Jak wyrobić praktykę zawodową do uprawnień?

Jednym z niezbędnych warunków zaliczenia praktyk zawodowych do uprawnień budowlanych jest ich odpowiednia długość (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Jak wyrobić praktykę zawodową do uprawnień?

Czas praktyk musi być dokładnie taki, jak jest to określone w przepisach. Co więcej, praca w czasie praktyki musi wiązać się z bezpośrednim uczestniczeniem w pracach projektowych bądź pełnieniu technicznej funkcji na budowie pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń (program na komputer). Praktyka może też odbywać się za granicą, ale tylko pod nadzorem osoby, która ma uprawnienia odpowiednie dla danego kraju. Dopiero po spełnieniu tych wymagań można przystąpić do egzaminu, który pozwala na uzyskanie uprawnień budowlanych.

Praktykę zawodową można rozpocząć po uzyskaniu (program na telefon):
• dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• tytułu zawodowego technika,
• tytułu zawodowego mistrza,
• dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w nauczanym zawodzie na poziomie technika (opinie o programie).

Fakt odbycia praktyki może być potwierdzone wyłącznie przez osobę, która ma uprawnienia w specjalności wybranej przez kandydata. Warto przy tym wspomnieć, że do praktyk zawodowych na uprawnienia budowlane zaliczana jest również praktyka, którą kandydat odbył po trzecim roku studiów (segregator aktów prawnych).

Dokumentowanie praktyki

Oczywiście praktyka zawodowa musi być udokumentowana. Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie w 2014 roku, wprowadziło w tej kwestii sporo zmian (promocja 3 w 1). Przede wszystkim nie ma już dziennika praktyk. Został on zastąpiony oświadczeniem, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej.

Do tego dokumentu należy dołączyć zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, w którym znajdują się następujące informacje:
• nazwa zadania,
• czas praktyka,
• formę praktyki,
• dane kierującego praktyką.

Czas praktyki zawodowej jest liczony od dokonania w zbiorczym zestawieniu pierwszego wpisu (program egzamin ustny). Po złożeniu wniosku o wydanie uprawnień budowlanych izba samorządu zawodowego prowadzi postępowania kwalifikacyjne, podczas którego weryfikowane jest zarówno wykształcenie, jak i praktyka zawodowa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !