Blog

Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 10
27.08.2021

Hartowanie betonu

W artykule znajdziesz:

Hartowanie betonu

Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 11
Hartowanie betonu

Jedną z metod hartowania betonu komórkowego jest metoda oparta na hartowaniu gazobetonu dwutlenkiem węgla.
Metoda ta opracowana w Bułgarii, nazwana karbonizacyjną, polega na przechowywaniu przez 24 godziny świeżego gazobetonu w atmosferze dwutlenku węgla, pod wpływem którego tlenki i wodorotlenki wapnia przechodzą w węglany wapnia, nadając gazobetonowi większą trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do produkcji gazobetonu poddanego działaniu C02 używa się jako spoiwa cementu portlandzkiego marki 250-350 oraz wapna, które nie musi zawierać zbyt wysokiego procentu CaO. Mogą to być odpady powstałe przy produkcji cementu lub wapna.
Wymienione wyżej spoiwa odgrywają czynną rolę podczas twardnienia. Działanie COz zmienia wolne wapno (CaO) na węglan wapnia (CaC03) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jako kruszyw używa się różnych materiałów rozdrobnionych, takich jak piasek, popioły lotne itp., których ziarna mają wymiary poniżej 0,15 cm.
Kruszywa mogą mieć różny skład. Mogą to być różne odpady, które nawet nie odgrywają aktywnej roli przy twardnieniu podczas poddania masy gazobetonowej działaniu C02. Z tego powodu nie ma konieczności mielenia ich, jak ma to miejsce przy gazobetonach autoklawizowanych.

W charakterze spulchniacza może być używany proszek glinowy lub materiały pieniące.
Jako źródło C02 wykorzystuje się dymy (odpadowe) pochodzące z wapienników, w których stężenie C02 nie przekracza 18% (objętościowo) oraz dymy z cementowni zawierające 12 do 18% C02 a także dymy z kotłów paleniskowych o zawartości 7-12% C02 (uprawnienia budowlane).
Beton komórkowy poddany działaniu C02 zawiera jako spoiwo wodorotlenek wapnia, pochodzący z przemiany produktów hydratacji cementu, oraz dodatkowo dodane do zarobu wapno. Przy tej metodzie węglan wapnia powstaje częściowo równolegle z hydratacją cementu podczas jego dojrzewania. Poprawia on właściwości mechaniczne, właściwości skurczowe, odporność na działania atmosferyczne i inne właściwości betonu komórkowego.

Dozowanie wody

Dane te są zaczerpnięte z doświadczeń jednorocznej produkcji zakładu produkcyjnego w Sofii o wydajności 10 000 m3 rocznie (program egzamin ustny).
Zakład jest przystosowany do produkcji elementów izolacji termicznej, takich jak bloki ( o wymiarach 50 X 60 i 50 X 25 cm i grubości 6, 8, 10, 12, 15 i 20 cm) oraz pustych półcylindrów do izolacji rur o grubości 3-8 cm.
Zakład rozmieszczony jest w zasadzie na jednym poziomie, żeby wyeliminować lub ograniczyć do minimum transport pionowy.

Cement dostarczany jest w workach. Inne surowce, jak popiół, piasek itp., dostarcza się w skrzyniach. Ze względu na bliskość źródeł surowców magazyn jest nieduży i jego powierzchnia nie przekracza 60 m2 (opinie o programie).
Surowce (cement, wapno, kruszywa) transportuje się po odważeniu za pomocą wózków-dźwigów do mieszarki. Wózki są typu znormalizowanego. Spełniają one wszystkie funkcje transportu poziomego podczas procesu produkcyjnego.
Papkę przygotowuje się w mieszarce o pojemności 600 1 na jedną porcję (segregator aktów prawnych).

Mieszarka ta ma konstrukcję ulepszoną; wyposażona jest w wibrujące sita przy wpuście surowców, w zawór do spuszczania papki, instalację wentylacyjną, dozowanie wody itp. Zawiera również regulator szybkości, zapewniający różną szybkość obrotów. Silnik elektryczny napędzający mieszarkę ma moc 2,8 kW. Przy spulchniaczach pianowych w pierwszej kolejności miesza się produkt musujący i wodę przy dużej szybkości przez 3 minuty aż do powstania trwałej piany o regularnej strukturze. Następnie, przy zmniejszonej szybkości, dodaje się inne surowce (cement, wapno i kruszywo).

Po 2 minutach mieszania otrzymuje się papkę komórkową stosunkowo jednolitą (promocja 3 w 1).
Po 16 godzinach dojrzewania powietrznego przewozi się do komory karbonizacji na wózku stosy form z odlewni, w których papka stwardniała już do pewnego stopnia i opróżnia się formy. Odlewy rozcina się następnie na bloki lub nadaje się im inne kształty.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 16 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 17 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 18
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 19
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 20 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 21 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 22
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 32 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 33 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 34
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 35
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 36 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 37 Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 38
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kable prowadzone zewnątrz betonu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami