Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?


Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni na budowie funkcję reprezentanta inwestora (program na komputer). Według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego jest on uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane, potwierdzające odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i umiejętności niezbędne na tym stanowisku.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – czym się zajmuje?

Nadrzędnym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest działanie w imieniu inwestora, poprzez ochronę jego interesów oraz dbałość o odpowiednią jakość wykonywanych na budowie robót budowlanych (program na telefon). Sprawdza on przede wszystkim to, czy inwestycja jest realizowana zgodnie z przyjętym projektem i pozwoleniem na budowę, a także zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego (program egzamin ustny).

Inspektor nadzoru budowlanego posiada odpowiednie kompetencje do tego, aby dokonywać sprawdzenia jakości wykonywanych na budowie robót budowlanych oraz wbudowanych wyrobów budowlanych. W szczególności musi on zapobiegać użyciu wyrobów budowlanych, które są wadliwe bądź niedopuszczone do użytku w budownictwie (opinie o programie). Inspektor dokonuje także sprawdzenia i odbioru tych zanikających lub ulegających zakryciu robót budowlanych. Ma on obowiązek uczestniczenia w odbiorach technicznych i próbach przewodów kominowych, urządzeń technicznych oraz instalacji (segregator aktów prawnych).

Przekazywanie gotowych obiektów


Kolejnym ważnym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest przygotowywanie czynności odbioru gotowych obiektów, uczestniczenie w ich odbiorach, a także przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania (promocja 3  w 1). Na żądanie inwestora może on kontrolować rozliczenia budowy oraz potwierdzać prawdziwość wykonania wskazanych robót budowlanych i usunięcia wad. Inspektor ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy oraz kierownikom robót budowlanych w postaci wpisów w dzienniku budowy. Może on zażądać przeprowadzenia ekspertyz i przedstawienia informacji oraz dowodów, stanowiących potwierdzenie zastosowania na budowie wyrobów spełniających wymagania określone w warunkach technicznych. Ma także prawo zażądać od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych wprowadzenia stosowanych poprawek.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !