Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego to uczestnik procesu budowlanego, który posiada uprawnienia budowlane. O tym, czy będzie on brał udział w procesie budowlanym decyduje sam inwestor (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Jednak w przypadku, gdy stopień skomplikowania robót budowlanych jest znaczny lub wymagają one dodatkowego nadzoru z powodu panujących na działce warunków gruntowych, zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne (program na komputer). Obowiązek ustanowienia inspektora może zostać nałożony na inwestora przez właściwy organ. Może on również nakazać zapewnienie nadzoru autorskiego, jeśli stopień skomplikowania obiektu jest wysoki lub realizacja inwestycji będzie wpływać na środowisko (program na telefon).

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do wydawania kierownikowi budowy i kierownikom robót budowlanych poleceń, które potwierdzane są wpisem do dziennika budowy (opinie o programie). Wpisy te mogą dotyczyć:
• usunięcia nieprawidłowości bądź zagrożeń,
• wykonania prób lub badań, w tym również wymagających odkrycia elementów zakrytych,
• przedstawienia ekspertyz związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi,
• przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wybranych wyrobów budowlanych lub urządzeń technicznych (segregator aktów prawnych).

Co inspektor może żądać od kierownika budowy?

Inspektor może zażądać do kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych wykonania poprawek, a nawet ponownego wykonania robót wadliwych. Może również zażądać wstrzymania robót budowlanych, jeśli ich dalsze prowadzenie może skutkować powstaniem niedopuszczalnej niezgodności z pozwoleniem na budowę lub projektem (program egzamin ustny).

Inspektor jest osobą reprezentującą inwestora na budowie i ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli dotyczącej zgodności realizacji budowy z pozwoleniem na budowę, projektem, przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor dokonuje sprawdzenia jakości wykonanych robót, a także wbudowanych wyrobów budowlanych – celem sprawdzenia jest uniknięcie stosowania wyrobów, które są wadliwe lub niedopuszczone do stosowania w budownictwie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !