Blog

Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 10
24.11.2022

Izolacja pozioma podłogi

W artykule znajdziesz:

Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 11
Izolacja pozioma podłogi

Izolacja pozioma podłogi powinna, o ile jest to możliwe, znajdować się w tym samym poziomie, co izolacja pozioma ścian nad fundamentami; obydwie te izolacje powinny się ze sobą łączyć, np. w szczelinach dylatacyjnych między podłogą i ścianą, które są zalewane masą asfaltową. Szczeliny dylatacyjne stosuje się, aby uniknąć pękania, jakie by mogło zachodzić przy osiadaniu murów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na izolacji poziomej wykonuje się posadzkę z klinkieru, cegły, betonu itp. Pozostałe izolacje wykonuje się w sposób opisany w przypadku 2. Izolację ściany nad terenem (1 lub 2) daje się zwykle dlatego, aby zabezpieczyć dodatkowo od wilgoci wyżej położoną część budowli w razie uszkodzenia lub złego działania pozostałych izolacji lub zainstalowania w piwnicy urządzeń wydzielających parę (pralnic, łaźnie itp.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zabezpieczenie podziemi od wilgoci z przyległego terenu i spod podłogi w gotowym budynku z wadliwą izolacją. Warstwy izolacyjne wykonuje się w podłodze, na wewnętrznych powierzchniach wszystkich ścian oraz w ścianach nad terenem (uprawnienia budowlane).

Po oczyszczeniu wewnętrznych powierzchni ścian można wykonać różne rodzaje izolacji:

  1. wyprawę z zaprawy cementowej 1:2-4 1:2,5 grubości ok. 2 cm z domieszkami uszczelniającymi,
  2. powłokę z masy asfaltowej na zagruntowanej roztworem asfaltowym warstwie grubości 1,5-42 cm z zaprawy cementowo-wapiennej 1:1:6,
  3. izolację asfaltową z wkładką jutową (program egzamin ustny).

Na powłoki wymienione w p. b) i c) nanosi się jeszcze cienką warstwę tynku wapienno-gipsowego. Należy zwrócić uwagę, żc materiał, z którego wykonuje się powłoki asfaltowe, powinien dobrze wiązać się z podłożem i nie spływać przy najwyższej możliwej temperaturze, gdyż w przeciwnym przypadku izolacja ulegnie zniszczeniu. Okoliczność ta ma szczególne znaczenie przy izolowaniu kotłowni, łaźni i innych pomieszczeń, gdzie panuje wysoka temperatura; w tych przypadkach temperatura mięknienia materiałów asfaltowych powinna wynosić ponad 80°C (opinie o programie).

Zabezpieczenie podziemi od wilgoci

Nadto trzeba mieć na względzie możliwe wpływy chemiczne, unikając nie chronionych warstw asfaltowych w składach benzyny, benzolu, w garażach itp. Poziome izolacje w podłodze można wykonać w sposób opisany w przypadku 3, łącząc je odpowiednio z izolacją pionową ściany. Jeżeli pozioma izolacja w ścianie nad terenem jest wykonana wadliwie, należy ją wymienić w sposób.

Zabezpieczenie podziemi od wilgoci z przyległego terenu i spod podłogi w nowo wznoszonym budynku, jeżeli nie można dać izolacji na zewnętrznych powierzchniach ścian. Taki przypadek występuje w ścianie przylegającej do ściany budynku istniejącego.

Warstwy izolacyjne wykonuje się w podłodze, na wewnętrznych powierzchniach ścian zewnętrznych oraz w ścianach nad fundamentami i nad terenem. Możemy tu bez przeszkód dać izolację poziomą nad fundamentami w ścianach wewnętrznych, przez co unikamy kłopotliwych pionowych izolacji tych ścian, jakie były konieczne w przypadku 4. Również i w ścianach zewnętrznych wskazane jest ułożenie poziomej izolacji nad fundamentami (segregator aktów prawnych).

Zabezpieczenie podziemi od wilgoci z przyległego terenu i spod podłogi przy trwałym obniżeniu wody gruntowej za pomocą drenażu do poziomu poniżej spodu podłogi podziemia.

Aby obniżyć poziom wody, zakładamy wokół budowli sieć drenażową ze spadkiem 0,5-1,0% od najwyższego do najniższego punktu. Dreny 0 75-100 mm układa się na zewnątrz przy ławach fundamentowych w warstwie tłucznia kamiennego lub grubego przesianego żwiru (promocja 3 w 1). Powyżej tej warstwy wykop zasypuje się piaskiem lub tłuczniem ceglanym. W narożnikach wpuszcza się końce drenów do skrzynek ceglanych. Z najniżej położonej skrzynki odprowadza się wodę drenem do zbiorczej studzienki betonowej, połączonej przewodem z siecią kanalizacyjną. Przewód ten powinien być tak położony, ażeby nawet przy najwyższym poziomie wód burzowych w kanalizacji odprowadzał wodę z sieci drenażowej budynku.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 16 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 17 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 18
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 19
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 20 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 21 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 22
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 32 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 33 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 34
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 35
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 36 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 37 Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 38
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odpowiednia konstrukcja robi wrażenie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami