Jak wypełnić zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej?

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej?

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej jest bardzo ważnym załącznikiem, który należy dołączyć do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych (program na komputer). Zestawienie składa się z kilku rubryk, które należy dokładnie wypełnić, stosując się do wskazówek samorządu zawodowego. W pierwszej rubryce wpisuje się nazwę zadania bądź obiektu (program na telefon).

Konieczne jest również określenie rodzaju obiektu, np. jeśli są to instalacje i sieci, to należy wymienić ich rodzaje, które wykonywał praktykant. Kolejna ważna kwestia to określenie konstrukcji oraz przeznaczenia obiektu (program egzamin ustny). Ponadto należy podać całkowitą powierzchnię i wszelkie inne parametry techniczne i użytkowe, które są charakterystyczne dla danego obiektu oraz kluczowe dla wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych.

Jeśli prace dotyczyły sieci i instalacji to należy wymienić wszystkie charakterystyczne dla nich parametry techniczne – dla instalacji jest to kubatura budynku, natomiast dla sieci jest to ich długość (opinie o programie). W pierwszej rubryce należy również podać adres inwestycji, nazwę inwestora, imię i nazwisko projektanta dla praktyki projektowej lub kierownika budowy dla praktyk na budowie. Jeśli praktyka odbywała się na budowie, to konieczne jest także podanie daty dokonania zgłoszenia lub numeru pozwolenia na budowę. W drugiej rubryce osobno dla każdego z zadań określa się daty jego rozpoczęcia oraz zakończenia. Kolejna rubryka służy do podania łącznej ilości tygodni praktyki osobno dla każdego z zdań (segregator aktów prawnych).

Forma odbywania praktyki


W przedostatniej rubryce wpisuje się formę odbywania praktyki osobno dla każdego z zadań, wraz z określeniem czasu pracy, formy umowy, funkcji technicznej oraz charakteru wykonywanych czynności. Charakter wykonywanych czynności kierowanie budową lub robotami budowlanymi bądź projektowanie (promocja 3  w 1). W ostatniej rubryce podaje się osobno dla każdego z zadań imię i nazwisko osoby kierującej praktyką, jej funkcję i numer uprawnień. Wymagany jest również podpis osoby kierującej praktyką, która złożyła oświadczenie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami