Blog

15.04.2020

Inwariant

W artykule znajdziesz:

Inwariant

 

Inwariant

Inwariant - niezmiennik (program uprawnienia budowlane na komputer).
Inwariantność - niezależność jakiejkolwiek wielkości występującej w układzie automatycznej regulacji od działających na ten układ wielkości zakłócających.
Inwentaryzacja - przeprowadzanie spisu inwentarza z natury w celu sprawdzenia i skorygowania ewidencji składników majątkowych danej jednostki organizacyjnej.

Inwentaryzacja budowlana - przedstawienie aktualnego stanu danego obiektu (za pomocą rysunków, zdjęć fotograficznych i opisu).
Inwentarz martwy - trwałe składniki majątku jednostki gospodarczej (urządzenia, maszyny, narzędzia).
Inwentarz żywy - wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względu na sposób użytkowania dzieli się na roboczy i produkcyjny, a ten z kolei na użytkowany i hodowlany (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Inwersja1 (względem okręgu K) - przekształcenie geometryczne, które każdemu punktowi M leżącemu na półprostej wychodzącej ze środka O okręgu K(różnemu od O) przyporządkowuje taki punkt N na tej półprostej, że OM ON = r2. gdzie r jest promieniem okręgu.
Inwersja (w permutacji) - występowanie w permutacji przestawienia miejscami dwóch wartości względem argumentów, w stosunku do permutacji tożsamościowej.
Inwersja - zjawiska, w których ze zmianą jednego z parametrów rozpatrywanego układu inny parametr zmienia znak, np. podczas rozprężania gazów powyżej pewnej normy temperatury następuje ich ogrzewanie, poniżej tej temperatury - oziębianie (uprawnienia budowlane).

Inwersja - środek symetrii.
Inwersja cukru - zmiana kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego wodnych roztworów sacharozy spowodowana hydrolizą tego związku na mieszaninę równych ilości D - ( + ) - glukozy i i)-( - )-fruktozy.
Inwersja częstotliwości - odwracanie widma.
Inwersja obsadzeń - odwrócenie obsadzeń.
Inwersja opadów - zmniejszanie się rocznej sumy opadów atmosferycznych w górach od pewnej wysokości zwanej granicą lub poziomem.
Inwersja półprzewodnika - elektron, zjawisko zmiany przewodnictwa typu n na przewodnictwo typu p lub odwrotnie w pobliżu powierzchni zewnętrznej, powstające w wyniku panujących stanów powierzchniowych; warstwę półprzewodnika o zmienionym typie nazywa się warstwą inwersyjną (program egzamin ustny).

Inwersja rzeźby

Inwersja rzeźby - odwrócenie ukształtowania powierzchni terenu w stosunku do budowy tektonicznej spowodowane zróżnicowaniem odporności skał na działanie czynników denudacyjnych.
Inwersja temperatury - wzrost temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości, w przeciwieństwie do przeciętnego pionowego rozkładu temperatury powietrza, która w troposferze maleje wraz z wysokością (opinie o programie).

Inwersor - mechanizm i zbudowany na jego podstawie przyrząd kreślarski, którego dwa określone punkty poruszają się w taki sposób, że iloczyn ich odległości od określonego punktu stałego jest wielkością stałą.
Inwersor przetwornika - urządzenie mechaniczne przetwornika do automatycznego zachowania równania soczewek.
Inwert - cukier inwertowany.
Inwertaza, fruktozydaza, sacharaza - enzym z grupy kartohydraz, tzn. enzymów rozszczepiających wiązanie glikozydowe działa głównie na sacharozę, rozszczepiając ją na równo-cząsteczkową mieszaninę glikozy i fruktozy (cukier inwertowany).
Inwertor - układ elektroniczny odwracający przebieg elektryczny z zachowaniem jego kształtu i amplitudy, np. impulsów stosowany w technice impulsowej.
Inwertor - w komputerach analogowych układ zmieniający znak funkcji (segregator aktów prawnych).
Inwertor - w komputerach cyfrowych - negator.
Inwestor - osoba prawna (państwowa, spółdzielcza, prywatna) lub fizyczna podejmująca działalność inwestycyjną.
Inwestycje - nakłady gospodarcze zmierzające do stworzenia nowych lub powiększenia istniejących środków trwałych.

Inwestycje główne - inwestycje, których wynik stanowi zasadniczy cel działalności inwestora (np. budowa lub rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego).
Inwestycje nieprodukcyjne - inwestycje, w wyniku których uzyskane dobra są przeznaczone na cele konsumpcyjne, użytkowe lub świadczenia usług nieprodukcyjnych (np. inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego, urządzeń socjalnych, kulturalnych).

Inwestycje produkcyjne - inwestycje, których wynik stanowi podstawę materialną do produkcji dóbr lub usług produkcyjnych (np. inwestycje w przemyśle, rolnictwie, transporcie, budownictwie itp.).
Inwestycje rozwojowe - inwestycje produkcyjne, których wynikiem jest rozbudowa istniejących urządzeń wytwórczych i stworzenie nowych zdolności produkcyjnych.
Inwestycje towarzyszące - inwestycje warunkujące wykonanie lub eksploatację obiektu budowlanego będącego dla inwestora przedmiotem inwestycji głównej (np. nakłady na budowę drogi prowadzonej do zakładu produkcyjnego) (promocja 3 w 1).
Inwestycje zastępcze - inwestycje mające zastąpić wartości gospodarcze, likwidowane w związku z wykonaniem inwestycji głównej, np. inwestycje w postaci budowy izb mieszkalnych przeznaczonych dla mieszkańców budynków, które są przewidziane do rozbiórki w związku z budową zakładu przemysłowego.
Iwolucja - zaburzenie w przebiegu i ułożeniu warstw luźnych skal polegające na jednostronnym ich sfałdowaniu, wyciśnięciu, skłębieniu i zawinięciu na skutek kolejnego działania.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami