Blog

14.04.2019

I sesja egzaminacyjna w 2019 roku

W artykule znajdziesz:

I sesja egzaminacyjna w 2019 roku

Do pierwszej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane wnioski można składać od 8 stycznia do 7 lutego (program na komputer). Egzamin pisemny został zaplanowany na 17 maja 2019 roku, więc czasu na naukę jest całkiem sporo. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/mistrza/technika lub dyplomu, który potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (program na telefon),
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu, potwierdzony przez kierownika uczelni,
• oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej,
• formularz osobowy (https://uprawnienia-budowlane.pl),
• potwierdzenie uprawnień budowlanych posiadanych przez osoby kierujące praktyką zawodową – dopuszczalne są jedynie urzędowe odpisy lub kopie zgodne z oryginałem poświadczone przez notariusza,
• zaświadczenie potwierdzające przynależność osoby kierującej praktyką do odpowiedniej okręgowej izby inżynierów budownictwa przez cały czas trwania praktyki zawodowej (program na egzamin ustny).

Wzór oświadczenia potwierdzającego praktykę zawodową

I sesja egzaminacyjna w 2019 roku

Wzór oświadczenia potwierdzającego praktykę zawodową znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku (promocja 3 w 1). Wszystkie w/w dokumenty muszą być złożone w teczce tekturowej formatu A4. Teczka nie może być opisana, a w jej wnętrzu powinien się znaleźć spis wszystkich znajdujących się w środku dokumentów (segregator).
Opłaty związane z kwalifikowaniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w I sesji egzaminacyjnej w 2019 roku wynoszą:
• przypadku odrębnych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – 800 zł,
• w przypadku łącznych uprawnień do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi – 1100 zł.
Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne należy wpłacić na konto odpowiedniej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa z dopiskiem „I rata za postępowanie kwalifikacyjne”. Opłatę można też uiścić bezpośrednio w kasie wybranej izby (opinie). Osoby, które po raz kolejny przystępują do egzaminu, muszą złożyć wniosek o wyznaczenie terminu do 7 lutego 2019 roku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami