Izomery

Izomery

Izomery 2, jądra izomeryczne - jądra atomowe o tej samej liczbie masowej i liczbie atomowej znajdujące się w różnych metatrwałych stanach energetycznych, tzw. stanach izomerycznych.
Izomery1, izomery jądrowe - nuklidy, których jądra są izomerami (program uprawnienia budowlane na komputer).
Izomery konformacyjne - konformery.

Izomery optyczne - związki wykazujące izomerię optyczną.
Izomery zwierciadlane - enancjomery.
Izomeryzacja - zjawisko przekształcania się jednego izomeru w inny, np. izomeryzacja kwasu mlekowego ( - ) w kwas mlekowy ( + ) w wyniku przekształcenia Waldena.
Izometria - przekształcenie płaszczyzny (lub dowolnej przestrzeni metrycznej) na siebie zachowujące odległości między każdymi dwoma punktami, np. przesunięcie równoległe, obrót, symetria osiowa.
Izomorfizm, równopostaciowość - podobieństwo form krystalicznych dwóch związków chemicznych warunkujące zdolność do tworzenia substytucyjnych roztworów stałych oraz do naprzemiennego narastania kryształów obu substancji.
Izomorfizm algebr - różnowartościowy homomorfizm jednej algebry na drugą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Izomorfizm relacji - relacja R zachodząca pomiędzy dwoma relacjami 5 i 7′, spełniająca następujące warunki: l) R jest relacją wzajemnie jednoznaczną, 2) pole relacji Szawiera się w dziedzinie relacji R, 3) pole relacji Tzawiera się w przeciw- dziedzinie relacji R. 4) jeżeli R zachodzi między .Vi i .v2 oraz między y, i y2, to Szachodzi między .V| i > i wtedy i tylko wtedy, gdy /’zachodzi między ,v2 i y2.
Izonefa - krzywa na mapie klimatycznej łącząca punkty odpowiadające miejscom, w których w określonym czasie wielkość zachmurzenia była taka sama (uprawnienia budowlane).
Izonita - miejsce geometryczne punktów powierzchni, w których luminancja w kierunku normalnym do powierzchni ma taką samą wartość.
Izonitryle, izocyjanki, karbylaminy - izomery strukturalne nitryli, związki ograniczne posiadające ugrupowanie NC, o ogólnym wzorze R NC; i. są związkami bardzo trującymi o odrażającym zapachu
Izooktan, CHj • C(CH,)2 CH2 • CH(CHj)CHi - rozgałęziony węglowodór alifatyczny nasycony; bezbarwna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, trudno rozpuszczalna w alkoholu i eterze; i. jest stosowany jako paliwo wzorcowe do wyznaczania liczby oktanowej oraz jako dodatek do benzyn w celu podwyższenia liczby oktanowej.
Izooma - krzywa na mapie lub przekroju geofizycznym łącząca punkty odpowiadające miejscom charakteryzującym się jednakowym oporem elektrycznym.

Izoopaka

Izoopaka - miejsce geometryczne punktów o równym współczynniku pochłaniania (warstwy fotograficznej) (program egzamin ustny).
Izopacha - miejsce geometryczne punktów, w których w płaskim stanie naprężenia suma naprężeń głównych jest stała.
Izopachyta - geol. krzywa na mapie geologicznej łącząca punkty odpowiadające miejscom o równej miąższości określonych warstw.

Izopleta - krzywa przedstawiająca na wykresach sporządzonych np. w meteorologii, oceanografii, funkcję dwóch zmiennych, np. rozkład temperatur gleby w określonym czasie na różnych głębokościach.
Izopolikwasy - polikwasy powstające w wyniku kondensacji określonej liczby prostych cząsteczek kwasu jednego tylko rodzaju.
Izopren, CH2: C(CHj)CH : CH2 - węglowodór dienowy, strukturalna jednostka cząsteczki kauczuku i izoprenoidów; ciecz nierozpuszczalna w wodzie, łatwo rozpuszczalna w alkoholu i eterze, polimeryzuje; powstaje w wyniku suchej destylacji naturalnego kauczuku jest stosowany do syntezy organicznej i w przemyśle kauczuku syntetycznego (opinie o programie).
Izoproces -  proces termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek parametru stanu.
Izopropylobcnzen - kumen.
Izosejsta - krzywa na mapie łącząca punkty odpowiadające miejscom, gdzie trzęsienie ziemi wystąpiło z jednakowym natężeniem.
Izosigma - krzywa łącząca punkty odpowiadające jednakowym sumarycznym stężeniom soli w roztworach, na wykresach wieloskładnikowych ilustrujących stany równowag fazowych w roztworach w określonej temperaturze.
Izosklera - krzywa na wykresie łącząca punkty odpowiadające miejscom o jednakowej twardości (segregator aktów prawnych).
Izostera - krzywa na mapie łącząca punkty odpowiadające jednakowym objętościom przemieszczających się mas wodnych lub powietrznych.
Izosteria - podobieństwo własności fizycznych tych cząsteczek, które składają się z jednakowej liczby atomów i mają tę samą ogólną liczbę elektronów.
Izotacha - krzywa łącząca punkty odpowiadające jednakowym prędkościom.

Izoterma 1 - krzywa obrazująca przebieg funkcji w warunkach stałej temperatury, tj. miejsce geometryczne punktów, którym odpowiada ta sama wartość temperatury.
Izoterma - krzywa na mapie rozkładu temperatury, łącząca punkty odpowiadające jednakowym jej wartościom.
Izotermia - stałość temperatury powietrza przy wzroście wysokości lub stałość temperatury podczas danego procesu atmosferycznego.
Izoteryt - cegła izoterytowa.
Izotony - nuklidy o jednakowej liczbie neutronów, a różnej liczbie protonów.
Izotop długotrwały - izotop promieniotwórczy charakteryzujący się okresem półrozpadu Tl/2 powyżej trzydziestu dni (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !