Blog

30.05.2018

Grunty budowlane - posadowienie budowli

W artykule znajdziesz:

Grunty budowlane - posadowienie budowli


Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe


Co to jest posadowienie bezpośrednie budowli?
Odp: Posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na grunt wyłącznie przez powierzchnie podstawy.


Jakie czynniki należy uwzględniać przy ustalaniu głębokości posadowienia budowli?
Odp: głębokość warstw, wody gruntowe i ich zmiany, występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych i wysadzinowych, projektowaną niweletą terenu, posadowienie sąsiednich budowli, głębokość przemarzania.


Co to są grunty wysadzinowe?
Odp: są to grunty zawierające więcej niż 10% cząstek o średnicy zastępczej mniejszej niż 0,02mm i wszystkie grunty organiczne


Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu liczby wierceń I sondowań badawczych gruntu?
Odp: dla obiektów liniowych co 100m , dla budowli o zwartym obrysie powienny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli

 

Co to jest opór podłoża gruntowego graniczny i obliczeniowy?
Odp: graniczny- jaki stawia działającemu obciążeniu grunt w stanie granicznym,
Obliczeniowy- wartość oporu granicznego podłoża ustalona dla obliczeniowych parametrów geotechnicznych.


Jakie dane o gruntach konieczne są do projektowania budowli?
Odp: dane o gruntach: przekroje geotechniczne i ewentualnie mapy, wyniki badań gruntów i wód gruntowych, dane o niekorzystnych warunkach, ocenę okresowych zmian gruntów i wód.


Podaj określenie podłoża gruntowego.
Odp: strefa , której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie wykonywanie i eksploatacje budowli.


Podaj określenie podłoża gruntowego jednorodnego.
Odp: stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B poniżej poziomu posadowienia.


Podaj określenie podłoża gruntowego warstwowego.
Odp: w którym do głębokości 2B poniżej poziomu posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna.


Podaj określenie parametrów geotechnicznych.
Odp: wielkości określające cechy gruntów budowlanych.


Podaj określenie wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych.
Odp: wartości uwzględniające niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich badania.


Podaj określenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych.
Odp: średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach.


Podaj określenie warstwy geotechnicznej.
Odp: strefa w podłożu gruntowym dla której ustala się jednakowe wartości parametrów geotechnicznych


Podaj określenie stanu granicznego podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu.

Odp: po osiągnięciu którego uważa się , że budowla zagraża bezpieczeństwu lub nie spełnia określonych wymagań użytkowych.


Podaj określenie stanu granicznego naprężenia w podłożu gruntowym.
Odp: w którym w każdym pkt danego obszaru występują naprężenia styczne równe wytrzymałości na ścinanie


Podaj określenie powierzchni poślizgu.
Odp: powierzchnia. na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie.


Jaki warunek powinien być spełniony przy ustaleniu głębokości posadowienia w gruntach wysadzinowych?
Odp: głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od głębokości przemarzania, głębokość przemarzania


Jak należy mierzyć umowną głębokość przemarzania w budynkach ogrzewanych i nieogrzewanych?
Odp: należy mierzyć od poziomu gruntu lub posadzi piwnic w nieogrzewanych piwnicach


Jaka jest zalecana minimalna głębokość zagłębienia podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu?
Odp: min 0,5m oraz należy sprawdzić na wypór gruntu.


Przed jakimi czynnikami należy zabezpieczyć podłoże gruntowe w czasie wykonywania robót budowlanych przy projektowaniu posadowień bezpośrednich?
Odp: przed: rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznięciem


Jakie dwie grupy stanów granicznych podłoża gruntowego fundamentów należy sprawdzić w obliczeniach przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich?
Odp: nośności i użytkowania


Jakie stosuje się metody ustalenia parametrów geotechnicznych i na czym one polegają?
Odp: metody A (bezpośrednia), B(korelacyjna), C(przyjęcie normowych wartości parametrów)


W jakich przypadkach, parametry geotechniczne należy ustalać metodą A polegającą na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametrów za pomocą polowych lub laboratoryjnych badań gruntu?
Odp: gdy brak jest wartości korelacyjnych i gdy obciążenie zmienne wynosi więcej niż 70% obciążenia stałego.


Wymień rodzaje I stanu granicznego.
Odp: wypieranie podłożą spod fundamentu, usuwisko lub zsuw fundamentów, przesunięcie się w poziomie


Jakie wartości parametrów geotechnicznych, charakterystyczne czy obliczeniowe, stosuje się w obliczeniach I i II stanu granicznego?
Odp: w stanie I wartości obliczeniowe w II stanie wartości charakterystyczne.


Wymień rodzaje II stanu granicznego.
Odp: średnie osiadanie fundamentów, przechylenie budowli, odkształcenie konstrukcji.


Czy dopuszczalne wartości umownych przemieszczeń i odkształceń podane w PN dotyczą fazy wykonywania czy eksploatacji budowli?
Odp: dotyczą fazy eksploatacji.


Jakie naprężenia w gruncie są uwzględniane we wzorze przy obliczeniu osiadania fundamentu?
Odp: naprężenia wtórne i pierwotne.


Do jakiej głębokości należy wykonywać wiercenia badawcze i sondowania w terenie?
Odp: do głębokości Zmax czyli kiedy naprężenia dodatkowe wynoszą 30% naprężeń pierwotnych.


W zależności od czego PN-81/B-03020 pozwala znaleźć inżynierowi wartości gęstości objętościowej dla poszczególnych gruntów spoistych i niespoistych?
Odp: Na podstawie rodzaju gruntu i stanu wilgotności

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami