Blog

29.07.2019

Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Inwestor, który planuje inwestycję budowlaną, jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Pozostali uczestnicy to projektant, kierownik budowy, kierownicy robót budowlanych, a także inspektor nadzoru inwestorskiego, którego ustanowienie jest obowiązkowej tylko w wyjątkowych sytuacjach (program na komputer).

Inspektor nadzoru inwestorskiego – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie

Jest to osoba, która na budowie reprezentuje interesy inwestora i dba o to, aby prace budowlane były przeprowadzane w sposób odpowiedni z przepisami, projektem czy pozwoleniem na budowę. Jest to samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, co oznacza, że inspektorem nadzoru inwestorskiego może zostać wyłącznie osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Jedną z najważniejszych funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora na budowie, co oznacza sprawowanie kontroli nad tym, czy budowa jest prowadzona zgodnie z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i pozwoleniem na budowę (program na telefon). Jego obowiązkiem jest bieżąca sprawdzanie, czy roboty budowlane są wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz czy wbudowane wyroby budowlane są odpowiedniej jakości. W szczególności musi on zapobiegać stosowanie wyrobów, które są wadliwe bądź niedopuszczone do stosowania w budownictwie (program egzamin ustny). Kolejna ważna rola inspektora nadzoru inwestorskiego to sprawdzanie oraz odbiór tych prac budowlanych, które są zanikające lub ulegają zakryciu (opinie o programie).
Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, a także uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych:
• przewodów kominowych,
• instalacji technicznych,
• urządzeń technicznych (segregator aktów prawnych).

Za pomocą wpisu

Uczestniczy również we wszelkich czynnościach związanych z przygotowaniem do odbioru gotowego obiektu budowlanego oraz przekazaniem go do użytkowania. Za pomocą wpisu w dzienniku budowy potwierdza on, że roboty zostały faktycznie wykonane, a wady usunięte. Jeśli zażąda tego inwestor, inspektor nadzoru budowlanego może też kontrolować rozliczenia budowy (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami