Blog

Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 10
07.03.2024

Jak zostać członkiem PIIB?

W artykule znajdziesz:

Aby uzyskać członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, należy spełnić kilka formalnych wymagań oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Proces ten jest zazwyczaj skierowany do osób wykonujących zawody inżyniera budownictwa i technika budownictwa, które chcą mieć uprawnienia do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Oto ogólne kroki i wymagania, które należy spełnić:

 • Wykształcenie: Posiadanie odpowiedniego wykształcenia wyższego technicznego związanego z budownictwem, uzyskanego na uczelni technicznej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Doświadczenie zawodowe: Posiadanie wymaganego stażu pracy w zawodzie inżyniera lub technika budownictwa, co zależy od poziomu wykształcenia i specjalności.
 • Egzamin zawodowy: Zdanie egzaminu zawodowego na uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności jest konieczne dla inżynierów. Dla techników budownictwa wymagania mogą się różnić.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Jak w przypadku wielu organizacji, wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z członkostwem.
 • Opłata członkowska: Uiszczenie opłaty członkowskiej jest wymagane w momencie składania wniosku oraz jako część regularnych zobowiązań członkowskich.
 • Dokumenty: Skompletowanie i złożenie wymaganych dokumentów, takich jak dyplom ukończenia studiów, dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe, wyniki egzaminów zawodowych oraz innych dokumentów wymaganych przez Izbę.

Wypełnienie i złożenie wniosku o wpis na listę członków PIIB

Znaczenie indywidualnego podejścia do procesu aplikacyjnego w różnych okręgowych izbach (np. zawodowych, branżowych itp.), zwracając uwagę na to, że każda z nich może mieć własne, specyficzne wymogi i wzory dokumentów aplikacyjnych. Zalecenie pobrania odpowiednich formularzy bezpośrednio z oficjalnej strony internetowej danej izby ma na celu zapewnienie, że kandydaci będą korzystać z aktualnych i odpowiednich dokumentów, co jest kluczowe dla skuteczności i prawidłowości procesu aplikacyjnego. To podkreśla również ważność bezpośredniego źródła informacji w celu uniknięcia nieporozumień lub błędów, które mogłyby wyniknąć z korzystania z przestarzałych lub nieoficjalnych wzorów dokumentów (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Proces aplikacyjny o członkostwo w okręgowych izbach zawodowych, szczególnie w kontekście branży budowlanej, jest dokładnie określony i wymaga od kandydatów zgromadzenia szeregu dokumentów. Procedura ta jest zorganizowana w celu weryfikacji kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia, że wszyscy członkowie spełniają wymogi prawne i zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu. Oto szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów:

 • Kopia uprawnień budowlanych: Jest to podstawowy dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w branży budowlanej. Jeśli uprawnienia zostały wydane przez inną izbę niż ta, w której obecnie składa się wniosek, wymagana jest kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Takie poświadczenie ma na celu zapewnienie, że przedstawione dokumenty są wiarygodne i odpowiadają oryginałom.
 • Kopia dyplomu lub świadectwa technikum: Ten dokument ma potwierdzić wykształcenie, na podstawie którego wydano uprawnienia budowlane. W niektórych przypadkach może być wymagane poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem, aby zapewnić autentyczność dokumentu.
 • Kopia decyzji o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane: Jest to potwierdzenie oficjalnego uznania kompetencji zawodowych przez odpowiednie organy. Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, może być wymagana kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub przedstawienie oryginału do wglądu (uprawnienia budowlane).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami: Wymagane jest także złożenie oświadczenia, że kandydat zapoznał się z obowiązującymi regulaminami samorządów zawodowych, co obejmuje zrozumienie praw i obowiązków wynikających z członkostwa.

Izba dokonuje weryfikacji wniosku

Proces weryfikacji wniosku o członkostwo w samorządzie zawodowym jest kluczowym etapem, który zapewnia, że wszystkie aplikacje są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami. Weryfikacja ta odbywa się na kilku poziomach:

 • Weryfikacja formalna: Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wniosku pod kątem kompletności i poprawności zgromadzonych dokumentów. Obejmuje to ocenę, czy wszystkie wymagane informacje i załączniki zostały dostarczone, czy dokumenty są prawidłowo poświadczone i czy wniosek został wypełniony zgodnie z wytycznymi. Ten etap ma na celu upewnienie się, że aplikacja spełnia wszystkie formalne wymogi przed przejściem do bardziej szczegółowej oceny merytorycznej.
 • Przyznanie numerów członkowskich: Wnioskodawcom, którzy pomyślnie przejdą weryfikację formalną i zostaną zaakceptowani jako członkowie, nadawane są indywidualne numery członkowskie. Numery te służą jako unikalne identyfikatory wewnątrz organizacji samorządowej i są wykorzystywane w celu zarządzania członkostwem, komunikacji oraz w różnych procesach administracyjnych i organizacyjnych.
 • Przyznanie numerów rachunków bankowych: Oprócz numeru członkowskiego, nowi członkowie otrzymują również indywidualne numery rachunków bankowych. Te rachunki są często wykorzystywane do opłat członkowskich, składek, a także mogą służyć do innych transakcji finansowych związanych z działalnością samorządu zawodowego. Zapewnienie każdemu członkowi indywidualnego numeru rachunku bankowego ułatwia zarządzanie finansami i składkami, a także zwiększa transparentność i efektywność procesów finansowych wewnątrz organizacji.

Opłacenie wpisowego i opłat członkowskich

Proces rejestracji i opłacania składek członkowskich w izbie zawodowej, takiej jak Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), jest dobrze zorganizowany i obejmuje kilka kluczowych kroków:

  • Wysyłanie numerów rachunków bankowych: Po złożeniu wniosku, izba przesyła wnioskodawcy indywidualne numery rachunków bankowych w ciągu maksymalnie tygodnia. Te numery są potrzebne do dokonania odpowiednich opłat składek członkowskich(program egzamin ustny).
  • Opłaty składek: Składki członkowskie są podzielone na kilka części:
  • Składka na izbę krajową,
  • Składka na izbę okręgową,
  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dodatkowo, wymagana jest jednorazowa opłata wpisowa, która aktualnie wynosi 100 zł.

 • Coroczne składki: Członkowie są zobowiązani do corocznego opłacania składek członkowskich, które mogą ulec waloryzacji. Dla przykładu, w 2021 roku składka wynosiła około 500 zł. Składki te mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi dodatkowy benefit dla członków.
 • Przesyłanie potwierdzeń płatności: Po dokonaniu opłat, wnioskodawcy muszą przesłać do izby potwierdzenia tych płatności. Jest to niezbędny krok, aby wniosek został uznany za kompletny i mógł być dalej procedowany.
 • Powiadomienie o wpisie: Ostatecznym krokiem jest powiadomienie wnioskodawcy o wpisie na listę członków. Jest to zazwyczaj realizowane poprzez list polecony, wysłany po podjęciu stosownej uchwały przez izbę.

Regulamin członkostwa w PIIB

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB) stanowi kluczowy dokument, który definiuje zasady i procedury dotyczące statusu członkowskiego. Oto ogólne zasady, które mogą być zawarte w takim regulaminie:

 • Członkostwo może ustać na skutek rezygnacji członka, nieopłacania składek członkowskich przez określony czas, śmierci członka, czy też na skutek wykluczenia przez odpowiednie organy PIIB za naruszenie etyki zawodowej lub regulaminu izby (opinie o programie).
 • Członkostwo może być zawieszone w określonych okolicznościach, takich jak czasowe zawieszenie uprawnień zawodowych, okresowe niepłacenie składek, lub w przypadku prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko członkowi. Zawieszenie członkostwa wiąże się z określonymi ograniczeniami aktywności członka w izbie.
 • Procedury wznowienia członkostwa są stosowane w przypadkach, gdy członek izby, którego członkostwo zostało wcześniej zawieszone lub ustało, chce ponownie zostać aktywnym członkiem. Wznowienie członkostwa może wymagać spełnienia określonych warunków, takich jak uregulowanie zaległych składek, udowodnienie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czy też przejście przez ponowny proces aplikacyjny.
 • Regulamin określa również zasady dotyczące opłacania składek członkowskich, w tym konsekwencje ich nieopłacania, oraz procedury dotyczące uregulowania zaległości.
 • W regulaminie opisane są także procedury postępowania dyscyplinarnego, które mogą być inicjowane w przypadku zarzutów o naruszenie etyki zawodowej, regulaminu izby, czy prawnych aspektów wykonywania zawodu.

Skreślenie z listy członków PIIB

Skreślenie z listy członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) może mieć różne przyczyny. Jak wspomniałeś, zdecydowana większość przypadków skreślenia z listy członków wynika z sankcji dyscyplinarnych nałożonych na członka przez odpowiedni organ dyscyplinarny. Oznacza to, że inżynier budownictwa, który naruszył zasady etyki zawodowej lub przepisy prawa regulujące wykonywanie zawodu, może zostać poddany procedurze dyscyplinarnej, która w skrajnych przypadkach może zakończyć się skreśleniem z listy członków.

Poza sankcjami dyscyplinarnymi, istnieje również możliwość dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa przez samego inżyniera. Taka indywidualna decyzja może wynikać z różnych przyczyn, na przykład z przejścia na emeryturę, zmiany ścieżki kariery lub przeprowadzki za granicę. W takim przypadku członek PIIB może złożyć odpowiednie oświadczenie o rezygnacji, które jest następnie rozpatrywane przez właściwe organy Izby (segregator aktów prawnych).

Członek izby zostaje wykreślony z PIIB w wypadku:

 • Orzeczenie o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub utrata uprawnień budowlanych: Jeśli sąd lub inny organ orzekający stwierdzi takie zakazy lub utratę uprawnień, może to prowadzić do wykluczenia z PIIB. Jest to związane z utratą kluczowych kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
 • Orzeczenie kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa: Ustawa ta określa kary za naruszenia etyki zawodowej lub inne poważne wykroczenia. Kary te mogą obejmować ostrzeżenie, naganę, a w skrajnych przypadkach nawet wykreślenie z listy członków.
 • Nieopłacenie składek członkowskich za okres 12 miesięcy: Regularne opłacanie składek jest wymogiem utrzymania członkostwa w PIIB. Nieopłacenie składek przez rok może skutkować wykreśleniem z izby.
 • Pisemny wniosek członka izby: Członek PIIB może z własnej woli zrezygnować z członkostwa, składając stosowny wniosek.
 • Śmierć członka izby: W przypadku śmierci członka, jego nazwisko zostaje wykreślone z rejestru PIIB (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 20 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 21 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 22
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 23
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 24 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 25 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 26
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 27

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 28

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 29

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 36 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 37 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 38
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 39
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 40 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 41 Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 42
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 43

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 44

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja nadwodna falochronu zdjęcie nr 45

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami