Grodze ziemne

Grodze ziemne
Grodze ziemne

Grodze ziemne mogą chronić od kilkumetrowego naporu wody z zewnątrz i nieraz być korzystne w zastosowaniu nawet przy dość znacznych naporach wody, jeżeli jest dość miejsca nie tylko na założenie grodzy, lecz również i rowu odprowadzającego wodę albo i dodatkowego pasa ochronnego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy projektowaniu grodzy trzeba liczyć się z przesączaniem się filtracyjnym wody. W tym celu trzeba zawsze przyjmować dostatecznie wydłużoną drogę filtracji. Zachodzące zjawiska filtracyjne mają szczególne znaczenie przy grodzach ze ściankami szczelnymi i przy rozpatrzeniu tego typu zostaną dokładnie omówione. Tutaj zaznaczymy tylko, że w trudniejszych warunkach gruntowych w celu uzyskania lepszego uszczelnienia przeciw przenikaniu wody można wprowadzić pośrodku grodzy ziemnej ściankę szczelną drewnianą albo wykonać jądro z gruntu nieprzepuszczalnego, a więc gliny lub iłu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wobec konieczności dowożenia tego gruntu gdyby był na miejscu, to całą grodzę wykonałoby się właśnie z niego), jądro wykonuje się o grubości 0,6-1,0 mi wznosi się je ku górze równocześnie z całością nasypu.

Szerokość korony w grodzach ziemnych może wahać się w dużych granicach: poczynając od 0,75 m w grodzach -niskich do połowy ich wysokości przy grodzach wyższych, dochodząc do 3 m lub nieco więcej. Stoki wykonuje się od strony zewnętrznej (wodnej) zwykle z pochyleniem 1 : 2 z umocnieniem zbocza w obrębie ruchów wody podczas falowania i z pochyleniem 1 :1,5 do 1:2 od strony wewnętrznej (uprawnienia budowlane).

Osadzanie gruntów

Do budowy wszelkich grodzy, gdzie grunt ma służyć do uszczelniania przeciw filtracji, najlepiej nadają się grunty piaszczysto-gliniaste, zawierające 30%-40% domieszek drobnopylastych lub ilastych. Piaski wykazują zbyt dużą przepuszczalność filtracyjną, a gliny i iły sprawiają trudności przy zagęszczaniu nasypów. Nasypy służące jako grodze -wykonuje się warstwami ze starannym ubijaniem i wałowaniem. Można znaleźć również przykłady wykonania grodzy za pomocą metody hydraulicznej, czyli przez osadzanie gruntów doprowadzanych rurami w stanie nawodnionym (program egzamin ustny).

Często grodze wykonuje się na terenie, gdzie wody jeszcze nie ma i dopiero później spiętrza się ją po wybudowaniu grodzy. W tych wypadkach trzeba zwrócić uwagę, żeby z terenu starannie zdjąć darninę i ziemię urodzajną, gdyż zaniedbanie tego mogłoby powodować nie tylko przesączanie się wody, ale nawet i ruchy poślizgowe całej grodzy. W nasypie grodzy nie powinny się znajdować gałęzie lub korzenie drzew, wzdłuż których mogłyby się wytworzyć ruchy filtracyjne, co z kolei może doprowadzić do wypłukiwania drobnych cząstek gruntu wzdłuż tych gałęzi lub korzeni, następnie do zwiększenia się takich kanalików i wreszcie do spowodowania wyrwy (opinie o programie).

Na zboczu grodzy od strony odwodnionego terenu budowy nieraz można spostrzec miejscowe wypływy wody filtracyjnej w postaci jak- gdyby źródełek. Wypływy takie mogą być groźne, gdyż wskutek działania ciśnienia spływowego niejednokrotnie w tych miejscach powstają większe lub mniejsze usuwiska (segregator aktów prawnych). Można się zabezpieczyć przeciw nim przez założenie wzdłuż grodzy dodatkowych wzmacniających nasypów jako ław z materiału łatwo przepuszczającego wodę, np. tłucznia lub żwiru. Łatwo zauważyć, że grodze ziemne nie mogą być wystawione od strony wodnej na przepływ wzdłuż nich wody bez należytego wzmocnienia zboczy na tym odcinku.

Jeżeli grodzą ziemna ma być zatopiona podczas przejścia wielkiej wody, to trzeba jej koronę zabezpieczyć przez pokrycie kamieniem łamanym lub płytami betonowymi; jeżeli przepływ wody będzie powolny, wystarcza pokrycie warstwą grubego żwiru. W celu odwodnienia grodzy ustawia się w paru miejscach pompy (promocja 3 w 1). Najbardziej odpowiednie są pompy odśrodkowe, niekiedy dużych wymiarów 0 12″ = 30 cm lub większe. Pompy ustawia się w paru miejscach wzdłuż obwodu grodzy i utrzymuje zawsze przynajmniej jedną zapasową.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !