Inwestor na budowie – jakie ma prawa i obowiązki?

 

Inwestor na budowie – jakie ma prawa i obowiązki?

Inwestorem nazywany jest podmiot, któremu przyznano pozwolenie na budowę (segregator aktów prawnych). Dokument ten może otrzymać wyłącznie osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Inwestorem nazywana jest również osoba, która na mocy umowy z właścicielem nieruchomości, zobowiązała się do wybudowania obiektu budowlanego dla właściciela. Nie istnieje przepis prawa, który zabraniałby łączenia funkcji inwestora z funkcją kierownika budowy, projektanta czy inspektora nadzoru budowlanego. Podstawowym obowiązkiem inwestora jest odpowiednie zorganizowanie procesu budowy. Obejmuje to m.in. zapewnienie opracowania projektu budowlanego oraz innych projektów, zapewnienia objęcia kierownictwa przez kierownika budowy, zadbanie o opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zagwarantowanie wykonania oraz odbioru robót budowlanych. Ponadto w uzasadnionych przypadkach inwestor powinien zadbać i nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Dotyczy to m.in. robót o wysokim stopniu skomplikowania czy prowadzonych na trudnych warunkach gruntowych (promocja 3 w 1).

 

Inwestor ma prawo do ustanowienie inspektora nadzoru inwestroskiego. Może też powierzyć projektantowi nadzór autorski. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ może zobowiązać inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także do zapewniania autorskiego nadzory. Inwestor musi zapewnić wykonanie tych czynności, a co więcej, jego obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu czynności poprzez powierzenie ich osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane).
W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego nie został ustanowiony, inwestor ma obowiązek zapewnienia odbioru robót budowlanych przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany kierownika robót lub budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski inwestor musi dołączyć do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu tych obowiązków przez inne podmioty.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !