Blog

20.06.2019

Inspektor budowlany – czym się zajmuje?

W artykule znajdziesz:

Inspektor budowlany – czym się zajmuje?


Inspektor budowlanym jest nazywany także inspektorem nadzoru (https://uprawnienia-budowlane.pl). To osoba, która odpowiada za kontrolę prac budowlanych, jakie prowadzone są w ramach konkretnego projektu na każdym etapie jego realizacji.

Inspektor budowlany – czym się zajmuje?

W zależności od pełnionej funkcji inspektor budowlany musi posiadać uprawnienia budowlane w jednej z dostępnych specjalności, np. konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, instalacyjnej czy inżynieryjnej (program na komputer). Uprawnienia te można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość obowiązujących przepisów prawnych regulujących cały proces budowy i działalność budowlaną. Może on podejmować czynności kontrolne oraz nadzorcze w ramach swoich uprawnień i na rzecz inwestora, który go ustanowił (program na telefon).

Podstawowym zadaniem inspektora budowy jest weryfikacja faktycznego stanu budowy z założeniami, które znajdują się w projekcie budowlanymi, a także przyjętymi standardami jakościowymi i obowiązującymi przepisami prawa (program egzamin ustny). Pracę na tym stanowisku mogą podjąć wyłącznie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe na jednym z kierunków budowlanych lub architektonicznych. Równie ważne jest doświadczenie zawodowe, które jest formalnie wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych. Osoba, która chce zostać inspektorem nadzoru, musi posiadać dokumenty potwierdzające uprawnienia w wybranej specjalności (opinie o programie).

Plan i przepisy


Inspektor budowlany pracuje tam, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie budowlane, nad którym ma sprawować nadzór i kontrolę. Osoba, która obejmuje to stanowisko, musi dokonać weryfikacji faktycznego stanu każdego etapu prac oraz wszystkich czynników, które są z tym związane (segregator aktów prawnych). Oznacza to konieczność kontroli i sprawdzenia jakości wykorzystywanych materiałów i surowców, odpowiednią organizację miejsca pracy, a także bieżące sprawdzanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z założonym planem i przepisami. Inspektora budowlanego może powołać inwestor – jest to dobrowolne lub obligatoryjne w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor budowy w zależności od rozmiarów i charakteru przedsięwzięcia budowlanego może zarobić minimum 3200 zł (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami