Blog

30.01.2023

Idea ekorozwoju

Idea ekorozwoju

Podstawą nowej koncepcji zagospodarowania Wisły, uwarunkowanej sytuacją wynikającą z narastającego deficytu wody i współzależnej z nowym systemem gospodarowania nią w Polsce, musi być ekologizacja zagospodarowania rzeki wraz z jej dorzeczem (program uprawnienia budowlane na komputer). Możliwość jej przeprowadzenia zależy od realizacji strategii ekorozwoju, która powinna stanowić nadrzędną ideę rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego zagospodarowania kraju w XXI wieku, a warunki do jej pełnego urzeczywistnienia muszą zostać ukształtowane jeszcze przed końcem wieku obecnego i to niezależnie od najbardziej prawdopodobnych czynników ograniczających, trudności i zagrożeń.

Wynikają one przede wszystkim z małej zdolności inwestycyjnej gospodarki i niestabilności warunków gospodarowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Natomiast zmiany wynikające z procesu transformacji ustrojowej Polski kształtują historyczną szansę (restrukturyzacja gospodarki, nowe ustrojowo reguły funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa) realizacji idei ekorozwoju, a w jego ramach także ekologizacji gospodarki wodnej, zagospodarowania Wisły i jej dorzecza.

Strategię proekologiczną zagospodarowania Wisły, traktowaną jako wariant spełniający kryteria ekorozwoju, wyznaczającą:

  1. funkcja środowiskowa jako samoistna, determinująca najważniejsze zasady zagospodarowania,
  2. funkcje gospodarcze Wisły - wodna, energetyczna, transportowa i rekreacyjna, określone w polu ekologicznych ograniczeń ich rozwoju (uprawnienia budowlane).

Współzależne powiązania

W świetle współczesnych tendencji rozwoju świata, koncepcji ekorozwoju wyznaczających kierunki postępu cywilizacyjnego w XXI wieku oraz nieklarowności efektów społeczno-gospodarczych możliwych potencjalnie do uzyskania, wariant ekologiczny - według wszystkich dotychczasowych koncepcji zagospodarowania Wisły - może wskazać na rozwiązania optymalne dla Polski (program egzamin ustny).

Wariant ten mógłby także stanowić podstawę wartościowania koncepcji kreujących rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenne zagospodarowanie wszystkich innych wariantów - w przypadku nieprzyjęcia go do realizacji. Istotą tej strategii jest systemowe ujęcie założeń powiązanych z ekorozwojowymi jej wyznacznikami - generującymi cele i programy rozwinięcia strategii.

Jerzy Kołodziejski przeprowadził strukturalizację i delimitację Ekoregionu Wisły (EW), opierając się na dominującym (wyznacznikowym) znaczeniu systemu zlewniowo-ekologicznego rzeki w zależności od roli ekorozwoju w kształtowaniu strategii zagospodarowania. Ekoregion Wisły jest złożoną, wieloskalarną przestrzennie, otwartą, przyrodniczą i społeczno-gospodarczą strukturą (opinie o programie).

Współzależne powiązania występujące między tymi układami uzasadniają traktowanie tak określonego Ekoregionu Wisły jako spójnej funkcjonalnie, chociaż wysoce zróżnicowanej i otwartej na otoczenie całości funkcjonalno-przestrzennej. jej złożoność wynika przede wszystkim z następujących przesłanek:

  • struktura przyrodnicza (hierarchiczny system zlewniowo-ekologiczny) jest przestrzennie rozbieżna ze strukturą przestrzeni społeczno-gospodarczej (węzłowej i strefowej), chociaż obie struktury są współzależne funkcjonalnie;
  • rzeczywiste struktury funkcjonalne przestrzeni społeczno-gospodarczej, które najwyraźniej określa strukturalizacja węzłowa osadnictwa, nie są zbieżne ze strukturą podmiotową państwa, która określa jego system terytorialny (podział administracyjny) (segregator aktów prawnych);
  • cała przestrzeń geograficzna, funkcjonalnie związana z Wisłą, jest bardzo zróżnicowana i to pod każdym względem (przyrodniczym, społecznym, gospodarczym), ekologicznie konfliktogenna oraz otwarta na otoczenie, a jej powiązania zewnętrzne są zmienne co do zasięgu przestrzennego, znaczenia społeczno-gospodarczego i przyrodniczego oraz struktury.

jak z tego wynika, Ekoregion Wisły może być traktowany jako przedmiot poznania i planowania strategicznego. Nie jest natomiast regionem podmiotowym. Nie może być więc przedmiotem zarządzania. Jego struktura podmiotowa może być ustalona dopiero po jej opracowaniu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami