Grunty budowlane - posadowienie budowli


Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe


Co to jest posadowienie bezpośrednie budowli?
Odp: Posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na grunt wyłącznie przez powierzchnie podstawy.


Jakie czynniki należy uwzględniać przy ustalaniu głębokości posadowienia budowli?
Odp: głębokość warstw, wody gruntowe i ich zmiany, występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych i wysadzinowych, projektowaną niweletą terenu, posadowienie sąsiednich budowli, głębokość przemarzania.


Co to są grunty wysadzinowe?
Odp: są to grunty zawierające więcej niż 10% cząstek o średnicy zastępczej mniejszej niż 0,02mm i wszystkie grunty organiczne


Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu liczby wierceń I sondowań badawczych gruntu?
Odp: dla obiektów liniowych co 100m , dla budowli o zwartym obrysie powienny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli

 

Co to jest opór podłoża gruntowego graniczny i obliczeniowy?
Odp: graniczny- jaki stawia działającemu obciążeniu grunt w stanie granicznym,
Obliczeniowy- wartość oporu granicznego podłoża ustalona dla obliczeniowych parametrów geotechnicznych.


Jakie dane o gruntach konieczne są do projektowania budowli?
Odp: dane o gruntach: przekroje geotechniczne i ewentualnie mapy, wyniki badań gruntów i wód gruntowych, dane o niekorzystnych warunkach, ocenę okresowych zmian gruntów i wód.


Podaj określenie podłoża gruntowego.
Odp: strefa , której właściwości gruntów mają wpływ na projektowanie wykonywanie i eksploatacje budowli.


Podaj określenie podłoża gruntowego jednorodnego.
Odp: stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co najmniej 2B poniżej poziomu posadowienia.


Podaj określenie podłoża gruntowego warstwowego.
Odp: w którym do głębokości 2B poniżej poziomu posadowienia występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna.


Podaj określenie parametrów geotechnicznych.
Odp: wielkości określające cechy gruntów budowlanych.


Podaj określenie wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych.
Odp: wartości uwzględniające niejednorodność gruntów oraz niedokładność ich badania.


Podaj określenie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych.
Odp: średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w normach.


Podaj określenie warstwy geotechnicznej.
Odp: strefa w podłożu gruntowym dla której ustala się jednakowe wartości parametrów geotechnicznych


Podaj określenie stanu granicznego podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu.

Odp: po osiągnięciu którego uważa się , że budowla zagraża bezpieczeństwu lub nie spełnia określonych wymagań użytkowych.


Podaj określenie stanu granicznego naprężenia w podłożu gruntowym.
Odp: w którym w każdym pkt danego obszaru występują naprężenia styczne równe wytrzymałości na ścinanie


Podaj określenie powierzchni poślizgu.
Odp: powierzchnia. na której w każdym jej punkcie występują naprężenia styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie.


Jaki warunek powinien być spełniony przy ustaleniu głębokości posadowienia w gruntach wysadzinowych?
Odp: głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza od głębokości przemarzania, głębokość przemarzania


Jak należy mierzyć umowną głębokość przemarzania w budynkach ogrzewanych i nieogrzewanych?
Odp: należy mierzyć od poziomu gruntu lub posadzi piwnic w nieogrzewanych piwnicach


Jaka jest zalecana minimalna głębokość zagłębienia podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu?
Odp: min 0,5m oraz należy sprawdzić na wypór gruntu.


Przed jakimi czynnikami należy zabezpieczyć podłoże gruntowe w czasie wykonywania robót budowlanych przy projektowaniu posadowień bezpośrednich?
Odp: przed: rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznięciem


Jakie dwie grupy stanów granicznych podłoża gruntowego fundamentów należy sprawdzić w obliczeniach przy projektowaniu fundamentów bezpośrednich?
Odp: nośności i użytkowania


Jakie stosuje się metody ustalenia parametrów geotechnicznych i na czym one polegają?
Odp: metody A (bezpośrednia), B(korelacyjna), C(przyjęcie normowych wartości parametrów)


W jakich przypadkach, parametry geotechniczne należy ustalać metodą A polegającą na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametrów za pomocą polowych lub laboratoryjnych badań gruntu?
Odp: gdy brak jest wartości korelacyjnych i gdy obciążenie zmienne wynosi więcej niż 70% obciążenia stałego.


Wymień rodzaje I stanu granicznego.
Odp: wypieranie podłożą spod fundamentu, usuwisko lub zsuw fundamentów, przesunięcie się w poziomie


Jakie wartości parametrów geotechnicznych, charakterystyczne czy obliczeniowe, stosuje się w obliczeniach I i II stanu granicznego?
Odp: w stanie I wartości obliczeniowe w II stanie wartości charakterystyczne.


Wymień rodzaje II stanu granicznego.
Odp: średnie osiadanie fundamentów, przechylenie budowli, odkształcenie konstrukcji.


Czy dopuszczalne wartości umownych przemieszczeń i odkształceń podane w PN dotyczą fazy wykonywania czy eksploatacji budowli?
Odp: dotyczą fazy eksploatacji.


Jakie naprężenia w gruncie są uwzględniane we wzorze przy obliczeniu osiadania fundamentu?
Odp: naprężenia wtórne i pierwotne.


Do jakiej głębokości należy wykonywać wiercenia badawcze i sondowania w terenie?
Odp: do głębokości Zmax czyli kiedy naprężenia dodatkowe wynoszą 30% naprężeń pierwotnych.


W zależności od czego PN-81/B-03020 pozwala znaleźć inżynierowi wartości gęstości objętościowej dla poszczególnych gruntów spoistych i niespoistych?
Odp: Na podstawie rodzaju gruntu i stanu wilgotności

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami