Grunt przepuszczalny

Grunt przepuszczalny

Należy dokładnie zbadać, czy podłoże podlega przełomom. Jeżeli grunt jest przepuszczalny i nie wykazuje zdolności włoskowatego podciągania wody, to po odpowiednim zagęszczeniu i otrzymaniu właściwego profilu może służyć bezpośrednio za podłoże pod nawierzchnię betonową (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeżeli zaś grunt jest nieprzepuszczalny lub wykazuje właściwości włoskowatego podciągania wody w niebezpiecznych granicach, co może wywoływać wysadziny, a następnie przełomy, to należy pod nawierzchnią betonową ułożyć warstwę odsączającą z piasku lub pospółki.

Przepisy niemieckie np. uważają grunt za dobry, nie wymagający stosowania warstwy odsączającej (przeciwwysadzinowej), jeśli krzywa przesiewu znajduje się w granicach krzywych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Poza tym przy gruncie podłoża, w którym zawartość ziarn o średnicy poniżej 0,02 mm wynosi więcej aniżeli 10%, wymagane jest stosowanie warstwy odsączającej. Przepisy polskie dotyczące podłoża ustalają, iż powinno ono być jednorodne, wyrównane do projektowanego profilu i zagęszczone co najmniej do 0,93 największego zagęszczenia określonego wg PN-59/B-04491 na głębokości nie mniejszej niż 0,50 m w nasypach i 0,25 m w gruntach rodzimych. Podłoże powinno być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i przed ujemnymi skutkami przemarzania (uprawnienia budowlane).

W przypadku występowania gruntu piaszczystego, równouziarnionego zaleca się umocnienie tego gruntu przez doziarnienie lub stabilizację bitumem bądź cementem.
Niewątpliwie wzmacnianie podłoża gruntowego drogą mechanicznej lub fizykochemicznej stabilizacji gruntu, tj. przez doziarnianie gruntu lub wprowadzenie materiałów wiążących, jak cement, wapno lub bitumy, stwarza lepsze warunki dla pracy nawierzchni oraz daje możność zmniejszenia grubości nawierzchni. Decydując się na wzmocnienie gruntu należy przyjęte rozwiązanie przeanalizować z ekonomicznego i eksploatacyjnego punktu widzenia (program egzamin ustny).

Dla przykładu podaje się, iż podwyższanie nośności podłoża gruntowego drogą jego stabilizacji, np. cementem, daje małe efekty ekonomiczne, gdyż przez stabilizację gruntu uzyskuje się zmniejszenie grubości nawierzchni zaledwie o 2-4 cm. Ta oszczędność w grubości nawierzchni daje zmniejszenie zużycia cementu o ok. 12 kg/m2 oraz kruszywa o około 50 kg/m2, podczas gdy stabilizacja gruntu wymaga cementu ok. 25 kg/m2, jak i pewnej ilości materiału doziarniającego (piasku) oraz znacznie większej robocizny i sprzętu, nie mówiąc już o dodatkowych trudnościach organizacyjnych (opinie o programie).

Nawierzchnia tłuczniowa

Niezależnie od tego wzmacnianie podłoża w specjalnych warunkach może być opłacalne, a czasem nawet wręcz konieczne. Niewątpliwie większe efekty ekonomiczne daje stabilizacja gruntu cementem w przypadku budowy betonowych dróg startowych o znacznych grubościach.
W wielu krajach Europy stosowanie wzmacniania podłoża gruntowego uważa się za celowe, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia grubości nawierzchni oraz do wyraźnego podwyższenia jakości nawierzchni (segregator aktów prawnych).

Wykorzystanie istniejących nawierzchni drogowych jako podłoża pod nawierzchnie betonowe uważa się powszechnie za bardzo celowe, gdyż prowadzi ono do zmniejszania grubości nawierzchni o około 25%. Obserwacje zachowania się nawierzchni betonowych prowadzone na Węgrzech w okresie międzywojennym doprowadziły do wniosków.

Na podstawie zestawienia wynika, że starą nawierzchnię tłuczniową można użyć jako podbudowę pod nawierzchnię betonową tylko wtedy, gdy jest pewność, że podbudowa ta jest w dobrym stanie. W przeciwnym przypadku lepiej starą nawierzchnię usunąć, a otrzymany materiał po oczyszczeniu użyć ewentualnie dla drugorzędnych celów.
Natężenie ruchu oraz wielkość obciążenia skupionego od osi pojazdu w znacznym stopniu decyduje o grubości nawierzchni (promocja 3 w 1).

Obciążenie nawierzchni drogowej z pojedynczej osi pojazdu w różnych krajach mieści się w granicach 8-MO T, natomiast z osi podwójnej 12H-16 T. Jedynie we Francji i Belgii odnośne obciążenia wynoszą 13 lub 20 T.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !