Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Każda izba inżynierów ma swój wór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (program na komputer). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) do takiego wniosku muszą być dołączone odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis innego dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego technika bądź mistrza (program na telefon). Dopuszczalne jest także dołączenie do wniosku dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Jeśli kierunek studiów nie był wskazany w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia, to do wniosku należy dołączyć suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Dokument musi potwierdzić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej danej uczelni (program na egzamin ustny).

Niezbędne załączniki

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Niezbędnym załącznikiem są również prace projektowe, które zostały wykonane w ramach praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień budowlanych. Jeśli ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy określonej w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) to należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, iż studia były prowadzone zgodnie z zawartą z izbą umową (promocja 3 w 1).
Kolejny załącznik do oświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej łącznie z odpowiednimi załącznikami, czyli:
• zbiorczym zestawieniem praktyk,
• decyzją w sprawnie nadanie uprawnień budowlanych dla opiekuna praktyk,
• zaświadczeniem o wpisie opiekuna praktyk na listę odpowiedniej izby samorządu zawodowego (segregator).
Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć kartę osobową, w której wpisuje się niezbędne dane osobowe. Wniosek zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy do całej dokumentacji dołączone będzie również potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu postępowania kwalifikacyjnego. W niektórych izbach działa rejestracja elektroniczna przed złożeniem wnioski w izbie, np. w Wielkopolskiej oraz Mazowieckiej Izbie Inżynierów Budownictwa (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !