Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Inwestor, który planuje inwestycję budowlaną, jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Pozostali uczestnicy to projektant, kierownik budowy, kierownicy robót budowlanych, a także inspektor nadzoru inwestorskiego, którego ustanowienie jest obowiązkowej tylko w wyjątkowych sytuacjach (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Jest to osoba, która na budowie reprezentuje interesy inwestora i dba o to, aby prace budowlane były przeprowadzane w sposób odpowiedni z przepisami, projektem czy pozwoleniem na budowę. Jest to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, co oznacza, że inspektorem nadzoru inwestorskiego może zostać wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Jedną z najważniejszych funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie, co oznacza sprawowanie kontroli nad tym, czy budowa jest prowadzona zgodnie z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę (program na telefon). Jego obowiązkiem jest bieżąca sprawdzanie, czy roboty budowlane są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz czy wbudowane wyroby budowlane są odpowiedniej jakości. W szczególności musi on zapobiegać stosowanie wyrobów, które są wadliwe bądź niedopuszczone do stosowania w budownictwie (program egzamin ustny). Kolejna ważna rola inspektora nadzoru inwestorskiego to sprawdzanie oraz odbiór tych prac budowlanych, które są zanikające lub ulegają zakryciu (opinie o programie).
Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, a także uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych:
• przewodów kominowych,
• instalacji technicznych,
• urządzeń technicznych (segregator aktów prawnych).

Za pomocą wpisu

Uczestniczy również we wszelkich czynnościach związanych z przygotowaniem do odbioru gotowego obiektu budowlanego oraz przekazaniem go do użytkowania. Za pomocą wpisu w dzienniku budowy potwierdza on, że roboty zostały faktycznie wykonane, a wady usunięte. Jeśli zażąda tego inwestor, inspektor nadzoru budowlanego może też kontrolować rozliczenia budowy (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami