niosą cięgna utrzymujące belkę wspornikową rozstawioną na osi tej belki na 159,0 m, o dwóch wspornikach po 15,0 m. Oprócz słupów zbieżnych w wierzchołku w podporze występują dwie pary słupów rozwidlonych, zbieżnych na płycie fundamentowej i krzyżujących się z belkami pomostu w odstępie 44,60 m (program egzamin ustny).

Cięgna zawieszone na słupach

Cięgna zawieszone na słupach zbieżnych w wierzchołku są sprężone i mają grubość większą u dołu a mniejszą w górze. Szerokość ich na poziomie pomostu wynosi 2,20 m, a w wierzchołku 2,00 m. Końce ich dochodzą do pomostu w odstępie około 80 m od osi podpory. W miejscu ich zakotwienia znajdują się belki stężające poprzecznie pomost i zapewniające przeniesienie sił z zakotwień równomiernie na cztery środniki.

W końcach wsporników wykonano zazębienie na oparcie belek zawieszonych rozpiętości 46,60 m (opinie o programie).
Przęsło oparte na filarach rozwidlonych ma przekrój skrzynkowy, trójdzielny o stałej wysokości przekroju 5.00 m, szerokości 14,22 nr między ścianami zewnętrznymi skrajnych środników o grubości 0,50 m.

Górną półkę przekroju tworzy płyta pomostu opisana poprzednio. Dolna półka ma grubość zmienną wynoszącą średnio 0,20 m. Stężenia poprzeczne są sprężane każde 5 kablami 9 0 7 mm.
Wieszaki są wykonane z kabli obetonowanych średnicy 74 mm. Naprężenia ich są zmienne od 5460 do 5970 kG/cm2.
Największe naprężenia w betonie belek głównych wynoszą 150 kG/cm2 na ściskanie i 8 kG/cm2 na rozciąganie. Marka betonu 450. Naprężenia maksymalne w stali sprężającej 90 kG/mm2. Grubość sprowadzona betonu w konstrukcji wspornikowej wynosi 0,92 m:,/m2, ilość stali miękkiej 0,054 T/m3, stali twardej 0,022 T/ml (segregator aktów prawnych).
Przęsła rozpiętości 65.80 m i 160,00 m. Przęsło 65,80 m składa się z jednego wspornika przęsła 85,00 oraz z czterech belek prefabrykowanych o rozpiętości 46,60 m.

Przęsło 160,00 m składa się ze wspornika przęsła 85.00 m, z drugiego wspornika przęsła 235,00 oraz z przęsła zawieszonego 46,60 m.
Fundamenty. Pale średnicy 1,35 m wykonywano w otoczkach prefabrykowanych i zagłębiano różnymi metodami, zależnie od głębokości fundamentowania.

Na małych głębokościach stosowano pale o nośności 300 T; na dużych głębokościach do 60 m - pale o nośności od 500-700 T. Otoczki prefabrykowano w położeniu pionowym w odcinkach długości 10 m, o grubości ściany 0,18 m, a następnie sprężano w położeniu poziomym do uzyskania potrzebnych długości (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !