Grupa kinematyczna

Grupa kinematyczna

Grupa kinematyczna - grupa strukturalna.
Grupa komutacyjna - obwód złożony z diod i uzwojeń fazowych, w którym komutacja zachodzi niezależnie od pozostałych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Grupa mostkowa - grupa połączona z dwoma atomami centralnymi kompleksu wielordzeniowego.
Grupa osmoforowa - grupa atomów (np. grupa aldehydowa, alkoholowa, estrowa, nitrowa, ketonowa), której obecność w cząsteczce związku chemicznego jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o typie tego związku.

Grupa permutacji, grupa symetryczna - grupa nieprzemienna, której elementami są permutacje zbioru elementowego, a działaniem grupowym superpozycja (składanie) permutacji; elementem neutralnym jest permutacja tożsamościowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Grupa pierwotna - w systemie nośnym dwu-nastkowym grupa 12 kanałów o znamionowej szerokości 4 kHz, zajmująca pasmo o szerokości 48 kHz.
Grupa przekształceń przestrzeni - grupa nieprzemienna, której elementami są przekształcenia różnowartościowe przestrzeni euklidesowej na siebie, a działaniem grupowym superpozycja tych przekształceń; elementem neutralnym grupy przekształceń jest przekształcenie tożsamościowe.
Grupa przemienna - grupa abelowa.
Grupa selekcyjna - egzemplarze tego samego przedmiotu, w których rzeczywista wartość rozpatrywanego wymiaru zawiera się w wyodrębnionym przedziale jego całkowitej tolerancji: podział przedmiotów na (selekcja) jest podstawą do uzyskania zamienności selekcyjnej (uprawnienia budowlane).
Grupa strukturalna, grupa kinematyczna - część mechanizmu złożona z samych członów napędzanych (biernych) spełniająca następujące warunki: a) jej stopień ruchliwości jest równy zeru, b) nie da się podzielić na prostsze części tej samej rodziny, z których każda spełniałaby warunek a).

Grupa symetryczna - grupa permutacji.
Grupa trójna, grupa trzeciego stopnia - grupa kanałów złożonych z 5 grup wtórnych (tzn. zawierająca 300 kanałów) w odstępach po 8 kHz, zajmująca pasmo o szerokości 1232 kHz.

Grupa układu okresowego pierwiastków

Grupa układu okresowego pierwiastków, rodzina pierwiastków - pionowa kolumna pierwiastków w układzie okresowym; cechą charakterystyczną pierwiastków tej samej grupy jest analogiczna na ogół konfiguracja elektronowa ich atomów; kolejny numer grupy odpowiada mak
symalnej wartościowości dodatniej pierwiastków należących do danej grupy; w ramach grup rozróżnia się grupy główne oraz grupy dodatkowe (poboczne).
Grupa wstępna - w systemie nośnym dwunastkowym grupa 3 lub 4 kanałów powstająca w pierwszym stopniu przemiany częstotliwości, a przez przemianę drugiego stopnia wchodząca w skład grupy pierwotnej (program egzamin ustny).

Grupa wtórna - grupa kanałów złożona z 5 grup pierwotnych (tzn. zawierająca 60 kanałów), zajmująca pasmo o szerokości 240 kHz.
Grupa zabezpieczająca, grupa osłaniająca, grupa blokująca - grupa wprowadzona do grupy funkcyjnej cząsteczki w celu wyłączenia jej z reakcji, której się poddaje cząsteczkę.
Grupoid - algebra 2 z jednym działaniem dwuargumentowym (opinie o programie).
Grupy przestrzenne, grupy symetrii przestrzennej - kombinacje elementów symetrii z siecią przestrzenną; symetria struktury wewnętrznej kryształu zgodna jest z jedną z 230 krystalograficznych
Gruszka dziobowa - akr. zgrubienie w dolnej dziobowej części kadłuba statku, o kształcie walcowym zlewającym się z kadłubem, opływowo zakończone z przodu, wysunięte przed dziobnicę, powodujące zmianę rozkładu ciśnienia wody wzdłuż burty oraz zgaszenie fali dziobowej, wskutek czego następuje zmniejszenie oporu falowego o ok. 10%.
Gruszka żarowa - rozgrzewacz.
Gruz - odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (cegieł, dachówek, kafli), pokruszonego betonu itp.; używany w budownictwie jako podsypka, a po odpowiednim rozdrobnieniu - jako kruszywo w gruzobetonach (segregator aktów prawnych).
Gruz skalny - geol zwietrzelina złożona z ostrokrawędzistych odłamków skalnych.

Gruzobeton, beton gruzowy - beton lekki, w którym kruszywem jest gruz; g. bywa stosowany do wykonywania ścian litych, bloków, pustaków, cegieł itp.
Grylaż - mieszanina cukru i jąder nasion oleistych upalana do barwy jasno-brązowej i roztarta; stosowana w cukiernictwie jako nadzienie.
Grynszpan, zieleń miedziowa, miedzianka - produkt korozji miedzi i jej stopów, barwy zielonej, powstający pod wpływem środowiska zawierającego kwas octowy; pod względem składu chemicznego g. jest zasadowym octanem miedziowym (promocja 3 w 1).
Grys smołowany - grys z kamienia naturalnego lub z żużla wielkopiecowego otoczony na gorąco smołą drogową zwykłą, stabilizowaną lub upłynnioną stosuje się do wykonywania nawierzchni drogowych, przejść, dróżek itp.
Grysik - sortyment węgla o wymiarach ziarn 10-5 mm.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !