Blog

14.04.2019

Jakie dokumenty regulują postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Jakie dokumenty regulują postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych?

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych jest przeprowadzane zgodnie z wieloma obowiązującymi przepisami (program na komputer). Polska Izba Inżynierów Budownictwa musi przede wszystkim przestrzegać ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, nazywanej po prostu prawem budowlanym. Ponadto kwestie te regulowane są również przez ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 roku, która obecnie nazywana jest ustawą o samorządach zawodowych – niezbędne zapisy znajdują się w Dz. U. Z 2016 r. poz 1725 (program na telefon). Kolejnym dokumentem, który ma wpływ na postępowanie kwalifikacyjne jest Kodeks postępowania administracyjnego, czyli ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa w trakcie postępowania kwalifikacyjnego korzysta również z przepisów znajdujących się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 roku oraz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku. Każda z tych ustaw reguluje m.in. kwestie związane z wymaganiami dotyczącymi odpowiednich i pokrewnych kierunków studiów, które mają bezpośredni wpływ z zakresem uprawnień, o jakie może starać się kandydat, np. bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Ukarani z tytułu odpowiedzialności

Jakie dokumenty regulują postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych?

Aby postępowanie przebiegało zgodnie z prawem, wymagane jest również przestrzeganie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie z dnia 23 października 2014 roku (program na egzamin ustny). Osoby prowadzące postępowanie kwalifikacyjne muszą też stosować się do przepisów zawartych w:
• regulaminie okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (promocja 3 w 1),
• statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (segregator),
• regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami