Blog

22.06.2018

Jak dokonać legalizacji samowoli budowlanej?

W artykule znajdziesz:

Jak dokonać legalizacji samowoli budowlanej?


Samowolą budowlaną nazywane są wszelkie naruszenia prawa budowlanego, które mają miejsce na etapie rozbiórki, utrzymania, budowy czy projektowania obiektów budowlanych. Jest to więc pojęcie bardzo szerokie, które obejmuje m.in.:
• rozpoczęcie budowy bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
• rozpoczęcie budowy pomimo sprzeciwu właściwego organu,
• budowę z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu,
• budowę z istotnymi odstępstwami od innych warunków pozwolenia na budowę,
• wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania,
• rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego bez zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,
• rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego bez uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na jego użytkowanie,
• zmianę sposobu użytkowania części lub całości obiektu bez wcześniejszego zgłoszenia,
• rozbiórkę obiektu budowlanego bez pozwolenia na rozbiórkę lub odpowiedniego zgłoszenia.
Przez budowę rozumie się nie tylko wykonywanie obiektu z wykorzystaniem materiałów budowlanych, ale również składanie lub zespalanie części w zespoły lub gotowy wyrób, zakładanie instalacji lub łączenie oddzielnych części w całość. To, czy dany rodzaj robót będzie określany jak budowa, zależy od tego, czy w ich wyniku powstanie obiekt budowlany. Rozpoczęcie prac budowlanych bez uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę zawsze jest samowolą budowlaną.
W przypadku, gdy budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza przepisów w zakresie, który nie pozwalałby na doprowadzenie obiektu lub jego części do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, właściwy organ może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych na mocy postanowienia. Aby możliwe było kontynuowanie postępowania administracyjnego legalizującego budowę muszą być spełnione oba wymienione warunki. Kwestia tego, czy budowa jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy, może być pewna wyłącznie wtedy, gdy inwestor taką decyzję posiada.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami