Blog

Zasady konstruowania zdjęcie nr 10
15.04.2020

Izomery

W artykule znajdziesz:

Izomery

Zasady konstruowania zdjęcie nr 11
Izomery

Izomery 2, jądra izomeryczne - jądra atomowe o tej samej liczbie masowej i liczbie atomowej znajdujące się w różnych metatrwałych stanach energetycznych, tzw. stanach izomerycznych.
Izomery1, izomery jądrowe - nuklidy, których jądra są izomerami (program uprawnienia budowlane na komputer).
Izomery konformacyjne - konformery.

Izomery optyczne - związki wykazujące izomerię optyczną.
Izomery zwierciadlane - enancjomery.
Izomeryzacja - zjawisko przekształcania się jednego izomeru w inny, np. izomeryzacja kwasu mlekowego ( - ) w kwas mlekowy ( + ) w wyniku przekształcenia Waldena.
Izometria - przekształcenie płaszczyzny (lub dowolnej przestrzeni metrycznej) na siebie zachowujące odległości między każdymi dwoma punktami, np. przesunięcie równoległe, obrót, symetria osiowa.
Izomorfizm, równopostaciowość - podobieństwo form krystalicznych dwóch związków chemicznych warunkujące zdolność do tworzenia substytucyjnych roztworów stałych oraz do naprzemiennego narastania kryształów obu substancji.
Izomorfizm algebr - różnowartościowy homomorfizm jednej algebry na drugą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Izomorfizm relacji - relacja R zachodząca pomiędzy dwoma relacjami 5 i 7′, spełniająca następujące warunki: l) R jest relacją wzajemnie jednoznaczną, 2) pole relacji Szawiera się w dziedzinie relacji R, 3) pole relacji Tzawiera się w przeciw- dziedzinie relacji R. 4) jeżeli R zachodzi między .Vi i .v2 oraz między y, i y2, to Szachodzi między .V| i > i wtedy i tylko wtedy, gdy /’zachodzi między ,v2 i y2.
Izonefa - krzywa na mapie klimatycznej łącząca punkty odpowiadające miejscom, w których w określonym czasie wielkość zachmurzenia była taka sama (uprawnienia budowlane).
Izonita - miejsce geometryczne punktów powierzchni, w których luminancja w kierunku normalnym do powierzchni ma taką samą wartość.
Izonitryle, izocyjanki, karbylaminy - izomery strukturalne nitryli, związki ograniczne posiadające ugrupowanie NC, o ogólnym wzorze R NC; i. są związkami bardzo trującymi o odrażającym zapachu
Izooktan, CHj • C(CH,)2 CH2 • CH(CHj)CHi - rozgałęziony węglowodór alifatyczny nasycony; bezbarwna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, trudno rozpuszczalna w alkoholu i eterze; i. jest stosowany jako paliwo wzorcowe do wyznaczania liczby oktanowej oraz jako dodatek do benzyn w celu podwyższenia liczby oktanowej.
Izooma - krzywa na mapie lub przekroju geofizycznym łącząca punkty odpowiadające miejscom charakteryzującym się jednakowym oporem elektrycznym.

Izoopaka

Izoopaka - miejsce geometryczne punktów o równym współczynniku pochłaniania (warstwy fotograficznej) (program egzamin ustny).
Izopacha - miejsce geometryczne punktów, w których w płaskim stanie naprężenia suma naprężeń głównych jest stała.
Izopachyta - geol. krzywa na mapie geologicznej łącząca punkty odpowiadające miejscom o równej miąższości określonych warstw.

Izopleta - krzywa przedstawiająca na wykresach sporządzonych np. w meteorologii, oceanografii, funkcję dwóch zmiennych, np. rozkład temperatur gleby w określonym czasie na różnych głębokościach.
Izopolikwasy - polikwasy powstające w wyniku kondensacji określonej liczby prostych cząsteczek kwasu jednego tylko rodzaju.
Izopren, CH2: C(CHj)CH : CH2 - węglowodór dienowy, strukturalna jednostka cząsteczki kauczuku i izoprenoidów; ciecz nierozpuszczalna w wodzie, łatwo rozpuszczalna w alkoholu i eterze, polimeryzuje; powstaje w wyniku suchej destylacji naturalnego kauczuku jest stosowany do syntezy organicznej i w przemyśle kauczuku syntetycznego (opinie o programie).
Izoproces -  proces termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek parametru stanu.
Izopropylobcnzen - kumen.
Izosejsta - krzywa na mapie łącząca punkty odpowiadające miejscom, gdzie trzęsienie ziemi wystąpiło z jednakowym natężeniem.
Izosigma - krzywa łącząca punkty odpowiadające jednakowym sumarycznym stężeniom soli w roztworach, na wykresach wieloskładnikowych ilustrujących stany równowag fazowych w roztworach w określonej temperaturze.
Izosklera - krzywa na wykresie łącząca punkty odpowiadające miejscom o jednakowej twardości (segregator aktów prawnych).
Izostera - krzywa na mapie łącząca punkty odpowiadające jednakowym objętościom przemieszczających się mas wodnych lub powietrznych.
Izosteria - podobieństwo własności fizycznych tych cząsteczek, które składają się z jednakowej liczby atomów i mają tę samą ogólną liczbę elektronów.
Izotacha - krzywa łącząca punkty odpowiadające jednakowym prędkościom.

Izoterma 1 - krzywa obrazująca przebieg funkcji w warunkach stałej temperatury, tj. miejsce geometryczne punktów, którym odpowiada ta sama wartość temperatury.
Izoterma - krzywa na mapie rozkładu temperatury, łącząca punkty odpowiadające jednakowym jej wartościom.
Izotermia - stałość temperatury powietrza przy wzroście wysokości lub stałość temperatury podczas danego procesu atmosferycznego.
Izoteryt - cegła izoterytowa.
Izotony - nuklidy o jednakowej liczbie neutronów, a różnej liczbie protonów.
Izotop długotrwały - izotop promieniotwórczy charakteryzujący się okresem półrozpadu Tl/2 powyżej trzydziestu dni (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Zasady konstruowania zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Zasady konstruowania zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Zasady konstruowania zdjęcie nr 16 Zasady konstruowania zdjęcie nr 17 Zasady konstruowania zdjęcie nr 18
Zasady konstruowania zdjęcie nr 19
Zasady konstruowania zdjęcie nr 20 Zasady konstruowania zdjęcie nr 21 Zasady konstruowania zdjęcie nr 22
Zasady konstruowania zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasady konstruowania zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasady konstruowania zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zasady konstruowania zdjęcie nr 32 Zasady konstruowania zdjęcie nr 33 Zasady konstruowania zdjęcie nr 34
Zasady konstruowania zdjęcie nr 35
Zasady konstruowania zdjęcie nr 36 Zasady konstruowania zdjęcie nr 37 Zasady konstruowania zdjęcie nr 38
Zasady konstruowania zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zasady konstruowania zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zasady konstruowania zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami