Jak potwierdzić praktykę zawodową?

Jak potwierdzić praktykę zawodową?

Praktyka zawodowa jest od września 2014 roku potwierdzana za pomocą oświadczenia, którego wzór można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Oświadczenie wypełniane jest przez osobę, która kierowała praktyką zawodową, np. projektanta, kierownika budowy bądź kierownika robót budowlanych.

Osobą tą może być kierownik lub patron praktyki zawodowej, który musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych (program na telefon). Ponadto opiekun lub patron praktyki zawodowej musi być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Wraz z oświadczeniem składa się inne dokumenty, takie jak zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, decyzję od nadaniu uprawnień budowlanych patrona lub kierownika praktyki oraz zaświadczenie, że osoba ta jest wpisana listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego.

Każdy z opiekunów lub patronów praktyki wypełnia własne oświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej przez kandydata (program egzamin ustny). W związku z tym do każdego oświadczenia musi być dołączone osobne zestawienie praktyki – niedopuszczalne jest dołączenie jednego zbiorczego oświadczenia w przypadku, gdy było kilku opiekunów praktyki zawodowej.

Zwracanie szczególnej uwagi

W oświadczeniu konieczne jest m.in. wypełnienie rubryki dotyczącej specjalności oraz zakresu uprawnień budowlanych, o jakie stara się dana osoba oraz tych, jakie posiada opiekun praktyki (opinie o programie). W tym celu należy wpisać dla osoby ubiegającej się wybraną specjalność uprawnień, a dla kierującego praktyką informacje znajdują się w posiadanej przez niego decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Ponadto należy określić, czy uprawnienia mają być do kierowania robotami budowlanymi i projektowania łącznie bądź oddzielnie, oraz czy mają być w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń. Bardzo ważne jest to, aby dokładnie wypełnić oświadczenie, zwracając szczególną uwagę na opis pól i podając miejscowość, datę i podpis osoby, która składa oświadczenie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !