Jakie dokumenty trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

Jakie dokumenty trzeba złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?


Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych to dokument, który jest niezbędny, aby można było rozpocząć cały proces związany z nadawaniem uprawnień budowlanych (program na komputer). Jednak sam wniosek nie wystarczy, ponieważ niezbędne jest również załączenie do wniosku odpowiednich dokumentów, które potwierdzają odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Podstawowym dokumentem jest oczywiście dyplom magistra inżyniera lub inżyniera, bądź technika lub mistrza (program na telefon).

W przypadku, gdy nazwa ukończonego kierunku studiów nie odpowiada nazwom kierunków odpowiednich lub pokrewnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, konieczne jest dostarczenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów. Oczywiście każdy z tych dokumentów musi być potwierdzony podpisem kierownika podstawowej jednostki danej uczelni (program egzamin ustny).

Osoby, które mają wykształcenie średnie, dołączają do wniosku odpis dyplomu technika lub mistrza. W każdym przypadku wymagane jest dołączenie oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami m.in. zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej, potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej. Ponadto wraz z wnioskiem składa się życiorys zawodowy, formularz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby nadzorujące praktykę zawodową (opinie o programie). Niezbędne jest także potwierdzenie uiszczenia opłaty za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego – może to być ksero dowodu wpłaty.

Oświadczenie o zgodności

Wymagane jest również oświadczenie o zgodności wszystkich złożonych dokumentów z prawdą (segregator aktów prawnych). Niekiedy trzeba też dostarczyć potwierdzenie umowy, na podstawie której odbywała się praktyka zawodowa. Wszystkie wymienione dokumenty muszą być spakowane do teczki formatu A4, po czym trzeba je dostarczyć, najlepiej osobiście, do odpowiedniej miejscowo izby samorządu zawodowego. Termin składania dokumentów jest zawsze określany przez daną izbę inżynierów lub architektów (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami