Jak wygląda praca kierownika budowy?

Jak wygląda praca kierownika budowy?


Kierownik budowy to bardzo odpowiedzialne stanowisko, które może pełnić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na komputer). Obowiązki, jakie spoczywają na kierowniku budowy, szczegółowo określa prawo budowlane (program na telefon).

Osoba, która przejmuje obowiązki kierownika budowy, jest zobowiązana do sporządzenia bądź zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest to dokument, który przygotowywany jest jeszcze przed rozpoczęciem budowy, a podstawą do jego sporządzenia jest informacja znajdująca się w projekcie budowlanym. Ważnym obowiązkiem kierownika jest również przejęcie od inwestora, w sposób protokolarny, terenu budowy oraz jego odpowiednie zabezpieczenie (program egzamin ustny).

Kierownik budowy musi zadbać o to, aby w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną i tak zabezpieczyć teren budowy, aby nie miały na niego wstępu osoby nieupoważnione. Prowadzi on również dokumentację budowy, czyli m.in. dziennik budowy, w którym wpisywane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące procesu budowlanego. Do zadań kierownika zalicza się także zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz takie zorganizowanie i kierowanie budową, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym przepisami techniczno-budowlanymi i BHP (opinie o programie).

Dokumentacja powykonawcza


Kierownik przygotowuje dokumentacją powykonawczą obiektu i może wstrzymać roboty budowlane, jeśli stwierdzi, że istnieje możliwość powstania zagrożenia bądź prace nie są prowadzone zgodnie z projektem czy przepisami (segregator aktów prawnych). Decyzja ta musi zostać wpisana do dziennika budowy. Znajdujące się w tym dzienniku zalecenia kierownik ma obowiązek realizować. W tracie wykonywania robót budowlanych kierownik przechowuje dokumentację związaną z budową, w tym również oświadczenia potwierdzające dopuszczenie materiałów budowlanych do zastosowania w budownictwie. Kierownik uczestniczy też w czynnościach odbioru i zgłasza inwestorowi do sprawdzenia roboty, które są zanikające lub ulegają zakryciu (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !