Hiperbole

 

Hiperbole

Hiperbole - rakietowe materiały pędne ciekłe, składające się z dwu płynów: samozapłonowego paliwa i utleniacza, które przy zetknięciu się ze sobą zapalają się samorzutnie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Hiperjądro, hiperfragment (jądrowy) - jądro atomowe, w którym oprócz nukleonów znajduje się również hiperon A°;h. powstają przy takim działaniu cząstek elementarnych na jądra „normalne", w którym na skutek schwytania mezonu K lub hiperonu 2’“ przez jądro, jeden z nukleonów tego jądra przekształca się w hiperon A"; h. powstają, np. często w wyniku działania promieni kosmicznych na jądra „normalne”; są to u- kłady nietrwałe rozpadające się po 10 12 - 10“10 s.

Hiperkoniugacja, rezonans bezwiązaniowy, elekt Bakera i Nathana - sprzężenie między elektronami rx (elektrony zajmujące orbitale cząsteczkowe o) wiązań C - H grup alkilowych i sąsiadującymi z nimi elektronami n (elektrony zajmujące orbitale cząsteczkowe 7r) wiązań podwójnych.
Hiperładunek - addytywna bezwymiarowa liczba kwantowa określona dla hadronów i fotonów jako suma liczby barionowej i dziwności; h. przyjmuje wartości całkowite (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Hipernik - stop żelaza z niklem o zbliżonej zawartości obu tych pierwiastków; stosowany jako materiał magnetycznie miękki, np. na wzmacniacze magnetyczne.
Hiperoatom - atom, w którym jeden z elektronów atomowych został zastąpiony przez ujemny hiperon; por. mezoatom.
Hiperon - nietrwała cząstka elementarna o masie większej od masy nukleonów, a mniejszej od masy deuteronu, hadron; hiperony mogą być obdarzone ładunkiem elektrycznym lub obojętne; znane są h. lambda (A), sigma (2), ksi (£) i h. omega (Q) oraz odpowiadające im antycząstki (uprawnienia budowlane).

Hipersorpcja - proces adsorpcji prowadzony w sposób ciągły i przeciwprądowy; ziarnisty adsorbent osuwa się w dolną część kolumny adsorpcyj- ncj, a z dolnej części ku górze w przeciwprądzie płynie mieszanina gazowa poddawana adsorpcji; po przejściu strefy adsorpcyjnej adsorbent wchodzi do strefy desorpcji, gdzie zostaje uwolniony od zaadsorbowanych cząsteczek gazu; metoda ta jest stosowana szczególnie do rozdziału mieszanin węglowodorów gazowych.
Hipersten - (Fe.MgbfSijOh], minerał z grupy piroksenów silnie żelazisty o zabarwieniu ciemnobrązowym do czarnego.
Hiperwitaminoza - zatrucie organizmu spowodowane nadmiernym spożyciem witamin.
Hipocentrum - ognisko trzęsienia ziemi; miejsce pod powierzchnią Ziemi, z którego rozchodzą się fale sejsmiczne (program egzamin ustny).

Hipocykloida

Hipocykloida - krzywa płaska zakreślona przez punkt okręgu toczącego się po wewnętrznej stronie innego okręgu.
Hipodynamia - objawy chorobowe powstające w czasie długich lotów kosmicznych wskutek braku ruchu i obciążeń w układzie kostnym w warunkach nieważkości.
Hipotalassion - ocean, cięższa i chłodniejsza bądź bardziej słona warstwa wód zamkniętych mórz (opinie o programie).

Hipoteka - prawo rzeczowe ograniczone na nieruchomości, uprawniające wierzyciela hipotecznego do zaspokojenia oznaczonej wierzytelności pieniężnej obciążającej nieruchomość w drodze przymusowej sprzedaży lub oddania jej w przymusowy zarząd, przy czym korzysta on w tym wypadku z pierwszeństwa przed wierzycielami osobistymi każdorazowego właściciela obciążonej nieruchomości.
Hipoteza alternatywna - każda z hipotez statystycznych dopuszczalnych oprócz hipotezy zerowej.
Hipoteza ergodyczna - hipoteza, na podstawie której można zamieniać średnią czasową funkcji przedstawiającej wielkość fizyczną, określoną wzdłuż trajektorii układu w przestrzeni fazowej, na średnią fazową.
Hipoteza nieparametryczna - hipoteza statystyczna, dotycząca rodzaju rozkładu cechy populacji.
Hipoteza parametryczna - hipoteza statystyczna, dotycząca wartości parametrów w populacji.
Hipoteza prosta - hipoteza statystyczna, która w sposób jednoznaczny określa rozkład cechy populacji (segregator aktów prawnych).
Hipoteza statystyczna - każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu cechy.
Hipoteza zerowa - hipoteza statystyczna, która jest testowana.
Hipoteza złożona - hipoteza statystyczna nie określająca w sposób jednoznaczny rozkładu cechy populacji.
Hipotrochoida - krzywa płaska zakreślona przez punkt leżący na promieniu okręgu toczącego się po wewnętrznej stronie innego okręgu.

Hipsochrom, grupa hipsochromowa - atom lub grupa atomów, które wprowadzone do cząsteczki związku organicznego przesuwają jej widmo absorpcyjne w stronę fal krótszych.
Hipsograf, poziomopis - miernik poziomu z urządzeniem do samoczynnego zapisu poziomu w funkcji częstotliwości (promocja 3 w 1).
Hipsumetr - miernik poziomu.
Hipsometria - dział geodezji zajmujący się pomiarami wysokości punktów terenu ponad pewien ustalony poziom (np. poziom morza) oraz przedstawianiem wyników tych pomiarów.
Hipsoskop - miernik poziomu z lampą oscyloskopową do bezpośredniej obserwacji (na jej ekranie) zależności poziomu sygnału od częstotliwości.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !